Skip to main content

HVORDAN KAN EN RELIGION SOM HAR NOEN FALSKE LÆRESETNINGER VÆRE DEN SANNE RELIGION?

By 11. juni 2023juni 14th, 2023Det styrende råd

—REVIEW—

Det korte svaret på spørsmålet i overskriften er at ved slutten av det første århundre evt. var det noen av de sanne kristne menigheter som hadde noen feilaktige ordninger og falske læresetninger. Men allikevel var de en del av den eneste sanne religion. På samme måte har medlemmene av Det styrende råd i det 21. århundre innført ordninger og læresetninger i strid med Guds Ord. Men allikevel er Jehovas vitner den eneste sanne religion.

Fra jeg ble et vitne i 1961, og i minst to tiår, var Jehovas vitners lære direkte basert på Bibelen, og det var praktisk talt ingen ordninger og læresetninger innen organisasjonen som stred mot Guds ord. Men fra slutten av 1980-årene ut ut det 20. århundre oppsto det noen få ting som ikke var basert på Bibelen. Men det var først i det 21. århundre at den virkelige utglidningen, som har ført til det diktatoriske samfunn vi har i dag, foregikk.

Ukristne læresetninger og handlinger i det første århundre evt

Paulus, Peter, Judas og Johannes viser i sine skrifter at fra midten av det første århundre evt, var det personer som øvde en fordervende innflytelse på andre i enkelte kristne menigheter. Rundt året 95 evt. viser de tre første kapitlene i Åpenbaringen at alvorlige ukristne handlinger foregikk i fem av de sju menighetene i Asia. De eldste i disse menighetene ble bedt om å gjøre noe med dette.

Ukristne læresetninger og handlinger i den sanne religion i endens tid

I 1980- og 1990-årene var det en maktkamp innad i det styrende råd, mellom Ted Jaracz, som var en hardliner, og Lloyd Barry, som  var for kristen frihet. Da Barry døde i 1999, ble Jaracz leder for Det styrende råd, og hans innflytelse som hardliner kan vi se på mange områder: En kampnaje mot høyere utdannelse startet i 2006, og fram til 2010 da Jaracz døde, ble antallet eksklusjonsgrunner fordoblet. Det ble også innført falsk lære på flere områder.

Den sanne religion eksisterer også i endens tid

Både De kristne greske skrifter og De hebraiske skrifter viser at Gud skulle ha et folk i endens tid. Den eneste gruppen som oppfyller kriteriene til den sanne religion, er Jehovas vitner. Men dessverre har den sanne religion i det 21, århundre blitt angrepet fra innsiden, av medlemmene av Det styrende råd. Disse har gitt seg selv mer og mer makt, inntil de i dag har ubegrenset diktatorisk makt. Alt de de sier og gjør, må aksepteres, og hvis noen ikke gjør det, vil de bli ekskludert. Kjennetegnet på en sekt er at den har én eller flere ledere med diktatorisk makt, og at de krever absolutt lydighet. Handlingene til medlemmene av Det styrende råd har ført Jehovas vitner i en sekterisk retning.

FORORD

JEHOVAS VITNER HAR ET TIKTIG OG ET GALT SYN NÅR DET GJELDER FORKYNNELSEN AV RIKET 

Det riktige synet: Dette synet er at hensikten med den verdensomfattende forkynnelsen, er å finne og samle inn mennesker som skal bli Guds tjenere. Dommens dag er det samme som Jesu tusenårige styre, og denne dagen innledes med den store trengsel, som innebærer en katastrofe for jorden og menneskene.

 I løpet av dommens dag vil oppstandelsen av de fleste av de 20 til 27 milliarder mennesker som har levd på jorden, finne sted. Oppstandelsen er et mirakel som blir forårsaket av Gud. Men det må finne sted en forberedelse til oppstandelsen på jorden. Når personer blir oppreist, vil de trenge et sted å bo, de vil trenge mat, og de vil også trenge undervisning om Jehova Gud og Jesus Kristus.

Det betyr at det må være mennesker på jorden som tjener Gud, før oppstandelsen begynner. Og disse må tilhøre den store skare som kommer ut av den store trengsel, slik Åpenbaringen 7:9-17 viser. I dag er det bare ett samfunn som forbereder seg på å overleve den store trengsel, og hvor medlemmene bevisst arbeider for å forme sin personlighet, slik at Gud kan bruke dem i forbindelse med forberedelsene til oppstandelsen. Dette samfunn er Jehovas vitner.

Det betyr at den verdensomfattende forkynnelsen både har som hensikt å finne oppriktige og gudfryktige mennesker og å forme disse med tanke på at de kan brukes av Jehova til å forberede den jordiske oppstandelsen.

Det gale synet: Dette synet er at den verdensomfattende forkynnelsen har som hensikt å skille de rettsindige menneskene fra de som ikke er rettsindige. Når forkynnelsen er fullført, vil de rettsindige overleve den store trengsel, og alle som ikke har sluttet seg til gruppen av rettsindige, vil bli evig tilintetgjort.

De mennesker som vil overleve den store trengsel, må være slike som har formet sin personlighet i samsvar med Guds normer, slik at Han kan bruke dem til å gjøre jorden beboelig for dem som kommer tilbake i oppstandelsen. Hvis en stor gruppe av mennesker som ikke kjenner Guds normer, ville overleve sammen med den store skare, ville det oppstå problemer etter den store trengsel, siden denne gruppen ville handle i strid med Guds normer.

Jesus viser i Lukas 17:26-30 at situasjonen like før eller i den store trengsel vil være lik det som skjedde i vannflommen i Noas dager. Esekiel 38:18-23 profeterer om store katastrofer i naturen og at den enes sverd skal vendes mot den andre. Det ser derfor ut til at de aller fleste mennesker, eller alle mennesker som ikke tilhører den store skare, vil miste sitt liv før eller under den store trengsel. Men det synet Jehovas vitner har om skjebnen til disse mennskerer, at de skal bli evig tilintetgjort, er feil! Jesus kjøpte alle Adams etterkommere da han døde, og alle må derfor få en sjanse til å akseptere eller avvise gjenløsningsofferet.

Jeg henviser til to viktige artikler: «Medlemmene av Det styrende råd har devaluert og begrenset Jesu gjenløsningsoffer» og «Dommens dag er Jesu Kristi tusenårige styre». Artiklene viser at når den store trengsel kommer, vil det være mer enn seks milliarder mennesker som aldri har hatt mulighet til å ta stilling til Jesu gjenløsningsoffer. Disse kan ikke bli evig tilintetgjort, for det ville stride både mot Jehovas kjærlighet og rettferdighet og mot hensikten med Jesu gjenløsning.

Vakttårnet for 1. august 1965 sa at «størstedelen (englsk: «the vast majority») av den døde menneskehet vil få en oppstandelse». Dette vil innbefatte de som døde i vannflommen og i Sodoma og Gomorra, og det vil innbefatte dem som dør før og i den store trengsel. Bare de som har syndet mot den hellige ånd, vil ikke få oppstandelse.

Det riktige synet er at hensikten med den verdensomfattende forkynnelsen er å samle inn rettsindige mennesker, som vil overleve den store trengsel, og som Gud vil bruke til å sette jorden i stand til å ta imot dem som vil få en oppstandelse.

Det gale synet er at hensikten med forkynnelsen også er å skille menneskene i to grupper, slik at de som ikke er blant den store skare, vil bli evig tilintetgjort.

HVA KAN VI VENTE AV DEN SANNE RELIGION? 

Jeg begynner denne drøftelsen med et sitat fra artikkelen «En analyse av bevisene for at det styrende råd er ‘den tro og kloke slave’», som kan se ut til å være selvmotsigende:

Jehovas vitner tror bare på Bibelen, og alle deres grunnleggende læresetninger er basert på Bibelen. På grunn av det verdensomfattende forkynnelsesarbeidet om Guds rike av mer enn 8 millioner vitner, tror jeg at Guds engler og hans hellige ånd leder dette enorme arbeidet. I den siste del av det 20.århundre og i det 21. århundre har utviklingen i samfunnet Jehovas vitner går imot Guds engler and hans hellige ånd.

På den ene siden sier jeg at vitnene tror på hele Bibelen, og deres verdensomfattende forkynnelse blir støttet av engler og av den hellige ånd. På den annen side sier jeg at i siste del av det 20. århundre og i det 21. århundre har utviklingen i samfunnet Jehovas vitner gått i en gal retning, imot Guds engler og imot den hellige ånd. Jeg har også vist i artikkelen som er nevnt ovenfor, at Det styrende råd har laget en mengde menneskebud, og de fleste av de nye «klargjørende forståelser» av bibelske emner som de har presentert i de siste 33 år, har vært «fordunklede forståelser» som er feilaktige. I betraktning av dette, hvordan kan jeg samtidig tro at Jehovas vitner er den eneste sanne religion?

En del av svaret på spørsmålet finner vi i de tre første kapitlene i Åpenbaringen, hvor vi leser budskapene fra Jesus Kristus til de sju menigheter i Asia. Disse budskapene blir drøftet i artikkelen «Introduction to articles dealing with the Governing Body» i kategorien «The Governing Body», og jeg siterer:

De sju menigheten var en del av den eneste sanne religion. Allikevel foregikk det alvorlige brudd på Guds lov i menighetene, og de som hadde ansvaret for å lede menigheten grep ikke inn mot disse bruddene. Det var falske læresetninger i menighetene, og det var sekter, avgudsdyrkelse og seksuell umoral.

Når brudd på Guds lover kunne foregå i de kristne menigheter ved slutten av det første århundre evt., kan også brudd på Guds lover foregå i de sanne kristne menigheter i dag.

Mange handlinger, som foregikk i fem av de sju menighetene i Asia, var i strid med Guds normer. Allikevel var disse menigheten en del av den eneste sanne religion ved slutten av det første århundre evt. I dag blir ikke sekter, avgudsdyrkelse og seksuell umoral akseptert blant Jehovas vitner, slik de ble i noen kristne menigheter i Asia i det første århundre evt. Men i dag er det noen falske læresetninger og en diktatorisk organisasjon hvor ni menn fungerer som en regjering med ubegrenset makt. Den kristne frihet er også i stor grad begrenset, fordi det styrende råd i stadig større grad treffer avgjørelser over hodene på medlemmene.

Så spørsmålet er der fremdeles: Hvordan kan de nevnte brudd på Guds lov eksistere i den sanne religion? Det korte svaret er at de 12 millioner vanlige Jehovas vitner praktiserer den eneste sanne religion, men medlemmene av det styrende råd på noen områder motarbeider den sanne religion.

UKRISTNE HANDLINGER I DEN SANNE RELIGION I DET FØRSTE ÅRHUNDRE EVT 

Apostlenes gjerninger forteller om det store forkynnelsesarbeidet som Paulus og mange andre kristne utførte, og vi leser om forskjellige kristne menigheter som ble opprettet. Disse menighetene var en del av den sanne religion, og den hellige ånd virket på medlemmene i disse menighetene, slik vi leser i 1. Korinter kapittel 12. Hver menighet hadde en gruppe av eldste som arbeidet hardt for å lære menighetens medlemmer Guds lover og prinsipper og å hjelpe dem til å leve i samsvar med disse normer

Det var et godt åndelig klima i disse menighetene, men fra midten av det første århundre evt. viser De kristne greske skrifter at det også hadde oppstått noen problemer. Første brev til korinterne ble skrevet omkring år 55 evt., og på denne tiden hadde det oppstått partier i denne menigheten. (1. Korinter 1:10), og noen eldste hadde gitt seg selv mye makt og ble omtalt som «de superfine apostler» av Paulus. (2. Korinter 11:5, 13, 14)

Paulus skrev at etter hans død ville «glupske ulver komme inn blant dere, og de vil ikke behandle hjorden på en mild måte». (Apostlenes gjerninger 20:29) Det andre brevet til tessalonikerne ble skrevet omkring år 51 evt. Paulus sier i 2:3 at «frafallet må komme», og «lovløshetens menneske» må bli åpenbart. Peters andre brev ble skrevet omkring 64 evt., og Peter sier i 2:1-2 at det ville oppstå falske lærere blant de kristne. Judas skrev sitt brev omkring 65 evt., og i vers 4 sier han at det hadde sneket seg inn visse ugudelige mennesker. Johannes skrev sitt første brev omkring 98 evt., og i 2:18-22 sier han at mange antikrister, som fornekter Faren og Sønnen, allerede hadde kommet.

Den fordervende innflytelsen som Paulus, Peter, Judas og Johannes skrev om, oppsto gradvis fra midten av det første århundre evt. En del av denne fordervende innflytelsen ble sett i én menighet og en annen del ble sett i en annen menighet. De nevnte skribenter advarte mot denne negative innflytelsen, og vi har ingen grunn til å tro at disse læresetningene og handlingene, som var i strid med Guds lover, ble akseptert av de eldste i de kristne menighetene.

Det var imidlertid slik, at da Åpenbaringen ble skrevet omkring år 95 evt., var det noen eldsteråd som tillot fordervende innflytelser å komme inn i menighetene. De første tre kapitlene i Åpenbaringen viser for eksempel at eldsterådene i fem av de sju menighetene i Asia, så gjennom fingrene med at falske læresetninger var kommet inn i menigheten og at brudd på Guds foregikk. Og de eldste gjorde ingen ting for å fjerne denne fordervende innflytelsen.

Og det viktige punktet i denne drøftelsen er at disse menighetene, på tross av alle brudd på Guds lov som foregikk i dem, fremdeles var en del av den eneste sanne religion. Hensikten med disse brevene var i virkeligheten og formane de eldste til å fjerne alt som var i strid med Guds normer og prinsipper.

UKRISTNE LÆRESETNINGER OG HANDLINGER I DEN SANNE RELIGION I ENDENS TID 

Som jeg har vist i forbindelse med forskjellen på inspirasjon og ledelse, så begynte C.T. Russell og hans venner sin søken etter Bibelens sannhet i 1870-årene.[1] Da Russell døde i 1916, hadde Bibelstudentene forstått de aller fleste av de grunnleggende kristne læresetningene, og den eneste sanne religion var blitt gjenopprettet.

I nevnte artikkel har jeg beskrevet noen eksempler på ledelse i de årene da C.T. Russell, J.F Rutherford, og N.H. Knorr var presidenter for Selskapet Vakttårnet. I 1972, omkring ett hundre år etter at Russell og hans venner begynte sine bibelstudier, ble eldsteordningen opprettet. Dette var en milepæl!

Hva var så status for Jehovas vitners tro da eldsteordningen ble opprettet? Den sanne religion, som eksisterte i det første århundre evt. var nå helt gjenopprettet. Kapittel 1 i min bok My Beloved Religion — And The Governing Body, third editionhar tittelen «The Religion of the Bible». Kapitlet beskriver de fire grunnleggende kriterier for å være den sanne religion:

  • Troen på Bibelens fulle inspirasjon.
  • Læresetninger som er helt i samsvar med Bibelen.
  • Å være fullstendig adskilt fra verden.
  • Å forkynne budskapet om Guds rike over hele jorden.

In 1972 var Jehovas vitner den eneste religion som oppfylte disse kriteriene. I kapittel 1 beskriver jeg i detalj hvordan de grunnleggende læresetninger, som bare Jehovas vitner har, har et klart grunnlag i Bibelen. Det kan ikke være noen tvil om at Jehovas vitner fremdeles er den eneste sanne religion, og denne sanne religion ble praktisert av alle de 1,658,000 Jehovas vitner, medlemmene av det styrende råd innbefattet, i 1972.

I dag har det gått 51 år siden eldsteordningen ble introdusert, og hva er status for Jehovas vitners tro i dag? De fire kriteriene blir fremdeles oppfylt av de enkelte vitner, og alle de læresetningene som bare Jehovas vitner har, gjelder fremdeles. Dette viser at Jehovas vitner fremdeles er den eneste sanne religion. Hvis vi skulle se på dette fra et akademisk synspunkt, vil Jehovas vitner i dag få karakteren A. Men det er en stor minus bak denne karakteren. Hva er så det?

Det styrende råd ble opprettet i 1971. Mens medlemmene av Det styrende råd ledet den verdensomfattende organisasjonen, hadde medlemmene stor frihet til å treffe personelig avgjørelser, og de eldste hadde stor frihet til å treffe avgjørelser for sine menigheter. Men allerede i 1976 begynte noen små forandringer å skje, ved at det styrende råd begynte å trekke vekk noe makt fra de eldste og overføre den til seg selv. Dette fortsatte å skje i små «drypp» gjennom det 20. århundre. Men det var først i det 21. århundre at det styrende råd har gitt seg selv all makt og har fungert som en diktatorisk regjering for Jehovas vitner i ordenes fulle betydning.

Artikkelen «Maktkampen i det styrende råd i 1980- og 1990-årene» beskriver maktkampen mellom Theodore Jaracz og William Lloyd Barry. Jaracz var en hardliner, som ønsket å lage mange lover og regler, mens Barry la stor vekt på kristen frihet. I året 1999 døde Barry, og Jaracz ble nå lederen for Det styrende råd, og han hadde det siste  ordet når saker ble drøftet. Når nye medlemmer av Det styrende råd skulle velges, hadde også Jaracz det avgjørende ordet. Og han valgte personer som var hardlinere lik ham selv. Jaracz døde i 2010.

Innflytelsen til Jaracz er synlig på flere områder. I løpet av de 10 årene fra 2000 til 2010, da han var leder for Det styrende råd, ble antallet eksklusjonsgrunner doblet. Eldsteboken «Vær Hyrder for Guds Hjord» (2019) inneholder 46 eksklusjonsgrunner, og to eksklusjonsgrunner finnes andre steder. Av disse 48 grunnene er det 11 som er basert på Bibelen, og 37 er funnet opp av Det styrende råd.

I løpet av ett år blir omkring 1 % av vitnene ekskludert; det var 80 000 siste år. Hvis Bibelens ord hadde vært fulgt, anslår jeg at mer en 90 % av disse aldri skulle vært ekskludert. En detaljert drøftelse av den uriktige fremgangsmåten som blir fulgt ved eksklusjon, finnes i kapitlene 5 og 6 i min bok: My Beloved Religion — And The Governing Body, third edition.

Jaracz hadde et svært negativt syn på høyere utdannelse og på personer med høyere utdannelse, og i 2006 startet et korstog mot høyere utdannelse. En detaljert drøftelse av dette korstoget finnes i kapittel 4 i den nevnte boken, og kapitlet har tittelen: «The extreme view of higher education». Dette korstoget foregår fremdeles, og det viser at de nåværende medlemmene av det styrende råd er hardlinere lik Jaracz. På grunn av dette korstoget har titusenvis av unge vitner blitt presset til ikke å ta høyere utdannelse. Og dette har begrenset deres muligheter til å finne gode jobber, slik at de har kunnet forsørge sine familier.

Den mest alvorlige feil som medlemmene av det styrende råd har gjort seg skyldige i, er deres nye syn på Bibelen — de tror ikke lenger på Bibelens fulle inspirasjon, slik jeg har vist i flere artikler. (Se artikkelen: «Medlemmene av det styrende råd tror ikke på Bibelens fulle inspirasjon».) En detaljert drøftelse finnes også i kapittel 7 i min bok My Beloved Religion — And The Governing Body, third edition. Kapitlet har tittelen: «The Governing Body’s new view of the Bible». Dette er en falsk lære av store dimensjoner! Jeg har også vist av medlemmene av Det styrende råd har presentere et nytt og uriktig syn på Jesu gjenløsning, og de har avvist Jesu ord om hvem som skal få en oppstandelse. (Se artikkelen: «Det styrende råd har devaluert og begrenset Jesu Kirsti gjenløsningsoffer».) Uten støtte i Bibelen, har de også forandret forståelsen av mange profetier.

[1]. Se min artikkel, «En analyse av bevisene for at det styrende råd er ‘den tro og kloke slave’» i kategorien «Det styrende råd».

DEN SANNE RELIGION EKSISTERER OGSÅ I ENDENS TID

Paulus viser i 2. Timoteus 4:3, 4 at det bare finnes én sann religion:

For det skal komme en tid da folk ikke skal tåle den sunne lære, men de vil følge sine egne ønsker og omgi seg med lærere som sier det de gjerne vil høre (bokstavelig: «som klør ørene»).De skal vende øret bort fra sannheten og begynne å høre på usanne historier i stedet.

Det er bare én ting som er riktig, og det er «sannheten», «den sunne lære». Denne sannhet ville ikke passe med lystene til mange mennesker. Derfor ville de lytte til lærere som sa det som klødde dem i ørene. Resultatet ville være at de ville tro på myter istedet for på sannheten. At det bare er én sann religion, blir også vist i 1. Timoteus 3:15:

15 for at du, hvis jeg blir forsinket, skal vite hvordan du bør oppføre deg i Guds husstand, som er den levende Guds menighet (ekklēsia), en søyle og støtte for sannheten.

Ordet ekklēsia blir av noen oversettelser gjengitt med «kirke», men den vanlige oversettelsen er «menighet». Det er bare én menighet som kan kalles «den levende Guds menighet», som også er sannhetens «søyle og støtte». Hvis vi tror at Bibelen er inspirert av Gud, er det bare én mulig konklusjon vi kan trekke: Av alle kirker og menigheter med forskjellige læresetninger og skikker, er det bare én som er «den levende Guds menighet».

Den samme læren om bare én sann religion finner vi i De hebraiske skrifter. I Daniel 7:27 finner vi uttrykket «det folket som er den Høyestes hellige». I det siste kapitlet i Daniel leser vi om profetier som vil bli oppfylt i «endens tid», og boken skulle være forseglet inntil denne tid. (Daniel 12:10-12) Engelen som talte med Daniel, viste også at Gud skulle ha et folk i endens tid. I 12:7 leser vi:

 7 Da hørte jeg mannen svare, han som var kledd i lin og befant seg over vannet i elven. Han løftet høyre hånd og venstre hånd mot himmelen og sverget ved Ham som lever evig: «Det skal gå én fastsatt tid, fastsatte tider og en halv tid. Så snart knusingen av det hellige folks makt er fullført, skal alt dette bli avsluttet.»

Det er innlysende at når det sies at det hellige folks makt skulle bli knust, så må det hellige folk være en tett sammensveiset gruppe som ville være skilt ut fra andre grupper, og som kunne identifiseres og derved bli angrepet.

Når vi ser på Jehovas vitner i 2023, ser vi at medlemmene fremdeles oppfyller de fire kriterier som identifiserer dem som den sanne religion. De tror at Bibelen er Guds inspirerte ord, de har læresetninger som helt er bygget på Bibelen, de er adskilt fra verden, og de forkynner det gode budskap om Riket over hele jorden. Ingen annen religiøs gruppe oppfyller disse kriteriene.

Men dessverre blir den sanne religion angrepet fra innsiden, gjennom den nye filosofi til de ni medlemmene i Det styrende råd, og av deres handlinger. Men de fleste Jehovas vitner skjønner ikke dette. Hvorfor ikke? Fordi det som vitnene ser på som den eneste kilde til sannhet, nemlig Guds ord, Bibelen, (Johannes 17:17) har blitt manipulert av medlemmene av det styrende råd. I vitnenes sinn er det styrende råd en alternativ kilde til inspirert sannhet i tillegg til Bibelen. Dette blir vist i boken Bli i Guds Kjærlighet, side 70, paragraf 22:

Er jeg overbevist om at det Bibelen og «den trofaste og kloke slave» sier, er riktig? (Matteus 24:45; Johannes 17:17)

Noen vil kanskje si at denne uttalelsen ikke innebærer at den tro og kloke slave har autoritet til å avgjøre hva som er sannhet utenom Bibelen. Det må imidlertid sies at det ligger i uttalelsen at det styrende råd er en kilde til sannhet i tillegg til Bibelen. Hvis dette ikke var tilfellet, kunne man ha skrevet: «Er jeg overbevist om at det Bibelen sier, er riktig?» Det finnes også mange lignende uttalelser i Vakttårnets litteratur hvor det styrende råd blir stilt ved siden av Bibelen, og dette forekommer oftere og oftere. Det er ingen tvil om at medlemmene av Jehovas vitner har det synspunkt at sannheten blir uttrykt av Bibelen og av den tro og kloke slave.

Alle vitner tror at hvert ord i Bibelen er inspirert av Gud. Men de tror også at hvert ord som medlemmene av Det styrende råd sier og skriver, er sannhet. Fordi påvirkningen av vitnene har kommet gradvis, har de fleste vitner ikke oppdaget at Det styrende råd har en ny filosofisk oppfatning av Bibelen, at store deler av De hebraiske skrifter ikke har noen profetisk betydning. Det betyr at mye av det som Jehova har latt nedskrive i De hebraiske skrifter bare er fyllmateriale, og at medlemmene av Det styrende råd har fått den autoritet at de kan filtrere dette materiale og trekke ut av det noen få lærdommer eller moralske prinsipper. Derfor er dette nye synet på Bibelen i realiteten en forkastelse av Bibelens fulle autoritet.

De fleste medlemmene av det styrende råd har ikke vært Jehovas vitner i mange år, og de vet ikke av erfaring hva Jehovas vitner var for noen tiår siden. Jeg har vært et vitne siden 1961, og fordi jeg har hatt forskjellige tilsynsoppgaver, kjenner jeg organisasjonen fra innsiden. Jeg ser at samfunnet Jehovas vitner i dag på flere områder er svært forskjellig fra det de var for noen tiår siden. De menneskebud som de nåværende medlemmene av det styrende råd har laget, har for eksempel ødelagt livet til titusener av mine brødre og søstre. Jeg kan derfor ikke lukke øynene og se en annen vei uten å si ifra om det som er alvorlig galt. Dette er den vesentlige grunnen til at jeg har skrevet boken My Beloved Religion — And The Governing Body, third edition, og alle artiklene på min nettside.

I det andre århundre evt. var det noen eldste som ønsket mer makt, og de opphøyde seg selv og ble biskopper. Senere ble noen eldste prester, og derved ble et religiøst hierarki dannet. I det 21. århundre har medlemmene av det styrende råd fulgt den samme kurs som de nevnte eldste fra det andre århundre. De har gitt seg selv makt og opphøyet seg til en stilling hvor de har ubegrenset makt over læren, over pengene og over eiendommene i organisasjonen. Alt det de sier og gjør, må bli akseptert, og kritikk av disse lederne fører til eksklusjon. De typiske kjennetegnene på en sekt er at en eller flere ledere har all makt, og at de krever absolutt lydighet. Fordi dette er tilfellet i Jehovas vitner i dag, kan vi si at det styrende råd har ført organisasjonen i en sekterisk retning.

Selv om deres intensjoner er gode, vet vi at makt korrumperer, slik dette uttrykket sier. Og absolutt makt korrumperer absolutt. Dette er grunnen til at Jehova aldri har ønsket at stor makt skulle bli gitt til mennesker, ikke engang om de har gode motiver. (Jeremia 10:23) Og den absolutte makt som Det styrende råd har i dag, har virket fordervende over tid. Og som jeg har pekt på i min bok og i artikler på nettsiden, så har Det styrende råds misbrukt  sin makt ved å lage en stor mengde menneskebud, og de har ødelagt livet til titusener av vitner.

Vi kan bruke eksemplet om at alt det som medlemmene av det styrende råd gjør og sier, må aksepteres. Her har vi et grunnleggende eksempel på maktmisbruk, som berører de enkelte vitner, nemlig det synspunkt om at «fordi vi har makt fra Gud, kan ikke våre brødre og søstre reise spørsmål om det vi sier og gjør». Og grunnen til dette er at medlemmene av det styrende råd ikke ser seg selv som medtjenere på samme nivå som alle andre vitner. Men de ser på seg selv som en regjering for Jehovas vitner, og derfor kan de gjøre hva de vil uten å vente kritikk.[1]

De eldste som opphøyde seg selv til biskopper i det andre århudre, både hersket over menighetene på en diktatorisk måte og innførte ordninger og læresetninger som var i strid med Guds vilje, slik den er uttrykt i De kristne greske skrifter. Situasjonen i fem av de sju menighetene i Asia, som er nevnt i Åpenbaringen kapitlene 1-3., er eksempler på dette.

I det 21. århundre har medlemmene av Det styrende råd også innført ordninger og læresetninger i Jehovas vitners menigheter, som er i strid med Guds vilje, noe jeg har beskrevet i detalj i min bok og på min nettside. Dette er grunnen til at jeg sier at den sanne religion blir angrepet fra innsiden. Men det som er viktig å forstå, er at de 12 millioner vanlige medlemmer praktiserer den sanne religion fullt ut. Og karakteren A som de får, har ingen minus.

Akkurat som de sju menigheter i Asia var en del av den sanne religion, selv om ordninger og læresetninger i strid med Guds Ord eksisterte i disse menigheter, så vil jeg uten tvil si at Jehovas vitner i dag er den sanne religion, selv om medlemmene av det styrende råd har ledet organisasjonen i en sekterisk retning, og noen ordninger og læresetninger som er i strid med Guds Ord, eksisterer i organisasjonen.

Konklusjonen på denne drøftelsen er: Vanlige Jehovas vitner praktiserer den sanne religion fullt ut. Men det styrende råd har på mange måter undergravd den sanne religion ved å innføre ordninger og læresetninger i strid med Guds Ord. De har påvirket vitnenes sinn og forandret innholdet i begrepet «sannhet». Dette har de gjort ved gradvis å overføre Bibelens autoritet, som kilden til sannhet, til seg selv. Derfor oppfatter vitnene i dag det styrende råd som en kilde til sannhet i tillegg til Bibelen. Medlemmene av Det styrende råd har derfor ikke praktisert den sanne religion fullt ut i det 21. århundre.

I 140 år, fra 1870-årene til 2023 har bibelstudentene og Jehovas vitner fullt ut praktisert den sanne religion.

Fra 1971, da det styrende råd ble dannet, og gjennom mer enn to tiår praktiserte også medlemmene av det styrende råd den sanne religion fullt ut.

I mer enn to tiår, fra 2000 til 2023, har den sanne religion vært under angrep fra medlemmene av det styrende råd. De tror ikke lenger på Bibelens fulle inspirasjon, de har innført et diktatorisk styresett hvor kritikk fører til eksklusjon, og de har funnet opp en mengde menneskebud som har ødelagt livet til titusener av vitner. De har derfor ikke praktisert den sanne religion.

KONKLUSJON

I slutten av det første århundre evt. Var det falske læresetninger og urette handlinger i noen av de kristne menighetene. Men disse menighetene var allikevel en del av den eneste sanne religion.

I det 21. århundre har medlemmene av Det styrende råd innført noen falske læresetninger og urette handlinger i Jehovas vitners menigheter. Men allikevel er vitnene den eneste sanne religion, fordi de er de eneste som oppfyller kriteriene for den sanne religion.

Når  det gjelder den verdensomfattende forkynnelsen, har Jehovas vitner det riktige synet, at forkynnelsen skal samle inn rettsindige mennesker som vil overleve den store trengsel. Men de har det gale synet at alle de andre som lever når den store trengsel kommer, vil bli evig tilintetgjort.

Jesus Kristus kjøpte alle Adams etterkommere ved sin død, og derfor må hver enkelt få en sjanse til å akseptere eller avvise gjenløsningsofferet. De fleste menneser som har levd på jorden, vil få en oppstandelse i løpet av den tusenårige dommens dag for å få denne sjansen. Bare de få som har syndet mot den hellige ånd vil ikke få noen oppstandelse.

Rolf Furuli

Author Rolf Furuli

More posts by Rolf Furuli

Leave a Reply