Skip to main content

JESUS KRISTUS KJØPTE ALLE ADAMS ETTERKOMMERE DA HAN DØDE— DET STYRENDE RÅD HEVDER AT MER ENN 8 MILLIARDER+ AV DISSE VIL BLI EVIG TILINTETGJORT

By 29. oktober 2023Det styrende råd

INNLEDNING 

Det grunnleggende problemet er at de fleste av de 8 milliarder+ som vil ble evig tilintetgjort ifølge det styrende råd, har ikke hatt muligheten til å akseptere eller forkaste gjenløsningsofferet. I betraktning av at Gud elsker verden (Johannes 3:16), og han vil at alle skal få evig liv (2. Peter 3:9), så er oppfatningen til medlemmene av det styrende råd at så mange skal bli evig tilintetgjort, er en falsk lære.  Et langt sitat fra Vakttårnet for 1. oktober 1952, sidene 299-300 viser den feilaktige forståelsen av gjenløsningen og oppstandelsen:

HVORFOR VI VITNER NÅ

19 Hvis uvitenhet under den nåværende domsperiode er en unnskyldning og kommer til å bety at de uvitende får en oppstandelse under den tusenårige regjering, ville det ikke da være en fordel å la alle være uvitende nå? Hvis alle de som det nå ikke blir direkte forkynt for, og som blir slått i hjel av Jehova i Harmageddon, kommer til å vende tilbake i menneskeslektens oppstandelse, hvorfor skulle vi da forkynne i det hele tatt nå? Selv de som motstår det syn at alle som blir slått i hjel i Harmageddon, skal være døde for evig, vil innrømme at de som hører, men ikke mottar vitnesbyrdet nå, kommer til å omkomme for evig i Harmageddon. La oss bare for argumenteringens skyld anta deres syn et øyeblikk. Når vi forkynner for tusen mennesker nå, tar kanskje én av dem imot sannheten mens alle de andre forkaster den og dør for evig i Harmageddon. Men hvis vi lot være å forkynne for disse tusen menneskene, ville alle dø i Harmageddon, men alle ville også komme tilbake i oppstandelsen fordi de ikke hadde hørt budskapet. Det er klart at når de vendte tilbake i den nye verden som da vil være langt på vei til å bli fullkomment paradis, uten å ha fordervede mennesker omkring seg og fri for demonenes innflytelse, så ville, som våre motstandere ville være tilbøyelig til å mene og si, mange flere enn den ene av de tusen rette seg etter den nye verdens krav. Kanskje bare en ville nekte det. Så hvorfor skulle vi forkynne nå og frelse bare én av tusen? Hvorfor ikke holde seg taus nå og derved frelse 999 av tusen?

20 Det ville naturligvis være tåpelig. Det ville bety evig ødeleggelse for de vitner som var tause. Det betyr at stenene ville rope ut advarselen, om vekter-klassen unnlot å gjøre det. (Esek. 33: 7—9; Luk. 19: 40) Evangelieforkynnelsen skal finne sted over hele jorden, for Jehova sier det. Og menneskene i alle folkeslag skal atskilles som «får» og «gjeter», enten det skjer på grunnlag av personlig, familie- eller samfunns-ansvarlighet, for Jehova sier det. De som han slår i hjel i Harmageddon, skal være døde for evig, for de profetiske bilder han laget ved tiden for vannflommen og Sodomas og Goonorras ødeleggelse, sier det, sammen med lignelsen om fårene og gjetene. Dette syn blir bekreftet av Johannes 5: 28, 29 (NW): «Den time kommer da alle de som er i minnegravstedene, skal høre hans røst og komme ut.»

21 Legg merke til at Johannes 5: 28, 29 begrenser oppstandelsen til dem som er «i minnegravstedene». Det betyr at bare de hvis eksistens Jehova bevarer i sitt minne, får en oppstandelse, og at han husker dem, blir antydet eller symbolisert ved uttrykket «minnegravstedene». Det er grunnen til at forbrytere som ble regnet uverdige til en oppstandelse, uten seremonier ble kastet i Hinnoms dal eller Gehenna, der deres legemer ble fortært, uten å bli grått over, uten å bli begravd, uten noe gravsted til minne om deres tidligere eksistens. De som ikke er «i minnegravstedene», eller som ikke på denne symbolske måte befinner seg i Guds erindring, kommer ikke til å bli husket når tiden for oppstandelsen er inne. Det dette betyr for oss i dag, er at de som nå lever i denne domstiden og som av en eller annen grunn unnlater å ta standpunkt for Jehova og derfor blir slått i hjel av ham i Harmageddonslaget, ikke vil bli bevart i hans minne, så de får noen oppstandelse. At denne gruppen kommer til å omfatte flertallet av de mennesker som nå lever på jorden, går fram av Jeremias 25: 33: «De som Herren har drept, skal på den dag ligge fra jordens ene ende til den andre; ingen skal gråte over dem, ingen skal samle dem opp og begrave dem; til gjødsel utover jorden skal de bli.» Dette veldige antall mennesker som blir slått i hjel av Jehova og sammenlignes med gjødsel som strøs ut over jorden, kan neppe anses for å være «i minnegravstedene», slik at Kristus skal huske dem og kalle dem fram i millenniet. Han husker ikke gjødsel.

I 1940-årene og 1950-årene, hadde Vakttårnet  en mengde utmerkede artikler, som hjalp leseren til å foreta dype bibelstudier. Men den artikkelen som sitatet er tatt fra, er en svært dårlig artikkel.

Konklusjonene i denne artikkelen når det gjelder anvendelsen av gjenløsningsofferet og oppstandelsen, er akkurat det motsatte av konklusjonene til C.T. Russell og Bibelstudentene og konklusjonene i J.F. Rutherfords artikler. Disse konklusjonene representerer en devaluering og begrensning av gjenløsningsofferet og av oppstandelsen.

I kapittel 2 i min bok Forsoningen mellom Gud og Mennesker viser jeg at i året 1965 ble de publisert 12 artikler om oppstandelsen. Disse artiklene viste den virkelige verdien av gjenløsningsofferet, og de viste helt korrekt at det store flertall av alle Adams etterkommere vil få en oppstandelse i millenniet. De nåværende medlemmene av det styrende råd aksepterer ikke lenger de riktige bibelske konklusjonene som ble presentert i 1965. Men de har omtrent det samme gale synspunkter som det som ble presentert i Vakttårnet for 1952.

Det er imidlertid en falsk lære, som ble uttrykt i 1952, som ikke ble imøtegått i 1965, og som det styrende råd fremdeles lærer. Det er den oppfatning at 8 milliarder+ mennesker som vil dø i forbindelse med den store trengsel, vil bli evig tilintetgjort.

Forfatteren av sitatet spør om hva som er hensikten med den verdensomfattende forkynnelsen av Guds rike, hvis mennesker som ikke har noen kunnskap om Guds rike, vil få en oppstandelse i millenniet. Svaret på dette spørsmålet er svært enkelt:

Oppgaven til de kristne i det første århundre evt. var å forkynne det gode budskap om Guds rike og samle inn en del av de 144 000 som vil regjere sammen med Jesus i himmelen. Oppgaven til de kristne i det 19., 20. og 21. århundre har vært å samle inn resten av de 144 000 og den store skare som vil overleve den store trengsel. Oppgaven har ikke vært å dele alle nasjoner i to grupper.

I min bok Forsoningen mellom Gud og Mennesker viser jeg at de fleste mennesker som har levd på jorden siden Adam, innbefattet de som dør i den store trengsel, vil få en oppstandelse på Dommens dag, som er Jesu Kristi tusenårige styre. Da vil de få anledning til å akseptere eller forkaste gjenløsningsofferet. Bare de få personene som har syndet mot den hellige ånd, vil ikke få oppstandelse.

UTVIKLINGEN AV DEN FALSKE LÆREN SOM HAR FØRT TIL EN DEVALUERING AV GJENLØSNINGSOFFERET 

På C.T. Russells tid studerte Bibelstudentene Bibelen for å finne de grunnleggende læresetninger i den kristne tro. Det viktigste de oppdaget var at da Jesus døde, kjøpte han alle Adams etterkommere, og i løpet av millenniet vil alle Adams etterkommere få en oppstandelse med mulighet for evig liv. Dette betydde at hver enkelt av Adams etterkommere måtte få en personlig sjanse til å akseptere eller forkaste gjenløsningsofferet.

J.F. Rutherford skrev mange artikler og holdt mange taler om Jesu gjenløsningsoffer, og han gjorde en liten modifisering av det Bibelstudentene trodde. De trodde at alle mennesker, inkludert Adam, ville få en oppstandelse. Men Rutherford pekte på at noen få personer hadde syndet mot den hellige ånd, og derfor ville de ikke få noen oppstandelse. Den forståelsen som Rutherford hadde angående gjenløsningsofferet og oppstandelsen var den helt riktige bibelske forståelsen.

Den bibelske beretning som kom i fokus i slutten av 1930-årene var illustrasjonen om sauene og geitene i Matteus 25:31-46. Denne illustrasjonen taler om to forskjellige grupper, sauer og geiter. Sauene ble identifisert som den store skare, som er nevnt i Åpenbaringen kapittel 7. Men identifiseringen av geitene ble forandret. The Watchtower for 15. oktober 1938, side 314, sier:

Selv om [geitene] har blitt advart, fortsetter de å motarbeide riket og å forfølge herrens vitner som forkynner kongen og riket. Ved sin overlagte oppførsel viser de at de ville motarbeide riket i løpet av Kristi tusenårige styre.

Vi merker oss at geitene blir identifisert som dem som aktivt motarbeider Jehovas vitner, de som står imot Guds rike. Det ble ikke sagt at geitene var alle mennesker som ikke var Jehovas vitner. Åtte måneder senere ble det imidlertid publisert en artikkel som kom med en annen identifikasjon av geitene. Vi leser i The Watchtower for 15.  juni 1939, side 181:

8 Den sist siterte teksten, Apostlenes gjerninger 15:14-18, viser at de som vil bli frelst før og under Harmageddon, bare er de som utgjør rikets arvinger [”the kingdom class”] og den store skare.

Det nye synspunktet var at geitene var alle mennesker som ikke var Jehovas vitner. Dette var nå Jehovas vitners oppfatning, og Vakttårnet for 1. november 1951, side 333, svarte på et spørsmål om identifiseringen av sauene og geitene:

Noen hevder at det i Harmageddon vil være tre klasser: får som overlever, gjeter som blir ødelagt for evig, og uopplyste eller uansvarlige som vil dø, men senere bli oppreist, og at små barn vil komme i denne siste klassen. Er dette riktig? — L. P., Montana.

Vi kjenner ikke noen bibelsk støtte for et slikt syn. Lignelsen om fårene og gjetene viser at folkeslagene blir atskilt i to klasser, ikke i tre. Gjetene som går mot evig avskjærelse, er ikke bare dem som har forfulgt Kristi brødre. Lignelsen bebreider ikke gjetene for hva de har gjort, men for hva de har unnlatt å gjøre, for deres likegyldighet overfor hans brødre og mangel på interesse for dem. — Matt. 25: 45.

Det er mange som aldri kommer i berøring med den salvede levning, men som likevel bifaller det som blir gjort av andre, som forfølger levningen eller unnlater å gi den hjelp. Bibelen viser at når et samfunn understøtter herskere som forfølger Jehovas folk, er hele samfunnet ansvarlig.

Den oppfatningen som nå ble presentert, var at verdens nasjoner blir delt i to grupper, sauer og geiter. Og geitene er alle innbyggerne i verdens nasjoner som ikke er Jehovas vitner. Medlemmene av det styrende råd har fremdeles denne oppfatningen. Og denne oppfatningen er selve grunnlaget for at det styrende råd har devaluert og begrenset Jesu gjenløsningsoffer og oppstandelsen.

Vi merker oss at sitatet sier at mange mennesker ikke har hatt sjansen til å høre om Gud. Men de vil bli evig tilintetgjort på grunn av samfunnsansvarlighet. Denne oppfatningen er at mennesker blir holdt ansvarlig for hva andre rundt dem gjør, og derfor vil de bli evig tilintetgjort. Dette er en oppfatning som strider imot verdien av gjenløsningsofferet, at Jesus kjøpte alle Adams etterkommere. Og denne oppfatningen har ingen støtte i Bibelen.[1]

Det var også et annet spørsmål i Vakttårnet for 1. november 1951, side 332:

Kan vi i harmoni med Bibelen si at de som blir slått i hjel av Jehova ved høydepunktet på slike domsperioder som den ved vannflommen og ved Sodoma og Gomorra og ved Harmageddon, går ned i evig ødeleggelse? — I. F., Washington.

Vær så vennlig å slå opp i Bibelen din og leLukas 17: 24—37. Der tales det om «den dag da Menneskesønnen skal bli åpenbart» (NW), og versene omkring viser at den skal være i endens tid, som Harmageddon utgjør høydepunktet på. Det sies at ved Harmageddon vil det være «akkurat som det hendte i Noahs dager» da «vannflommen kom og ødela dem alle», og at det skal være «akkurat som det hendte i Lots dager» da han flyktet fra Sodoma og det «regnet …. ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle». Dette er parallelle tilfelle, og hvis det derfor kan vises at de som blir ødelagt i ett tilfelle, ikke får en «dommens oppstandelse», da vil det være klart at de som er innbefattet i de to andre tilfelle, er dømt til samme undergang. (Joh. 5: 28, 29) Lignelsen om fårene og gjetene, som nå går i oppfyllelse, viser at gjetene i Harmageddon går «bort til evig avskjærelse», og antyder derved hvilken skjebne som rammer dem som blir ødelagt i alle de tre tilfellene. — Matt. 25: 31—46NW.

Disse kommentarene viser at de som døde i den store flommen og i ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra, og de som dør i den store trengsel, vil bli evig tilintetgjort. Denne oppfatningen har lederne av Jehovas vitner hatt i 72 år. Men på årsmøtet for Jehovas vitner i 2023 holdt David Splane en tale, hvor ha sa at det var mulig at noen som døde i flommen og i Sodoma og Gomorra kunne få en oppstandelse. Men den oppfatning at 8 milliarder+ mennesker vil bli evig tilintetgjort i den store trengsel, gjelder fremdeles.

[1]. Se min artikkel, «Manslaughter» i kategorien “The eleven disfellowshipping offenses.”

DEN SANNE LÆREN OM ANVENDELSEN AV GJENLØSNINGSOFFERET 

Det som De hellige skrifter sier om gjenløsningsofferet, er svært enkelt, og  C.T. Russell og Bibelstudentene klarte å forstå dette etter en kort tids bibelstudium. Det er derfor vanskelig å forstå hvorfor de nåværende medlemmene av det styrende råd ikke aksepterer det som De hellige skrifter sier om gjenløsningsofferet.

JESUS DØDE FOR ALLE ADAMS ETTERKOMMERE 

Jeg skal sitere tre tekster som snakker om rekkevidden av gjenløsningsofferet: 1. Timoteus 2:5, 6; (over), 2. korinter 5:14, 15 (i midten) og Hebreerne 2:9 (under):

5 For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker, et menneske, Kristus Jesus, 6 som gav seg selv som en tilsvarende løsepenge for alle (hyper pantōn) — dette er hva det skal vitnes om ved de tider som er bestemt til det.

14 For KRISTI kjærlighet tvinger oss, for slik har vi dømt: at én døde for alle; altså hadde alle dødd; 15 og han døde for alle (hyper pantōn), for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde for dem og ble oppreist.

9 Men vi ser at Jesus, som ble gjort litt lavere enn englene, nå er kronet med herlighet og ære fordi han utholdt lidelser og døde. Slik skulle han ved Guds ufortjente godhet smake døden for alle (hyper pantos).

I alle tre tekstene er preposisjonen hyper brukt. Som alle preposisjoner har også denne preposisjonen forskjellige betydninger. Noen av de betydninger Mounce gir, er: «over; i overført betydning, istedet for; til fordel for.» I 1. Timoteus og 2. Korinter står pronomenet pas i flertall, og gjengivelsen «alle» er god. I Hebreerne står pronomenet pas i entall, og gjengivelsen «for enhver» er mer nøyaktig enn «for alle».

Flertallsformen refererer til alle mennesker som en gruppe, og entallsformen referer til hvert enkelt individ i denne gruppen. Jeg beklager sterkt at medlemmene av det styrende råd ikke tror at Jesus døde for alle Adams etterkommere, men at han bare døde for dem som skal bli frelst.

De har til og med manipulert teksten i 1. Timoteus 2:4, 6 for å viset at Jesus ikke døde for alle mennesker. Grunnen til at medlemmene ikke tror at Jesus døde for alle mennesker, er selvsagt oppfatningen av at 8 milliarder+ skal bli evig tilintetgjort. Så Jesus kunne ikke ha dødd for disse. Dette er en falsk lære![1]

JEHOVA ØNSKER AT ALLE ADAMS ETTERKOMMERE SKAL BLI FRELST  

Jehovas vitners verdensomfattende forkynnelse harmonerer med Jesu ord i Matteus 24:14. Men det er ironisk at det styrende råd, som leder denne forkynnelsen, ikke forstår hensikten med den.

I det første århundre evt. var hensikten med forkynnelsen å samle inn en del av de 144 000 som skal regjere med Jesus i himmelen. Hensikten med forkynnelsen i det 19., 20. og 21. århundre evt. har vært å samle inn resten av de 144 000 og den store skare som skal overleve den store trengsel, og som Jehova vil bruke for å gjøre jorden klar for oppstandelsen.

På Soningsdagen, ofret ypperstepresten ofre først for seg selv og for sin familie. Og det var et bilde på hvordan gjenløsningsofferet først blir anvendt for de 144 000 som skal bli himmelske konger. Deretter ofret ypperstepresten ofre for folket i Israel, noe som er et bilde på hvordan gjenløsningsofferet blir anvendt for menneskene i alminnelighet. Med dette i tankene kan vi lese Matteus 10:23:

23 Når de forfølger dere i én by, så flykt til en annen; for jeg sier dere i sannhet: Dere skal slett ikke bli ferdige med Israels byer før Menneskesønnen kommer.

 Jesus sendte ut sine disipler for å forkynne om Guds rike, og han ga dem forskjellige instruksjoner. Hvis «Israel» representerer menneskene i verden, noe som var tilfellet på Soningsdagen, så viser denne teksten at alle mennesker i verden vil ikke få høre forkynnelsen om Riket før Jesus kommer i den store trengsel. Dette stemmer med ordene i Matteus 24:14, at det vil bli forkynt for alle nasjoner, men ikke for alle mennesker. Jeg skal senere vise at mer enn 75 % av de 8 milliarder+ som lever når den store trengsel kommer, har aldri hatt muligheten til å lære sannheten om Jehova. Medlemmene av det styrende råd lærer at alle disse menneskene vil bli evig tilintetgjort. Men dette kolliderer både med anvendelsen av gjenløsningsofferet og med Jehovas kjærlighet og rettferdighet. Hva vil så skje med alle disse 6 milliarder+ mennesker? Ordene i 2 Peter 3:9 gir oss en pekepinn:

9 Jehova er ikke sen med hensyn til sitt løfte, slik noen betrakter senhet, men han er tålmodig med dere, ettersom han ikke ønsker at noen skal bli tilintetgjort, men at alle skal nå fram til omvendelse.

Kontrasten i verset er mellom «ikke ønsker at noen skal bli tilintetgjort» og «at alle skal nå fram til anger». Gud ønsker at alle Adams etterkommers skal nå fram til omvendelse. Og det innebærer at alle mennesker må få sjansen til å nå fram til omvendelse, noe som minst 75 % av menneskene ikke har fått når den store trengdsel begynner.

ER BETYDNINGEM «ALLE» ELLER «ALLE SLAGS»? 

Den originale New World Translation, som ble litt revidert i 1984, er ifølge min vurdering den mest nøyaktige engelske oversettelsen som finnes. Men i noen få tilfeller har den noen merkelige gjengivelser. Jeg sammenligner Bibelselskapets Nettbibel (over) med Ny Verden-oversettelsen av 1996 (under):

  1. Timoteus 2:3, 4:

1 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker.  2 Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.  3 Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, 4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.

1 Jeg formaner derfor først og fremst til at det blir frambåret påkallelser, bønner, forbønner, takksigelser angående alle slags mennesker, 2 angående konger og alle som er i høye stillinger, for at vi skal kunne fortsette å føre et stille og rolig liv med fullstendig gudhengivenhet og alvor. 3 Dette er godt og antagelig i vår Frelsers, Guds, øyne, 4 han som vil at alle slags mennesker skal bli frelst og komme til nøyaktig kunnskap om sannheten.

1 Timoteus 4:10:

10 det er derfor vi strir og kjemper. For vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er frelser for alle mennesker, særlig for de troende.

10 For med dette for øye arbeider vi hardt og anstrenger oss, fordi vi har satt vårt håp til en levende Gud, som er en Frelser for alle slags mennesker, særlig for trofaste.

Titus 2:11

 11 For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker.

11 For Guds ufortjente godhet, som bringer frelse til alle slags mennesker, er blitt tilkjennegitt.

Jeg forstår ikke hvorfor NWT96 bruker ordene «alle slags mennesker» istedet for «alle mennesker», som Nettbibelen og de fleste andre oversettelser bruker. Slik som teksten står, viser ikke NWT96 at Jesus kjøpte alle mennesker. Men 1. Timoteus 2:6 viser imidlertid at Jesus kjøpte alle mennesker. Og 2. Peter 3:9 viser at Gud ønsker at alle skal nå fram til omvendelse. Når 2. Timoteus 2:4 sier at Gud vil at «alle slags mennesker» skal bli frelst, motsier dette det som Peter sier. Det er innlysende at Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Dette blir også vist i 1. Timoteus 4:10, som sier at Gud ikke bare bringer frelse til dem som tror, men han er alle menneskers frelser.

Ordene til Paulus i 2. Korinter 5:19 støtter oppfatningen av at Gud er alle menneskers frelser:

19 nemlig å gjøre kjent at Gud ved Kristus forlikte (katallassō) en verden (kosmos) med seg selv, idet han ikke tilregnet dem deres overtredelser, og han overgav ordet om forlikelsen til oss

Gud forlikte ikke «alle slags mennesker» med seg selv ved Kristus. Men han forlikte «verden»[2](alle levende mennesker) med seg selv. Derfor er Jehova ikke frelser for «alle slags mennesker», men han er «alle menneskers» frelser.[3] Vakttårnet for 1. mai 1973, side 201, viser også at Jesus er alle menneskers frelser:

I samsvar med at Jesus Kristus ofret sitt fullkomne, menneskelige legeme, ble han på den tredje dag oppreist fra de døde i et åndelig legeme, ikke i et legeme av kjøtt og blod. (1 Pet. 3: 18; 1 Kor. 15: 42—45) På den 40. dag etter sin oppstandelse for Jesus opp til himmelen og framstilte der for Gud verdien av sitt ofrede menneskeliv til gagn for menneskeheten. Da han var på jorden, hadde han sagt at han hadde kommet for å «gi sitt liv til en løsepenge for mange». (Matt. 20: 28) Apostelen Paulus sier at Jesus led døden «for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle». Paulus taler også om «mennesket Kristus Jesus, han som ga seg selv til en løsepenge for alle». (Heb. 2: 9; 1 Tim. 2: 5, 6) Ved å frambære for Gud verdien av sitt ofrede menneskeliv gjenløste eller løskjøpte Jesus Kristus derfor alle mennesker, og det uten at de hadde bedt om det. Av den grunn kommer det under hans himmelske rikes styre til å finne sted «en oppstandelse . . . både av rettferdige og av urettferdige». (Ap. gj. 24: 15) Jesus Kristus eier dem alle sammen.

Den oppfatningen at Jesus var alle menneskers frelser fortsatte å bli lært gjennom det 20. århundre. Men i det 21. århundre har oppfatningen til medlemmene av det styrende råd vært at Jesus døde for mange, men ikke for alle Adams etterkommere. Dette blir vist i on-line-artikkelen «Hvordan er Jesu offer ‘en løsepenge for mange’?» Vi leser:

Dette forklarer hvordan ett menneskes død kan være en løsepenge for mange syndere. Jesu offer er «en tilsvarende løsepenge for alle» som tar de nødvendige skrittene for å kunne nyte godt av den. – 1. Timoteus 2:5. [4]

Vi bør merke oss at ordene «for alle» har fått den nye meningen «alle som tar de nødvendige skrittene for å kunne nyte godt av den». Medlemmene av det styrende råd har devaluert og begrenset Jesu gjenløsningsoffer.

[1]. En detaljert drøftelse finnes i kapittel 4 i min bok Forsoningen mellom Gud og mennesker. Kapitlet har tittelen: «Det store flertall av Adams etterkommere vil få en oppstandelse».  

[2]. Artikkelen «en» foran «verden» er grammatisk sett unødvendig.

[3]. En detaljert drøftelse av forsoningen mellom Gud og alle mennesker finnes i min bok Forsoningen mellom Gud of mennesker, sidene 44-49.

[4]. https://www.jw.org/no/hva-bibelen-laerer/sporsmal/jesus-offer-losepenge/.

SYNDER SOM BLIR TIGITT OG SYNDER SOM IKKE BLIR TILGITT 

Ifølge 1. Mosebok 3:1 er syndens straff døden, noe som betyr at man taper livet uten håp om å få det igjen. Det grunnleggende spørsmål vi drøfter, er skjebnen til 8 milliarder+ mennesker som lever når den store trengsel begynner, og skjebnen til alle andre mennesker som har levd og dødd, men som ikke vært Guds tjenere. Fordi Jesus er alle menneskers frelser, så er spørsmålet hvilke mennesker som kan få sine synder tilgitt på grunn av Jesu gjenløsningsoffer. Svaret på dette spørsmålet vil kaste lys over skjebnen til de 8 milliarder+ som lever når den store trengsel kommer. Vi leser i Matteus 12:31, 32:

31 Derfor sier jeg dere: All slags synd og bespottelse skal bli menneskene tilgitt, men bespottelse mot ånden skal ikke bli tilgitt. 32 For eksempel: Enhver som taler et ord mot Menneskesønnen, ham skal det bli tilgitt; men enhver som taler mot den hellige ånd, ham skal det ikke bli tilgitt, nei verken i denne tingenes ordning eller i den som skal komme.

Bare Jesu ord om at «all slags synd og bespottelse skal bli menneskene tilgitt» alene viser at de fleste mennesker som har levd og dødd, foruten de som dør i forbindelse med den store trengsel, vil få en oppstandelse i millenniet. Det er slik, fordi det som synd mot den hellige ånd innebærer, viser at det bare er få personer som er skyldig i denne synden. Jeg skal utdype dette.

SYND MOT DEN HELLIGE ÅND 

Bare Gud kan lese menneskers hjerte, og derfor er det bare han som vet hvem som har begått synd mot den hellige ånd. Men på grunnlag av De kristne greske skrifter kan vi vite noe om hva denne synden egentlig er.

Synd mot den hellige ånd er brudd på Guds lover som ikke er forårsaket av den synd vi alle har arvet fra Adam. Men årsaken til disse lovbruddene er menneskenes egen ondskap. Alle synder hvis årsak er vår nedarvede synd, kan bli tilgitt.

Denne definisjonen er generell, og derfor trenger vi eksempler, slik at vi bedre kan forstå hva denne synden er. Jeg begynner med ordene i Markus 3:30, som viser hvorfor Jesus talte om synd mot den hellige ånd.

29 Men enhver som taler bespottelig mot den hellige ånd, får aldri i evighet tilgivelse, men er skyldig i evig synd.» 30 Dette fordi de sa: «Han har en uren ånd.»

Ifølge Matteus 12:27, kunne fariseernes sønner (disipler) drive ut demoner. Når dette skjedde, samarbeidet demonene med fariseernes disipler for å bedra dem som så dette. Når utdrivelsen av demoner foregikk, brukte gruppen av fariseerne tydeligvis dette som bevis for at Gud var med dem. Jesus drev ut mange flere demoner enn fariseernes disipler. Men i dette tilfellet sa fariseerne ifølge vers 24 at Jesus drev ut demonene med hjelp av Beelsebub, demonenes fyrste.

Ble disse fariseerne ledet av sin ufullkommenhet når de hevdet at Jesus sto i ledtog med demonenes fyrste? Sa de dette fordi de hadde arvet synd fra sin første far? Nei, de beskyldte Jesus for å stå i ledtog med Satan, fordi de var onde, og Jesus truet deres posisjon. Dette var en bevisst handling som ikke skyldtes deres nedarvede synd. Synd mot den hellige ånd er derfor en bevisst ond handlemåte som fortsetter på tross av at personene vet at denne handlingen er ond, og dette blir gjort av ren selviskhet. Når noen har syndet mot den hellige ånd, er ikke han eller hun lenger i stand til å føle anger.

Kristne kan også synde mot den hellige ånd hvis de med fullt overlegg forkaster gjenløsningsofferet. Vi leser i Hebreerne 6:4-8:

4 For når det gjelder dem som én gang for alle er blitt opplyst, og som har smakt den himmelske frie gave, og som har fått del i hellig ånd, 5 og som har smakt Guds gode ord og den kommende tingenes ordnings krefter, 6 men som har falt fra (parapiptō), så er det umulig å vekke dem til anger (metanoia), igjenfor de pælfester på nytt Guds Sønn for seg og utsetter ham for offentlig skam. 7 Den jord, for eksempel, som drikker regnet som ofte faller på den, og som så frambringer planter som er velegnet for dem som den jo dyrkes for, får til gjengjeld en velsignelse fra Gud. 8 Men hvis den bærer torner og tistler, blir den forkastet og er nær ved å bli forbannet; og det ender med at den blir brent.

Teksten sier at «det er umulig å vekke dem til anger igjen», de som har forkastet Jesu gjenløsningsoffer.[1] De som følger den samme kurs som gruppen av fariseere og de «som har falt fra», vil ikke få noen oppstandelse.

Bladet Awake! for 22. mai 1963, side 28, hadde en artikkel med temaet: «Oppstandelse — for hvem?» Når det gjelder dem som ikke vil få en oppstandelse, sa artikkelen:

There will not be a resurrection for the willfully, deliberately, incorrigibly wicked, those without the slightest spark remaining of conscience or love of righteousness.

Det vil ikke bli en oppstandelse for dem som med vilje og av eget valg er uforbederlig onde, de som ikke har den minste gnist av samvittighet eller kjærlighet til rettferdigheten.

Dette er en utmerket definisjon av synd mot den hellige ånd.

[1]. En detaljert analyse av illustrasjonen om sauene og geitene finnes i min boke Forsoningen mellom Gud og mennesker, sidene 134-148.

DE 8 MILLIARDER+ SOM VIL BLI TILINTETGJORT I DEN STORE TRENGSEL IFØLGE DET STYRENDE RÅD 

En vesentlig grunn for at medlemmene av det styrende råd lærer at alle som ikke er Jehovas vitner, vil bli evig tilintetgjort, er deres fortolkning av lignelsen om sauene og geitene i Matteus 25:31-46. Denne fortolkningen er uriktig, fordi den strider mot gresk grammatikk.

ILLUSTRASJONEN OM SAUENE OG GEITENE

Alle nasjoner skal bli samlet foran Jesus Kristus. Men gresk grammatikk krever at de som blir skilt ut som geiter, ikke er innbyggerne i jordens nasjoner, men noen uidentifiserte personer blant disse innbyggerne. Vi leser i Matteus 25:32:

32 Og alle nasjonene (panta ta ethne) skal bli samlet framfor ham, og han skal skille menneskene (autous) fra hverandre, liksom en hyrde skiller sauene fra geitene.

Når et pronomen viser tilbake til et substantiv, er regelen både på gresk og norsk, at pronomenet må ha samme kjønn og tall som substantivet. Ordet «menneskene» er en oversettelse av det greske pronomenet autous («dem»), og dette pronomenet står i hankjønn flertall. Ordet «nasjonene» (ta ethne) står imidlertid i intentkjønn flertall. Derfor kan ikke «menneskene» («dem») referere til «alle nasjoner». Altså er det ikke alle nasjoner som blir skilt som sauer og geiter, men noen uidentifiserte personer fra disse nasjonene. Et parallelt eksempel finnes i Matteus 28:19:

19 Gå derfor og gjør disipler av mennesker av alle nasjonene (panta ta ethne), idet dere døper dem (autous) iFaderens og Sønnens og den hellige ånds navn.

I denne teksten er også «alle nasjonene» i intetkjønn flertall, mens pronomenet «dem» står i hankjønn flertall. Derfor kan ikke «dem» vise tilbake til «alle nasjonene». For å vise at det  ikke er innbyggerne i alle nasjoner som skal bli døpt, har NV96 føyd til ordene «mennesker av». De som skal bli døpt, er derfor noen uidentifiserte personer blant innbyggerne i disse nasjoner.

 Medlemmene av det styrende råd har ingen unnskyldning for å ha gjort denne grove grammatiske feilen, for The Watchtower for 15. mai 1949, sidene 150 og 156, hadde den samme grammatiske analyse som jeg har presentert. Med henvisning til lignelsen om sauene og geitene, sier artikkelen:

Ikke nasjonene som politiske enheter, men folk eller individer fra disse nasjoner er de som blir adskilt i to grupper. Ordet «nasjoner» står i intetkjønn men pronomenet «dem» (som referer til dem som blir adskilt) står i hankjønn, og derfor kan de ikke referere til nasjonene…

I lignelsen er «geitene» alle de mennesker som har blitt presentert for spørsmålet angående Kristi brødre, direkte eller indirekte, og som har tatt et veloverveid standpunkt (a willfull stand) angående spørsmålet, et standpunkt imot Kongen. Bare slike personer kan Kongen omtale på den måten som han gjør; å si at de hadde en anledning til å gjøre godt mot hans brødre i den tilstand de så brødrene var i, men at de nektet dette og derfor syndet.

Forfatteren av denne artikkelen kunne tydeligvis gresk. Og han viser helt riktig at det ikke er nasjonene i verden som vil bli adskilt som sauer og geiter, men noen uidentifiserte personer fra disse nasjoner.

GEITENE HAR IKKE GJORT GODT MOT JESU BRØDRE 

Jeg tar utgangspunkt i identifikasjonen av geitene i det siste sitatet. Bare personer som direkte eller indirekte har fått vite om spørsmålet om Kristi brødre, kan klassifiseres som geiter. Medlemmene av det styrende råd sier at ved slutten av den store trengsel skal alle nasjoner bli adskilt i to grupper. Sauene er Jehovas vitner, og geitene er alle andre mennesker.

La oss se på de faktiske forhold. Ifølge Jehovas vitners tjenesterapport for tjenesteåret 2022 var det 8 699 048 forkynnere, som forkynte det gode budskap om Riket i 239 land. De brukte 1 501 797 703 timer på denne forkynnelsen. Dette er imponerende. Men hva oppnådde vitnene med denne forkynnelsen når det gjelder å gi alle mennesker en sjanse til å høre det gode budskap og akseptere eller forkaste Jesu Kristi gjenløsningsoffer?

I dag er det 8 milliarder mennesker på jorden. Av disse er det 2 milliarder barn og 800 millioner som har psykiske helselidelser. Disse utgjør 35 % av alle mennesker, og de fleste av dem har verken hatt en sjanse eller har kapasitet til å akseptere eller forkaste gjenløsningsofferet.

Når vi ser på vitnenes rapport, ser vi at det er relativt få forkynnere i India med 1,4 milliarder mennesker og i Kina, som også har 1,4 milliarder mennesker. De fleste av disse har ikke hørt om budskapet om Riket. I Asia er det 4,6 milliarder mennesker, og de fleste av dem har ikke hørt budskapet om Riket. Hvis vi til dette tallet legger 1 milliard barn og 400 millioner mennesker med psykiske helselidelser fra andre deler av jorden, får vi tilsammen 6 milliarder. Dette er 75 % av verdens befolkning, og de fleste av disse har aldri hatt muligheten til a akseptere eller forkaste gjenløsningsofferet eller å få kjennskap til Jesu brødre.

I Europa, Australia og Amerika har det vært mye forkynnelse av Riket. Hvordan vil situasjonen utvikle seg mot den store trengsel? Verdens befolkning øker med 140 millioner hvert år, og Jehovas vitner øker med omkring 300 000 hvert år. Dette betyr at avstanden mellom antall mennesker og Jehovas vitner vil øke hvert år. Derfor vil antallet av dem som ikke har hatt noen sjanse til å få kunnskap om Jesu brødre øke hvert år fram mot den store trengsel. Det er derfor klart at mer enn 75 % av alle som lever når den store trengsel kommer, verken har fått vite om gjenløsningsofferet og veien til evig liv eller om Jesu brødre.

Selv de som personlig har hørt budskapet om Riket, har ikke nødvendigvis fått en fullstendig sjanse til å akseptere eller forkaste gjenløsningsofferet. Innbyggerne i Korasin, Kapernaum og Betsaida hørte Jesu forkynnelse og så hans mirakler. Men trodde de ikke på ham. Allikevel hadde de ikke fått en fullstendig sjanse, for Jesus sa at de ville få en oppstandelse på Dommens dag.

Ingen av de 6 milliarder som er nevnt, eller de fleste av de andre 2 milliarder kan bli klassifisert som geiter, fordi de ikke har kunnskap om Jesu brødre. Så hvem er geitene? Jeg skal eliminere ett ord fra definisjonen i 1949, nemlig ordet «indirekte». Det er innlysende, som definisjonen fra 1949 også viser, at å nekte å gjøre godt mot Jesu brødre krever at disse personene har identifisert Jesu brødre og er kjent med dem. Dette innebærer at akkurat som ugresset i lignelsen om ugresset i åkeren er kristne med et himmelsk kall som har syndet mot den hellige ånd, så er geitene personer med et jordisk håp, som har vært forbundet med Guds folk, men som har nektet å gjøre godt mot Jesu brødre. De har derfor syndet mot den hellige ånd.[1]

[1]. I min bok Forsoningen mellom Gud og mennesker, sidene 134-148, er det en detaljert analyse av lignelsen om sauene og geitene.

 «ALL SLAGS SYND OG BESPOTTELSE SKAL BLI MENNESKENE TILGITT»

Jeg skal nå anvende Jesu ord på Adams etterkommere i forbindelse med oppstandelsen fra de døde. Jeg starter med definisjonen av synd mot den hellige ånd i Awake! for 22. mai 1963, side 28:

Det vil ikke bli en oppstandelse for dem som med vilje og av eget valg er uforbederlig onde, de som ikke har den minste gnist av samvittighet eller kjærlighet til rettferdigheten.

Hvis vi anvender disse ordene på de 8 milliarder+ som lever når den store trengsel kommer, hvor mange vil passe til denne definisjonen? Vi kan selvfølgelig ikke gi noe tall. Men jeg er sikker på at det ikke er mange som er uforbederlig onde, som ikke har den minste gnist av samvittighet eller kjærlighet til rettferdigheten. Fordi Jesus kjøpte alle disse menneskene, og de fleste av dem ikke har hatt sjansen til å akseptere eller forkaste gjenløsningsofferet, vil de fleste av dem få en oppstandelse i løpet av millenniet.

Jeg går nå tilbake til Jesu tid og siterer Matteus 11:20-24:

20 Så begynte han å bebreide de byene hvor de fleste av hans kraftige gjerninger hadde funnet sted, fordi de ikke angret: 21 «Ve deg, Kọrasin! Ve deg, Betsaida!+ For hvis de kraftige gjerninger som har funnet sted i dere, hadde funnet sted i Tyrus og Sịdon, ville de for lenge siden ha angret i sekk og aske. 22 Derfor sier jeg dere: Det skal bli mer utholdelig for Trus og Sịdon på Dommens dag enn for dere. 23 Og du, Kapẹrnaum, skal du kanskje bli opphøyd til himmelen? Ned til Hạdes skal du komme; for hvis de kraftige gjerninger som har funnet sted i deg, hadde funnet sted i Sodọma, ville det ha bestått helt til denne dag. 24 Derfor sier jeg dere: Det skal bli mer utholdelig for Sodọmas land på Dommens dag enn for deg.»

Jesus sa at innbyggerne i Korasin, Kapernaum, Betsaida og Sodoma ville få en oppstandelse på Dommens dag. Medlemmene av det styrende råd aksepterer ikke Jesu ord, og 11:24 refererer til studienoten til Lukas 10:11, hvor vi ser at Jesu ord ikke blir akseptert. Noten sier for eksempel at Jesus ikke sa at innbyggerne i Sodoma skulle være til stede på Dommens dag. Men det var akkurat det han sa!

skal slippe lettere: Jesus brukte tydeligvis en form for hyperbol og mente antagelig ikke at det han sa, skulle oppfattes bokstavelig. (Se også andre kraftfulle hyperboler som Jesus brukte, som i Mt 5:18; Lu 16:17; 21:33.) Da Jesus sa at Sodoma skulle «slippe lettere på dommens dag» (Mt 10:15;11:22, 24; Lu 10:14), mente han ikke at innbyggerne i Sodoma må være til stede på den dagen. (Se også Jud 7.) Han kan ganske enkelt ha understreket hvor avvisende og straffskyldige de fleste innbyggerne var i slike byer som Korasin, Betsaida og Kapernaum. (Lu 10:13–15) Det er verdt å merke seg at det som skjedde med det gamle Sodoma, var blitt godt kjent og ofte ble nevnt i forbindelse med Guds vrede og dom. – 5Mo 29:23; Jes 1:9; Kla 4:6.

Innbyggerne i de tre byene nord for Genesaretsjøen hørte Jesu forkynnelse og så hans mirakler. Men de trodde ikke på Jesus. Var de uforbederlig onde, som ikke har den minste gnist av samvittighet eller kjærlighet til rettferdigheten? Ifølge Jesu ord er svaret nei. Og vi husker Jesu ord om at «all slags synd og bespottelse skal bli menneskene tilgitt». Jesus snakker også om «en ond og utro generasjon», som i følge sammenhengen referer til alle mennesker som bodde i Israel på den tiden. Alle disse menneskene ville få en oppstandelse ifølge Matteus 12:38-42:

38 Som et svar til ham sa så noen av de skriftlærde og fariseerne: «Lærer, vi vil gjerne se et tegn fra deg.» 39 Han svarte ved å si til dem: «En ond og utro generasjon fortsetter å søke etter et tegn, men det skal ikke bli gitt den noe tegn, bortsett fra profeten Jonas tegn. 40 For akkurat som Jona var i den veldige fiskens buk i tre dager og tre netter, så skal Menneskesønnen være i jordens hjerte i tre dager og tre netter. 41 Menn fra Nịnive skal stå opp i dommen sammen med denne generasjon og fordømme den; for de angret på grunn av det Jona forkynte, men se, her er mer enn Jona. 42 Sydens dronning skal bli oppreist i dommen sammen med denne generasjon og fordømme den; for hun kom fra jordens ender for å høre Salomos visdom, men se, her er mer enn Salomo.

Menneskene i denne generasjonen var onde og utro. Men de fleste av dem var uforbederlig onde, som ikke har den minste gnist av samvittighet eller kjærlighet til rettferdigheten. Og «all slags synd og bespottelse skal bli menneskene tilgitt».

Hvis vi går lenger tilbake i historien, kan vi se på innbyggerne i Sodoma og Gomorra, om hvem det sies i 1. Mosebok 13:13:

13 Og mennene i Sodọma var onde og syndet grovt mot Jehova.

Jesus sa ifølge Matteus 11:23, 24, som er sitert ovenfor, at innbyggerne i Sodoma vil få en oppstandelse på Dommens dag. Dette viser at innbyggerne var ikke uforbederlig onde, som ikke har den minste gnist av samvittighet eller kjærlighet til rettferdigheten. Og «all slags synd og bespottelse skal bli menneskene tilgitt».

Hva kan vi så si om dem som døde I den store flommen i Noas dager? Vi leser i 1. Mosebok 6:5:

5 Da så Jehova at menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle tilbøyeligheter i dets hjertes tanker bare var onde hele tiden.

Teksten sier at folket var onde. Men dette kunne ikke innbefatte små barn og babyer. Men disse ble drept sammen med foreldrene. På Jehovas vitners årsmøte i 2023 holdt David Splane en tale, hvor han sa at den tidligere oppfatningen var at alle som døde i den store flommen og da Sodoma og Gomorra ble ødelagt, var evig tilintetgjort. Han presenterte så den nye oppfatningen om at noen av dem som døde vil kunne få en oppstandelse. Dette er ikke sant, fordi vi vet at de som døde, vil få en oppstandelse på dommens dag, fordi de ble kjøpt av Jesus, og de hadde ikke fått en sjanse til å akseptere eller forkaste gjenløsningen. De var tydeligvis ikke uforbederlig onde, som ikke har den minste gnist av samvittighet eller kjærlighet til rettferdigheten. Og «all slags synd og bespottelse skal bli menneskene tilgitt».

Åpenbaringen 20:6 sier at de som er i hadēs, som tilsvarer sheōl på hebraisk, vil få en oppstandelse. Og det er interessant å se at alle innbyggerne i de onde nasjonene i fortiden, som er nevnt i De hebraiske skrifter, er i sheōl, og derfor vil få en oppstandelse.[1] Jeg bruker Babylon som eksempel. Og vi leser i Jesaja 13:11, 19 og 14:9:

11 Og jeg skal sannelig hjemsøke det fruktbare land for dets ondskap (rā‘a), og de ugudelige (rāsha) for deres misgjerning (‘awōn).. Og jeg skal visselig få de formasteliges stolthet til å opphøre, og tyrannenes hovmod skal jeg fornedre. 1

19 Og Babylon, rikenes pryd, kaldeernes stolthets skjønnhet, skal bli som da Gud omstyrtet Sodọma og Gomọrra.

9 Selv Sjẹol der nede er blitt urolig for din skyld for å møte deg når du kommer. For din skyld har det vekket opp dem som er kraftløse i døden, alle jordens geitlignende ledere. Det har fått alle nasjonenes konger til å reise seg fra sine troner.

Babylonerne var onde. Men de var tydeligvis ikke uforbederlig onde, som ikke har den minste gnist av samvittighet eller kjærlighet til rettferdigheten. Og «all slags synd og bespottelse skal bli menneskene tilgitt».

Det vi har sett i denne seksjonen, er at C.T. Russel var svært nær den riktige bibelske forståelsen av gjenløsningsofferet. Og J.F. Rutherford forsvarte den riktige bibelske forståelsen. Den oppfatning som de nåværende medlemmene av det styrende råd har, er svært langt fra det som Bibelen sier. De har devaluert og begrenset gjenløsningsofferet og oppstandelsen, og de tror rett og slett ikke alt det Bibelen sier om disse emner.

I forbindelse med de 8 milliarder+ som lever når den store trengsel kommer, er deres oppfatning den motsatte av hva Bibelen sier. Istedet for at alle disse menneskene skal bli evig tilintetgjort, vil de få en oppstandelse i løpet av millenniet. Og det samme er tilfellet med de andre Adams etterkommere som har levd og dødd. De fleste av disse vil få en oppstandelse under Jesu tusenårige styre.

Og som jeg skrev i innledningen: Den viktigste grunnen til at medlemmene av det styrende råd står så langt vekk fra sannheten når det gjelder gjenløsningen og oppstandelsen, er deres uriktige fortolkning av lignelsen om sauene og geitene.

De aller viktigste ordene som støtter den oppfatning at de fleste mennesker som har levd, vil få en oppstandelse, er Jesu ord  at  «all slags synd og bespottelse skal bli menneskene tilgitt» unntatt synd mot den hellige ånd

[1]. En drøftelse av alle de onde menneskene som kom til sjeōl og som vil få en oppstandelse, finnes i min bok Forsoningen mellom Gud og mennesker, sidene 106-116.

KONKLUSJON 

Når man tror at 8 milliarder+ mennesker vil bli evig tilintetgjort i den store trengsel, er det umulig å tro at de fleste av Adams etterkommere som har levd og dødd, vil få en oppstandelse. Den gale oppfatningen om at alle som ikke er Jehovas vitner, vil bli evig tilintetgjort i den store trengsel, som allerede ble uttrykt i året 1939, har vært den viktigste grunn til at Jehovas vitners ledere har devaluert og begrenset gjenløsningsofferet og har lært at mange færre mennesker vil få en oppstandelse enn C.T. Russel og J.F. Rutherford trodde.

 Den riktige oppfatningen, som er basert på Bibelen, er at da Jesus døde, kjøpte han alle Adams etterkommere, og hver enkelt vi få en personlig sjanse til å akseptere eller forkaste gjenløsningsofferet. Dette betyr at alle Adams etterkommere, unntatt de som har syndet mot den hellige ånd, vil få en oppstandelse i løpet av Jesu tusenårige styre, for Jesus at «all slags synd og bespottelse skal bli menneskene tilgitt».

Rolf Furuli

Author Rolf Furuli

More posts by Rolf Furuli

Leave a Reply