Skip to main content

EKSKLUSJON — Å TILSKRIVE GRESKE ORD BETYDNINGER SOM DE IKKE HAR

By 10. november 2023desember 7th, 2023Eksklusjon

INNLEDNING

En artikkel i Vakttårnet for 15. februar 1973, side 79, hadde tittelen «Når en blir stilt overfor samvittighetsspørsmål». Den drøftet hvordan kristne kan treffe avgjørelser på grunnlag av sin samvittighet. Under overskriften «Vanskelige avgjørelser” leser vi følgende:

I slike situasjoner ville det derfor være galt å forsøke å få noen andre, for eksempel et eldsteråd eller den kristne menighets styrende råd, til å lage en regel eller treffe en avgjørelse som ’trekker opp grensen’. Når Guds Ord ikke trekker opp noen slik grense, har ikke noe menneske rett til å gjøre det, og på den måten føye noe til Ordet. 

Poenget er at vi ikke kan la andre treffe avgjørelser på vår vegne. Men vi må bruke vår forståelse av Guds Ord og vår samvittighet for å treffe våre avgjørelser. Den siste delen av sitatet er særlig viktig. Ingen har lov til å lage bindende lover og regler for kristne, når disse ikke er direkte basert på Bibelen.

Men uheldigvis er det slik, at i forbindelse med eksklusjonsgrunner, så har medlemmene av det styrende råd på det groveste brutt denne regelen. I artikkelen «Hva slags mennesker fortjener å bli ekskludert?” i kategorien «Eksklusjon” viser jeg at det er 11 eksklusjonsgrunner som er basert på Bibelen, og så har medlemmene av det styrende råd funnet opp 37 andre eksklusjonsgruner som ikke er basert på Bibelen. I denne artikkelen skal jeg vise hvordan medlemmene av det styrende råd har misbrukt greske ord ved å tilskrive dem meninger som de ikke har. Dette har de gjort for å forsøke å finne støtte for noen av de eksklusjonsgrunnene de har funnet opp.

Det vil være flere drøftelser av greske ord i artikkelen. De som ikke ønsker å gå dypt inn i disse drøftelsene, kan hoppe over dem og se på konklusjonene og på annet stoff.

ULOVLIGE SEKSUELLE SAMLEIER (PORNEIA)

En av de 11 eksklusjonsgrunnene som er nevnt i De kristne greske skrifter, er porneia. Et ord kan ha en grunnleggende mening og flere referanser. De greske ordet nomos har for eksempel betydningen «lov». Og ordets referanser er «Mose lov», «Kristi lov» og «ektemannens lov».[1]

Porneias MENING OG REFERANSER I DE HELLIGE SKRIFTER 

Hvordan kan vi finne meningen til ordet porneia og andre greske ord? Vakttårnet for 15. juni 1973, side 279, besvarer dette spørsmålet:

Men det er sammenhengen i Matteus 5: 32 og 19: 9 som avgjør hvilken betydning Jesus brukte ordet porneía i.

Dette sitatet er svært viktig, fordi betydningen av greske ord i klassisk gresk ofte er annerledes enn betydningen av de samme ordene i De kristne greske skrifter. Gresk-engelske leksika oppgir betydningene for greske ord slik de er både i klassisk gresk og i nytestementlig gresk uten å vise hvilke betydninger som gjelder klassisk gresk og hvilke som gjelder nytestamentlig gresk. Derfor kan vi ikke bare slå opp i et lekikon og finne betydningen av et gresk ord i De kristne greske skrifter. Vi kan bare finne denne betydningen ved å se hvordan  et gresk ord er brukt i De kristne greske skrifter, slik sitatet fra Vakttårnet viser

Jesu ord i Matteus 19:5, 6 kaster lys over betydningen av porneia:

5 og sa: ’Derfor skal en mann forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød?6 Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har forent i samme åk, skal ikke noe menneske skille.»

De viktige ordene her er «ett kjød», og det er klart at dette uttrykket referer til seksuelle samleier.  På denne bakgrunnen skal jeg drøfte ordene til Paulus i 1. Korinter 6:16, 18. Min bokstavelige oversettelse følger:

16 Vet dere ikke at den som er limt sammen (kollaō) med en prostituert, er ett legeme med henne? For det er sagt: «De to skal bli ett kjøtt.» 17 Den som limer seg til Herren, er én ånd med ham. 18 Flykt fra ulovlige seksuelle samleier (porneia). Enhver synd som et menneske kan gjøre, gjør han utenfor legemet, men den som praktiserer ulovlige seksuelle samleier (porneuō), synder mot sitt eget legeme.

Det greske ordet kollaō betyr “holde seg til eller klynge seg til noe», (Louw og Nida) eller «lime eller lodde sammen». (Mounce) Og «ett legeme» er det sammen som «ett kjøtt». Ordene «bli limt sammen med en prostituert» slik at man blir «ett legeme» med henne, refererer til seksuelle samleier, og dette blir forbundet med porneia i vers 18. Derfor kan vi si at både Matteus 19:5 og 1. Korinter 6:16-18 viser hva som er betydningen av porneia er, nemlig, ulovlige sekseulle samleier. Ordet porneia forekommer 24 ganger i de kristne greske skrifter. Men ingen av sammenhengene hvor ordet står, viser noen annen betydning enn et ulovlige seksuelle samleier.

Jeg bruker uttrykket «ulovlige seksuelle samleier» i stedet for «ulovlig seksuell omgang» fordi «ulovlig seksuell omgang» kan innbefatte andre ting enn samleier. Og utrykket «å bli ett legeme» eller «å bli ett kjøtt med» kan bare referer til samleier.

Hva er det så porneia referer til? Jeg siterer Matteus 5:32 (over), 1. Korinter 7:2 (i midten), and Judas 7 (under):

32 Men jeg sier dere at enhver som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn utukt (porneia), utsetter henne for å begå ekteskapsbrudd (moikheuō), og enhver som gifter seg med en fraskilt kvinne, begår ekteskapsbrudd (moikhaō).

2 Men på grunn av den utbredte utukt (porneia): La enhver mann ha sin egen hustru og enhver kvinne ha sin egen mann.

7 Slik er også Sodọma og Gomọrra og byene omkring dem, etter at de på samme måte som de ovennevnte hadde drevet utukt (ekporneuō) i stort omfang og gått etter kjød til unaturlig bruk, stilt fram for oss som et advarende eksempel ved å lide en evig ilds rettslige straff.

Betydningen av referansen til moikheō (tilsvarende substantiv moikheia) er et seksuelt samleie mellom en person som er gift med en som han eller hun ikke er gift med. Matteus 5:32 viser at dette er en av referansene til porneia. 1. Korinter 7:2 viser et seksuelt samleie mellom personer som ikke er gift med hverandre, er en annen referanse, og Judas 7 viser at et seksuelt samleie mellom homoseksuelle personer er en tredje referanse for porneia. Ingen andre referanser finnes i De kristne greske skrifter.

Tabell 1.1 Betydningen og referansene til porneia

Betydning Ulovlige seksuelle samleier
Referanse Et seksuelt samleie mellom en som er gift og en som han eller hun ikke er gift med.  
           Et seksuelt samleie mellom ugifte personer.
           Et seksuelt samleie mellom homoseksuelle personer.

Paulus viser i 1. Korinter 5:11 at en person som er en pornos — en som praktiserer ulovlige seksuelle samleier og nekter å slutte med det — skal bli ekskludert fra den kristne menighet.

Å TILSKRIVE PORNEIA URIKTIGE BETYDNINGER OG REFERANSER 

Som vi ser i tabell 1.2 nedenfor, har det vært mange forskjellige betydninger og referanser som Vaskttårnets litteratur har gitt til ordet porneia i de siste 67 år.

DEN RIKTIGE DEFINISJONEN OG REFERANSEN TIL  porneia

Vakttårnet for 1952, side 190, sier:

 Utukt [porneia] blir enkelte ganger, særlig i Bibelen, brukt slik at det innbefatter all kjønnslig omgang uten mellom mann og hustru eller medhustru.

   Dette er den riktige bibelske definisjonen av porneia. Ordet inkluderer alltid et seksuelt samleie, og ingen av de 24 forekomstene av porneia i De kristne greske skrifter referer til andre seksuelle handlinger enn ulovlige seksuelle samleier. Hvorvidt homoseksuelle samleier er innbefattet i porneia sier sitatet ingen ting om. Men dette blir drøftet i Vakttårnet for 1. juni 1972, side 261:

Det greske ordet som her er gjengitt med hor, er ordet porneía. Det sikter til ulovlig kjønnslig forbindelse mellom gifte eller ugifte personer. De gamle grekere kan i sjeldne tilfelle ha forstått det slik at dette ordet også ble brukt om andre handlinger enn ulovlige kjønnslige forbindelser mellom en mann og en kvinne. Men det er sammenhengen i Matteus 5: 32 og 19: 9 som avgjør hvilken betydning Jesus brukte ordet porneía i.

En bør legge merke til at i Matteus, kapitlene 5 og 19, blir ordet «hor» brukt utelukkende i forbindelse med ekteskapelig utroskap eller ulovlige kjønnslige forbindelser med en person som ikke er ens ektefelle. 

Denne definisjonen viser at porneia bare refererer til ulovlige seksuelle samleier, og at porneia ikke innbefatter homoseksualitet. Men Vakttårnet for 1. mai 1973, side 215, sier:

Betyr dette at det ordet apostelen her brukte for å gjengi det Jesus sa, også sikter til slike unaturlige og perverse seksuelle handlinger som homoseksuelle begår? Ja, det gjør det. Dette framgår av den måten Jesu halvbror Judas brukte ordet por·nei’a på da han omtalte de unaturlige seksuelle handlinger som mennene i Sodoma og Gomorra begikk. (Jud. 7) Når det gjelder den betydning gresktalende jøder i det første århundre brukte ordet por·nei’a i, sier det sjette bind av Theological Dictionary of the New Testament: «πορνεία [por·nei’a] kan også være ’unaturlig last’, . . . sodomi.»

Vi har nå kommet fram til den fulle betydningen av porneia fra Vakttårnets litteratur fram til året 1973. Betydningen av ordet er ulovlige seksuelle samleier, og referansene er: 1) Seksuelt samleie mellom en person som er gift og med en som han eller hun ikke er gift med.  2) Seksuelt samleie mellom ugifte personer. 3) Seksuelt samleie mellom homoseksuelle personer.

DEN GALE DEFINISJONEN OG DE GALE REFERANSENE TIL  porneia

I følge livshistoriene til medlemmene av det styrende råd er det ingen av dem som kjenner det greske språket i De kristne greske skrifter, og ingen av dem har studert språkvitenskap eller leksikalsk semantikk (hvordan man finner ordenes betydning). Men den reviderte New World Translation, som ble publisert i 2013, viser at det er andre personer på Betel i USA som har gode gresk-kunnskaper. Medlemmene av det styrende råd er derfor avhengige av disse når de skal finne betydningen av greske ord. Men det viser seg at disse personene ikke kjenner reglene for leksikalsk semantikk, for når de har kommet fram til definisjonene av ordene  porneia, asēlgeia, og akatharsia så har de gjort flere elementære feil.

Et eksempel på feil som en uerfaren person gjør, kan vi se i Vakttårnet for 1. august 1983, side 30:

Hva forstår vi her med «utukt»? Det greske ordet som brukes i dette skriftstedet, er porneía. Da Vakttårnet for 1. mai 1973 drøftet dette spørsmålet på sidene 215 og 216, viste det at porneía «kommer fra et rotord som betyr ’å selge’». Det er derfor koblet sammen med prostitusjon, som ble praktisert i mange hedenske templer i det første århundre, og som blir praktisert i bordeller i dag…

Men den dag i dag omfatter uttrykket porneía de forskjellige former for seksuell aktivitet som foregår i et hus hvor det drives prostitusjon, der seksuelle tjenester kjøpes og selges. 

For det første: Forfatteren er skyldig i det som kalles «den etymologiske feilslutning» («the etymological fallacy»). Den engelske Wikipedia sier (oversatt):

Et argument som kan klassifiseres som den etymologiske feilslutning hvis det hevder at den nåværende betydning av et ord utelukkende er basert på ordets etymologi.[2]

Ordet «derfor» i sitatet fra Vakttårnet viser at grunnen til å forbinde porneia med prostitusjon og med seksuell aktivitet som foregår i et bordell, er den etymologiske feilslutning — etymologien går tilbake til «å selge» og de prostituerte selger seksuelle tjenester. Men dette argumentet er ren nonsens.

For det andre: Forfatteren blander sammen klassisk gresk og nytestamentlig gresk. Ingen fagfolk vil benekte at mange ord i nytestamentlig gresk har en annen betydning enn de samme ordene i klassisk gresk. Dette er for eksempel tilfellet med ordene psykhē («sjel») hadēs («menneskenes felles grav») og agapē («kjærlighet basert på prinsipper»). Vi må derfor konkludere med at selv om ordet «selge» har en etymologisk forbindelse med porneia i klassisk gresk, har det absolutt ingen ting å gjøre med bruken av porneia i De kristne greske skrifter

Den rette måten å finne meningen av et ord, hvis en vil følge reglene for leksikalsk semantikk, er det som er nevnt i Vakttårnet  for 15. Juni 1973, som jeg allerede har sitert: «meningen må sluttes på grunn av sammenhengen». Og jeg har vist at den eneste mening som porneia har i De kristne greske skrifter, er ulovlige seksuelle samleier. Tabell 1.2 viser hvordan Jehovas vitners ledere har gitt porneia andre betydninger og referanser enn de som finnes i De kristne greske skrifter.

Tabell 1.2 Forskjellige meninger av porneia gitt i Vakttårnets litteratur

1956 Kunstig inseminasjon fra en annen mann enn ektefellen.
1969 Omgang med dyr er ikke porneia, men er en eksklusjonsgrunn.
1970 Ordet  porneia kan muligens inkludere homoseksuelle handlinger.
1972, januar Ordet porneia kan ikke inkludere homoseksuelle handlinger og omgang med dyr.

 

1972, november Ordet porneia inkluderer homoseksuelle handlinger.
1974 Ordet porneia kan bli anvendt på oral og anal sex og andre utuktige handlinger innenfor ekteskapet.
1978 Ordet porneia kan ikke bli anvendt innenfor ekteskapet på oral og anal sex, og slike handlinger kan ikke føre til oppløsning av ekteskapet. Men ektefellen kan vurdere handlinger fra ektefellen som så utuktige at hun definerer dem som porneia. På dette grunnlag kan ekteskapet oppløses.
1978 Det finnes ingen veiledning i Bibelen om seksuell omgang innenfor ekteskapet. Bare ektefellene selv kan avgjøre hvordan den seksuelle omgang skal foregå.
1983 Medlemmene av det styrende råd har bestemt at de har rett til å gi veiledning om seksuell omgang innenfor ekteskapet. Handlinger som de beskriver, kan ikke føre til oppløsning av ekteskapet, men de kan føre til eksklusjon.
1983 Ordet porneia inkluderer seksuell omgang mellom et menneske og et dyr.
1999 Ordet porneia inkluderer berøring av intime deler av kjønsorganer til en person man ikke er gift med.
2018 Ordet porneia inkluderer en etterligning av seksuelle handlinger, hvor man er fullt påkledd og det ikke er noen hud mot hud kontakt.

Det greske ordet porneia er en grunn for eksklusjon ifølge Paulus. Når medlemmene av det styrende råd ikke følger de elementære reglene for leksikalsk semantikk og tillegger porneia betydninger og referanser som ikke finnes i De hellige skrifter, så blir resultatet at et stort antall vitner blir ekskludert på grunnlag av menneskebud som ikke er basert på Bibelen. Det styrende råd har i mange tilfeller «trukket opp en grense» uten grunnlag i Guds Ord. Ved å gjøre dette har de lagt noe til Guds Ord.[3]

[1]. En drøftelse av hvordan vi finner ordenes mening og referanser finnes i min bok My Beloved Religion — And The Governing Body, sidene 222-224.

[2]. https://en.wikipedia.org/wiki/Etymological_fallacy.

[3]. For en detaljert drøftelse av ordet porneia, se min artikkel «Illicit sexual intercourse (porneia)» i kategorien «The eleven disfellowshipping offenses».

GROV URENHETt — URENHET MED GRÅDIGHET  (Akatharsia)

Overskriften er et paraplybegrep som åtte handlinger er underordnet. Dette er i sin helhet funnet opp av det styrende råd, og verken paraplybegrepet eller de åtte handlingene er skslusjonsgrunner ifølge Bibelen. De åtte eksklusjonsgrunnene er som følger:

 1. Flyktig berøring av intime kroppsdeler eller kjærtegning av bryster.
 2. Umoralske samtaler via telefon eller internett.
 3. Avskyelige former for pornografi.
 4. Misbruk av tobakk.
 5. Bruk av marijuana eller betelnøtt.
 6. Misbruk av ulovlige stoffer, vanedannende stoffer og medisiner.
 7. Ekstrem fysisk urenhet.
 8. Oral eller anal sex innenfor ekteskapet.

DET STYRENDE RÅDS MISBRUK AV ORDET akatharsia

Betydningen av akatharsia er «urenhet», og Vakttårnet for 15.juli 2006, side 30, sier:

Urenhet (gresk: akatharsịa) har det bredeste betydningsinnholdet av de tre ordene som er gjengitt med «utukt», «urenhet» og «løsaktig oppførsel». Det omfatter urenhet av ethvert slag — på det seksuelle område, i tale, i handling og i åndelige forhold. Ordet «urenhet» kan altså bli brukt om mange forskjellige typer alvorlige synder.

I 2. Korinter 12: 21 omtaler Paulus dem som «før har syndet, men som ikke har angret den urenhet og utukt og løsaktige oppførsel som de har praktisert». Ettersom «urenhet» blir nevnt sammen med «utukt» og «løsaktig oppførsel», er visse former for urenhet grunner for å nedsette et domsutvalg. Men urenhet er et vidt begrep som også omfatter ting som ikke behøver å bli behandlet av et domsutvalg. Akkurat som en bolig kan være enten litt skitten eller fullstendig nedgrodd av smuss, finnes det grader av urenhet.

Her ser vi igjen flere elementære feil. Setningen «Ordet ‘urenhet’ kan altså bli brukt om mange forskjellige typer alvorlige synder» er villedende på grunn av ordet «alvorlige». I vokabularet til medlemmene av det styrende råd betyr uttrykket «alvorlige synder» i de fleste tilfeller «eksklusjonsgrunner». Det er sant at akatharsia «omfatter urenhet av ethvert slag». Vi kan for eksempel si at porneia (ulovlige seksuelle samleier) er akatharsia («urenhet»). Men det styrende råds agenda er å overbevise vitnene om at ordet akatharsia alene og i seg selv, kan referere til eksklusjonssynder. For å legge grunnlaget for dette bruker de uttrykket «alvorlige synder».

Så kommer et fullstendig meningsløst argument: «Ettersom «urenhet» blir nevnt sammen med «utukt» og «løsaktig oppførsel», er visse former for urenhet grunner for å nedsette et domsutvalg.» Her synes jeg det er riktig igjen å sitere vårt maxim: Når Guds Ord ikke trekker opp noen slik grense, har ikke noe menneske rett til å gjøre det, og på den måten føye noe til Ordet. Det er to alvorlige feil ved det uttrykket vi drøfter.

For det første: Maximet, som er sitert flere ganger, sier når Gud Ord ikke trekker opp en grense, er det ingen som har rett til å trekke opp en grense. Dette betyr at for at det skal settes ned et domsutvalg, må synden som skal behandles, være nevnt i Guds Ord som eksklusjonsgrunn. Men det er ikke tilfellet med akatharsia («urenhet»).

For det andre: Argumentet om at «urenhet» er nevnt sammen med «utukt» og «løsaktig oppførsel» betyr at ordet kan være en eksklusjonsgrunn, er ikke bare uriktig, men argumentet er rett og slatt absurd. Vi kan se dette når vi leser Galaterne 5: 19, 20:

19 Men kjødets gjerninger er tydelige, og de er utukt, urenhet, løsaktig oppførsel, 20 avgudsdyrkelse, utøvelse av spiritisme, fiendskap, strid, skinnsyke, vredesutbrudd, tretting, splittelser, sekter, 21 misunnelse, fyllelag, vill festing og lignende ting. Om dette sier jeg dere på forhånd, slik som jeg før har sagt: De som praktiserer slike ting, skal ikke arve Guds rike.

I vers 19 blir de tre ordene nevnt sammen. Men det er 12 andre ord som også er nevnt sammen med disse. Hvis «noen former for urenhet” er eksklusjonsgrunn, fordi urenhet er nevnet sammen med utukt og løsaktig oppførsel, så må noen former for hver av de 12 andre ordene også være eksklusjonsgrunner. Men det er selvsagt umulig. Ingen kan for eksemple  bli ekskludert for fiendskap, strid, og skinnsyke, for dette er ikke handlinger, men abstrakte ting.

Konklusjonen angående akatharsia er at det ikke er noen tekst i Bibelen som viser at dette ordet representerer en eksklusjonsgrunn. Og det samme er tilfellet med de andre åtte handlingene som er underordnet akatharsia som eksklusjonsgrunner. Vi kan derfor si at alt det Eldsteboken nevner i forbindelse med akatharsia er ren fantasi!

BEGREPET «URENHET MED GRÅDIGHET» FINNES IKKE I DE HELLIGE SKRIFTER 

For å lage et paraplybegrep for forkjellige eksklusjonsgrunner har medlemmene av det styrende råd laget begrepet «grov urenhet». Men dette begrepet er ikke anvendt på de kristne i Bibelen. I tillegg har de laget begrepet «urenhet med grådighet». Vakttårnet for 15. juli 2006, side 30:

Paulus sa ifølge Efeserne 4: 19 at noen har «mistet all moralsk sans», og at de har «gitt seg over til løsaktig oppførsel, så de med griskhet gjør seg skyldig i all slags urenhet». Han setter altså ’urenhet med griskhet’ (pleonexia)  i samme kategori som løsaktig oppførsel. Hvis en døpt person uten å angre praktiserer ’urenhet med griskhet’, kan han bli ekskludert fra menigheten fordi det er snakk om grov urenhet.

Argumentene i sitatet er uholdbare:

For det første: Hvis vi ser på sammenhengen for Efeserne 4:19, ser vi at «løsaktig oppførsel»(asēlgeia) og «urenhet (akatharsia) med griskhet» ikke referer til kristne, men til folk fra nasjonene. Derfor ikke disse ordene bli anvendt på kristne.

For det andre: Gjengivelsen «grådighet» i NWT13 for pleonexia er unøyaktig. Ordet pleonexia, som blir oversatt med «grådighet» blir neevnt i Kolosserne 3:5. Studienoten definerer «grådighet» på følgende måte:

grådighet, som er avgudsdyrkelse: Det greske ordet pleoneksịa, som her er oversatt med «grådighet», betegner et umettelig begjær etter å få mer. (Se studienote til Ro 1:29.) Paulus forklarer at grådighet er en form for avgudsdyrkelse, for en som er grådig, gjør det han ønsker seg, til sin gud og lar det komme foran tilbedelsen av Jehova. Hans viktigste mål i livet er å få oppfylt sine grådige ønsker. – Se studienote til Ef 5:5.

Wiktionary definerer «grådighet» på følgende måte:

Egenskapen å være grådig; umettelig begjær, særlig etter penger og andre eiendeler.

Det finnes ikke noe gresk eller hebraisk ord med betydningen «grådighet» (umettelig begjær) Det nærmeste vi kommer er «begjær». Både «begjær» (epithymia) og «griskhet» (pleonexia) forekommer i Kolosserne 3:5. Forskjellen er at «begjær» er et svakt eller sterkt, negativt eller positivt ønske om noe. Og dette ønsket kan bli tilfredstilt. Men «griskhet» er et umettelig begjær som aldri kan bli tilfredstilt.

I min artikkel «Greed» i kategorien «The eleven disfellowshipping offenses» har jeg analysert ordet pleonexia og beslektede ord i detalj. Min konklusjon er at ordet pleonexia betyr «exploited gain» («vinning ved å utnytte andre; å utnytte andre for vinnings skyld») og ikke «grådighet»

 Nedenfor er NV17-oversettelsen av Efeserne 4:19 (over) og min oversettelse (under):

19 Siden de har mistet all moralsk sans, har de gitt seg over til skamløs oppførsel (asēlgeia), så de med grådighet (pleonexia) holder på med all slags urenhet (akatharsia).

19 Ettersom de ikke lenger føler skam, har de gitt seg over til uhemmet lyst (asēlgeia), og ved å utnytte andre (pleonexia) praktiserer de all slags urenhet (akatharsia).

Hvis definisjonen av pleonexia som «et umettelig begjær etter å få mer» i Ny Verden-oversettelsen er riktig, så er gjengivelsen «grådighet» for pleonexia feil, og begrepet «urenhet med grådighet» finnes ikke engang blant folk utenfor de kristne menigheter.

For det tredje: Selve uttrykket «urenhet med grådighet» er uklart og tvetydig, og dette er også tilfellet med flere av de eksklusjonsgrunnene som det styrende råd har funnet opp. Siden griskhet er et ekstremt sterkt ønske, er det abstrakt, og ingen kan lese sinnene til andre mennesker for å se hva slags ønsker de har.

For eksempel: Handlingen «flyktig berøring av intime kroppsdeler eller kjærtegning av bryster» står under paraplybegrepet «Grov urenhet — urenhet med grådighet». Når domsutvalget skal forhøre en bror, hvordan kan de vite om hans handling er basert på en sterk tiltrekning til søsteren, noe som er naturlig, eller på et umettelig begjær om å gå så langt som mulig med denne søsteren?

«Misbruk av ulovlige stoffer, vanedannende stoffer og medisiner» er også nevnt. Hvordan kan de eldste vite om et særlig stort bruk av vanedannende stoffer eller medisiner er medisinsk indisert, noe som er naturlig, eller om det er basert på et umettelig begjær etter piller som aldri kan tilfredstilles? Fordi situasjonen er så uklar, vil domsutvalgets avgjørelse om eksklusjon eller ikke være basert på de eldstes magefølelse og ikke på konkrete data.

SKAMLØS  OPPFØRSEL 

Tre eller flere eksklusjonsgrunner er ført opp under paraplybegrepet i overskriften. Både paraplybegrepet og eksklusjonsgrunnene som er knyttet til det, er funnet opp av medlemmene av det styrende råd og har ikke noe grunnlag i Bibelen. I NWT’13 er aselgeia oversatt med «brazen conduct», som betyr «frekk oppførsel» mens VV17 har «skamløs oppførsel».

 De tre eller flere eksklusjonsgrunnene er som følger:

 • Unødvendig samvær med ekskluderte eller slike som har trukket seg.
 • Det å date når man ikke er bibelsk sett frit il å gifte seg på nytt.
 • Skamløs (frekk) oppførsel i forskjellige situasjoner.

Jeg bruker ordene «tre eller flere», fordi de eldste kan si når de forhører en bror eller søster om en handling, at vedkommende har en frekk eller skamløs holdning, og så kan de ekskludere ham eller henne på grunn av aselgeia. Derfor kan man bli ekskludert for frekk oppførsel eller skamløs oppførsel i mange forskjellige situasjoner.

BETYDNINGEN AV OG REFERANSENE TIL ORDET  aselgeia

Vakttårnet for 15. juli 2006, side 30, har en definisjon av det greske ordet asēlgeia:

Som de ovenstående definisjonene viser, har «løsaktig oppførsel» to aspekter: (1) Oppførselen er i seg selv en alvorlig krenkelse av Guds lover, og (2) overtrederen har en frekk og respektløs holdning.

Uttrykket «løsaktig oppførsel» blir derfor ikke brukt om urett oppførsel av mindre alvorlig art. Det blir brukt om handlinger som er alvorlige krenkelser av Guds lover, og som gjenspeiler en frekk eller foraktfull holdning — en ånd som vitner om ringeakt eller til og med forakt for myndighet, lover og normer. Paulus knytter løsaktig oppførsel til ulovlig omgang. (Romerne 13: 13, 14) I Galaterne 5: 19—21 blir løsaktig oppførsel nevnt sammen med en rekke syndige gjerninger som gjør en uskikket til å arve Guds rike, noe som viser at slik oppførsel er en grunn for irettesettelse og eventuelt eksklusjon fra den kristne menighet.

Her er det flere elementære feil — definisjonene er tatt ut av løse luften uten grunnlag i Bibelen.

Ordet aselgeia forekommer ti ganger i De kristne greske skrifter, og ingen av stedene viser at ordet referer til «alvorlige krenkelser av Guds lover», eller at den som skal være skyldig i denne forseelsen, «viser ringeakt eller til og med forakt for myndighet, lover og normer» Og ingen tekst i De kristne greske skrifter viser at aselgeia er en eksklusjonsgrunn.

Men det samme uholdbare argumentet som blir ble brukt i forbindelse med akatharsia, blir også brukt i forbindelse med aselgeia. Fordi aselegeia finnes i Galaterne 5:19-21  sammen med utukt og urenhet og 12 andre gale ting, må aselgeia referere til alvorlige brudd på Guds lov, som referer til eksklusjonsgrunner. Dette er rent sludder. Hvis aselgeia er eksklusjonsgrunn fordi ordet forekommer sammen med «kjødets gjerninger» i Galaterne 5:19-21, så må alle de andre «kjødets gjerninger» også være eksklusjonsgrunner. Men det styrende råd mener ikke det. Og fiendskap, sjalusi og misunnelse kan absolutt ikke være eksklusjonsgrunner, siden disse er abstrakte følelser og ikke handlinger.

Jeg siterer vårt maxim en gang til:

Når Guds Ord ikke trekker opp noen slik grense, har ikke noe menneske rett til å gjøre det, og på den måten føye noe til Ordet.

Medlemmene av det styrende råd har laget en grense når de hevder at aselgeia er en eksklusjonsgrunn. Men ifølge vårt maxim er det bare alvorlige synder som er nevnt som eksklusjonsgrunner i Guds ord, som kan sies å være ekslusjonsgrunner. Og det er ikke tilfellet med aselgeia.

Det faktum at betydningen av aselgeia er uklar, viser også at ordet ikke kan representere en eksklusjonsgrunn. Gud ville aldri bruke uklare begreper som eksklusjonsgrunner. Et viktig spørsmål i forbindelse med aselgeia er om ordet refererer til noe som er konkret eller abstrakt. I ni av de tilfellene hvor ordet forekommer (Markus 7:2, Romerne 13:13, 2. Korinter 12:21, Galaterne 5:19, Efeserne 4:19, 1. Peter 4:3, 2. Peter 2:2, 18 og Judas 4), forekommer aselgeia i en oppregning av gale ting. Det innebærer at sammenhengen i disse tilfellene ikke gir oss noen antydning om meningen med aselgeia. Den eneste slutning vi kan trekke av disse listene med ord, er at aselgeia referer til noe som er negativt i Guds øyne.

Det tiende stedet hvor aselgeia forekommer, er 2. Peter 2:18, og denne teksten kan antyde at aselgeia ikke er konkret, men abstrakt. Nedenfor viser jeg hvordan 11 forskjellige engelske oversettelser gjengir de greske ordene epithymiais sarkos aselgeiais i dette verset. Ordet epithymia (entall av epithymiais) har betydningen «alvorlig lyst; uren lyst» ifølge Mounce, og ordet sarkos betyr «kjøtt».

Fordi sarkos står i genitiv, har ordet et eierforhold til epithymia, slik at gjengivelsen «kjøttets lyst»(«kjødets lyst») er sikker. Ordet aselgeia (entall for aselgeiais) står etter sarkos, og det er ikke noe kai («og») mellom dem. Fordi både epithymiais og aselgeiais står i samme kasus (dativ flertall), så er det sannsynlig at sarkos «kjøtt» står i et eierforhold til begge ord. De følgende seks engelske oversettelsene oppfatter det slik at sarkos har et eierforhold både til epithymiais og aselgeiais.

New American Bible

For, talking empty bombast, they seduce with licentious desires of the flesh those who have barely escaped from people who live in error.

New Revised Standard Version

For they speak bombastic nonsense, and with licentious desires of the flesh they entice people who have just escaped from those who live in error.

English Standard Version

For, speaking loud boasts of folly, they entice by sensual passions of the flesh those who are barely escaping from those who live in error.

New International Version)

For they mouth empty, boastful words and, by appealing to the lustful desires of sinful human nature, they entice people who are just escaping from those who live in error.

Revised Standard Version

For, uttering loud boasts of folly, they entice with licentious passions of the flesh men who have barely escaped from those who live in error.

New Living Translation (2nd ed.)

They brag about themselves with empty, foolish boasting. With an appeal to twisted sexual desires, they lure back into sin those who have barely escaped from a lifestyle of deception.

Ordet epithymiais blir gjengitt som «desires» («lyster»), «passions» («lidenskap»), og aselgeiais blir gjengitt som «licentious» («tøylesløs»), «sensual» («sanselig») og «lustful» («vellystig»). Disse seks oversettelsene gir aselgeia en abstrakt betydning. De to oversettelsene New Jerusalem Bible og New King James Version tar aselgeia i en konkret betydning med ordene «dabauchery» («løsluppenhet»),«lewdness» («utuktighet»), og «lasciviciousness» («vellystighet»), som er gjengivelsen til American Standard Version, kan enten oppfattes abstrakt eller konkret.

New Jerusalem Bible

With their high-sounding but empty talk they tempt back people who have scarcely escaped from those who live in error, by playing on the disordered desires of their human nature and by debaucheries.

New King James Version

For when they speak great swelling words of emptiness, they allure through the lusts of the flesh, through lewdness, the ones who have actually escaped from those who live in error.

American Standard Version

For, uttering great swelling words of vanity, they entice in the lusts of the flesh, by lasciviousness, those who are just escaping from them that live in error;

Både NV96 og NV17 gir aselgeia en konkret betydning

NV96

18 For de kommer med svulstige uttalelser som ikke er til noe gagn, og ved kjødets begjær og ved løsaktige gjerninger forleder de dem som er i ferd med å slippe unna folk som ferdes i villfarelse.

NV17

18 De kommer med store, men tomme ord. Ved å appellere til fysiske lyster og ved skamløs oppførsel lokker de med seg folk som nettopp har sluppet unna slike som går på gale veier.

Gjengivelsen «brazen conduct» i den engelske of NWT13 er merkelig. Jeg har konsultert fem forskjellige Gresk-engelske ordbøker, og ingen av dem viser at aselgeia har betydningen «brazen» («frekk»). En fellesnevner er at disse ordbøkene viser at aselgeia refererer til noe som er moralsk fordervelig, noe som referer til seksuelle lyster, slik American Standard Version gjengir ordet. På grunn av denne fellesnevneren gjengir jeg aselgeia med «unrestrained lust» («uhemmet lyst»).

Den norske gjengivelsen «skamløs oppførsel» inneholder ikke direkte tanken om frekkhet. Og meningen er mer uklar, siden ordet «skamløs» er uklart. Men fremstillingen ovenfor tyder på at gjengivelsen er uriktig, fordi det er gode grunner for å tro at aselgeia er abstrakt og ikke refererer til noens oppførsel.

Som jeg allerede har nevnt, kan ikke sammenhengen i noen av de ti stedene hvor aselgeia er nevnt, vise oss hva ordet betyr. Derfor er mitt forslag «uhemmet lyst» en kvalifisert gjetning («educated guess»). De tre greske ordene porneia («ulovlige seksuelle samleier») aselgeia («uhemmet lyst») og akatharsia («urenhet») forekommer sammen i 2. Korinter 2:23 og Galaterne 5:19. Grunnen til at de tre ordene forekommer sammen kan være følgende:

Ordet asēlgeia refererer til en uhemmet seksuell lyst,  den uhemmede seksuelle lysten fører til porneia, som er ulovlig seksuelle samleier, og de ulovlige seksuelle samleier fører til  akatharsia, som er urenhet.

Konklusjonen på denne seksjonen er at den engelske gjengivelsen «brazen conduct» og den norske gjengivelsen «skamløs oppførsel» ikke har noe leksikalsk grunnlag. Meningen «brazen» («frekk») er til og med fjernt fra ordets referanser i klassisk gresk, og «actions» («oppførsel») viser at ordet sikter til konkrete handlinger. Men som de seks oversettelsene, som jeg har sitert, viser, så er det sannsynlig at aselgeia refererer til abstrakte lyster og ikke til konkrete handlinger.

Når medlemmene av det styrende råd hevder at aselgeia representerer eksklusjonsgrunner, bryter de prinsippet om sola scripture, at Bibelen er den eneste autoritet, for det er ingen tekst i Bibelen som viser at ordet referer til eksklusjonsgrunner. Og det å hevde at «unødvendig samvær med ekskluderte eller slike som har trukket seg» og «det å date når man ikke er bibelsk sett fri til å gifte seg på nytt» er eksklusjonsgrunner, fordi handlingene er aselgeia, er absurd. Dette er absurd, fordi betydningen av aselgeia er usikker, og man kan ikke knytte bestemte handlinger til et ord med usikker betydning.

KONKLUSJON 

Dette er en trist drøftelse. Den er trist, fordi den minner oss på de titusener av våre brødre og søstre som har blitt ekskludert, fordi medlemmene av det styrende råd har opphøyd seg selv og har gitt seg selv ubegrenset makt og laget lover som alle vitner må følge, selv om lovene ikke er bygd på Bibelen.

Den er også trist, fordi kunnskapsløsheten til medlemmene av det styrende råd når det gjelder det greske språket, har ført til at titusener av liv har blitt ødelagt og til stor lidelse for titusener av familier.

Jeg er ikke i tvil om at medlemmene av det styrende råd er oppriktige, og at de tror at det de gjør, er riktig. Men det viktigste punktet er uttrykt med vårt maxim: Når Guds Ord ikke trekker opp noen slik grense, har ikke noe menneske rett til å gjøre det, og på den måten føye noe til Ordet.

De fleste av de betydninger og referanser som medlemmene av det styrende råd har tilskrevet det greske ordet porneia, slik vi ser i tabell 1.2, viser hvordan de har «trukket en grense» i motstridende retninger uten å ha støtte i Guds Ord. Og betydningene og referansene som de har gitt til ordene akatharsia og aselgeia, er langt under pari spåklig sett. Og de 11 eksklusjonsgrunnene som de uten språkling grunn har knyttet til akatharsia og aselgeia, er det samme som «å trekke en grense» hvor Guds Ord ikke trekker noen grense i noen av tilfellene.

Det er trist at medlemmene av det styrende råd tror at de gjør det som er riktig, når de gjør det som er galt. Og vårt hjerte flyter over av tristhet for de titusener hvis liv har blitt ødelagt på grunn av medlemmene av det styrende råds gale handlinger.

Rolf Furuli

Author Rolf Furuli

More posts by Rolf Furuli

Leave a Reply