Skip to main content

Å LEGGE ET RØYKTEPPE OVER OPPSTANDLSHÅPET — FØRSTE DEL

By 26. februar 2024mars 1st, 2024Det styrende råd

Vakttårnet for mai 2024 legger et røykteppe over oppstandelsehåpet. Artiklene «Stol på ‘hele jordens dommer’!» og «Hva vet vi om hvordan Jehova vil dømme mennesker i nær framtid?» ble tydeligvis skrevet for å imøtegå kritikken av det styrende råds standpunkt når det gjelder oppstandelsen i min bok Forsoningen Mellom Gud og Mennesker og kritikk fra andre kilder.

Røykteppet ser vi av det gjennomgående temaet: “Det kan vi ikke vite” og «Det er mulig at…» Det ser ut til at medlemmene av det styrende råd tror at når de gjemmer seg bak «Det vet vi ikke», når det gjelder hvem som får oppstandelse, så er det ikke noe å kritisere. Dette er ikke riktig! Medlemmene av det styrende råd kan bli kritisert for å se at «Det vet vi ikke» når Bibelen gir oss kunnskap om hvem som skal få en oppstandelse.

Grunnen til at de dekker over oppstandelsen, er at medlemmene av det styrende råd har avvist en av de mest grunnleggende sider ved gjenløsningen, nemlig at Jesus døde for alle Adams etterkommere og at han kjøpte dem alle.

Det som vi vet om oppstandelsen på grunnlag av bibelsk tekster, ble drøftet I de følgende 12 artikler i Vakttårnet for året 1965:

Tilbe oppstandelsens Gud» (15. mars); «Døden og hades skal gi tilbake de døde», «Annen del» (1. juni); «De døde vil få en oppstandelse», «Annen del» (15 juni); «Mennesker som har håp om en oppstandse», «Annen del» (1. juli); «Hvem skal bli oppreist fra de døde?», «Annen del» (15. juli); «Hvem vil få en oppstandelse og hvorfor?», «Vår generasjon nå i det tjuende århundre og oppstandelsen», «De muligheter som en jordisk oppstandelse gir» (1. august).

Disse artiklene er basert på et grundig stadium av Bibelens originale tekst, og de representerer analytisk og interaktivt bibelstudium på sitt aller beste. De nåværende medlemmene av det styrende råd har forkastet mesteparten av den bibelske informasjonen som disse utmerkede artiklene presenterer. I denne korte artikkelen vil jeg vise a tmedlemmene av det styrende råd ikke aksepterer det Bibelen sier om oppstandelsen.

MEDLEMMENE AV DET STYRENDE RÅD HAR AVVIST EN VIKTIG SIDE VED GJENLØSNINGSOFFERET 

Som en bakgrunn for drøftelsen av hva Jesus sa, presenterer jeg to grunnlaggense sannheter:

  • Jesus døde for alle Adame etterkommere og kjøpte dem alle.
  • Medlemmene av det styrende råd tror at jesus døde for alle slags mennesker; han døde bare for de som blir frelst.
  • Når det gjelder tilgivelse for synder, sa Jesus: «Derfor sier jeg dere: All slags synd og bespottelse skal bli menneskene tilgitt, men bespottelse mot ånden skal ikke bli tilgitt…nei verken i denne tingenes ordning eller i den som skal komme. (Matteus 12:31:32)

Dette betyr at alle Adams etterkommere, unntatt de få som har syndet mot den hellige ånd, vil få en oppstandelse på den tusenårige dommens dag for å få en sjanse til å akseptere eller avvise gjenløsninsofferet.

OPPSTANDELSEN AV NINIVITTENE OG AV «EN OND OG UTRO GENERASJON» 

Jeg tar følgende sitat fra  «Stol på ‘hele jordens dommer’!» side 5, paragraf 13, som et utgangspunkt:

Senere brukte Jesus dette eksempelet for a lære andre om Jehovas rettferdighet og barmhjertighet. Jesus  sa at de angrende ninivittene skulle «stå opp i dommen». – Matt 12:41.

Denne kommentaren er sann. Men Jesus sa at også andre enn ninivittene skulle oppstå. Matteus 12:38-42 sa Jesus:

38 Som et svar til ham sa så noen av de skriftlærde og fariseerne: «Lærer, vi vil gjerne se et tegn fra deg.» 39 Han svarte ved å si til dem: «En ond og utro generasjon fortsetter å søke etter et tegn, men det skal ikke bli gitt den noe tegn, bortsett fra profeten Jonas tegn. 40 For akkurat som Jona var i den veldige fiskens buk i tre dager og tre netter, så skal Menneskesønnen være i jordens hjerte i tre dager og tre netter. 41 Menn fra Nịnive skal stå opp i dommen sammen med denne generasjon og fordømme den; for de angret på grunn av det Jona forkynte, men se, her er mer enn Jona. 42 Sydens dronning skal bli oppreist i dommen sammen med denne generasjon og fordømme den; for hun kom fra jordens ender for å høre Salomos visdom, men se, her er mer enn Salomo.

Vi bør merke oss at Jesus ikke sa: «Noen mennesker fra Ninive skal bli oppreist» eller «Noen mennesker av denne onde generasjon skal bli oppreist.» Men han sa: «Menn fra Ninive skal stå opp i dommen sammen med denne generasjon Hvis vi tror på Jesu ord, må vi trekke den slutning at alle Ninives innbyggere og alle medlemmene av denne onde og utro generasjon skal stå opp, unntatt de som har syndet mot den hellige ånd. Jesus kjøpte alle disse da han døde, og de vil få en sjanse på dommens dag til å akseptere eller avvise gjenløsningsofferet.

Hvem er det som tilhører denne «onde og utro generasjon»? Det greske ordet genea og det hebraiske ordet dor blir oversatt med «generasjon». I 5. Mosebok 1:35 blir alle Israelittene som gikk ut av Egypt, kalt «denne onde generasjon» (dor). Dette stemmer godt med ordene i Lukas 11:29, hvor vi leser at «folkeskarene stimlet sammen», og Jesus kaller dem «en ond generasjon».

Ordene «En ord og utro genersajon» innkluderer alle innbyggerne i Israel på Jesu tid. Ifølge Jesus skal alle disse få en oppstandelse, unntatt de som har syndet mot den hellige ånd.

INNBYGGERNE I SODOMA, KORASIN, KAPERNAUM OG BETSAIDA SKAL FÅ EN OPPSTANDELSE 

Blant dem som var en del av «en ond og utro generasjon», var innbyggerne i Korasin, Kapernaum og Betsaida. Jesus forkynte det gode budskap om riket i disse byene og gjorde mirakler. Men innbyggerne ville ikke tro på ham. Angående disse byene leser vi i Matteus 11:20-24

20 Så begynte han å bebreide de byene hvor de fleste av hans kraftige gjerninger hadde funnet sted, fordi de ikke angret: 21 «Ve deg, Kọrasin! Ve deg, Betsaida!+ For hvis de kraftige gjerninger som har funnet sted i dere, hadde funnet sted i Tyrus og Sịdon, ville de for lenge siden ha angret i sekk og aske. 22 Derfor sier jeg dere: Det skal bli mer utholdelig for Trus og Sịdon på Dommens dag enn for dere. 23 Og du, Kapẹrnaum, skal du kanskje bli opphøyd til himmelen? Ned til Hạdes skal du komme; for hvis de kraftige gjerninger som har funnet sted i deg, hadde funnet sted i Sodọma, ville det ha bestått helt til denne dag. 24 Derfor sier jeg dere: Det skal bli mer utholdelig for Sodọmas land på Dommens dag enn for deg.»

Tidligere har ikke medlemmene av det sryrende råd akseptert disse Jesu ord. Men de har hevdet at ordene representerer en hyperbol og kan ikke tas bokstavelig. Dette ser vi i studienoten til Lukas 10:12

Skal slippe lettere: Jesus brukte tydeligvis en form for hyperbol og mente antagelig ikke at det han sa, skulle oppfattes bokstavelig. (Se også andre kraftfulle hyperboler som Jesus brukte, som i Mt 5:18; Lu 16:17; 21:33.) Da Jesus sa at Sodoma skulle «slippe lettere på dommens dag» (Mt 10:15;11:22, 24; Lu 10:14), mente han ikke at innbyggerne i Sodoma må være til stede på den dagen. (Se også Jud 7.) Han kan ganske enkelt ha understreket hvor avvisende og straffskyldige de fleste innbyggerne var i slike byer som Korasin, Betsaida og Kapernaum. (Lu 10:13–15) Det er verdt å merke seg at det som skjedde med det gamle Sodoma, var blitt godt kjent og ofte ble nevnt i forbindelse med Guds vrede og dom. – 5Mo 29:23; Jes 1:9; Kla 4:6.

Dette er et tydelig eksempel på at Bibelens tekst ikke har blitt akseptert. Det er ingenting i sammenhengen som viser at ordene ikke skal forstås bokstavelig. Vi merker oss også ordene om at Jesus ikke mente at innbyggerne i Sodoma skulle være til stede på dommens dag. Men det var jo akkurat det Jesus sa!

Nå har medlemmene av det styrende råd delvis forandret den oppfatning som er uttrykt i studienoten. Vi leser i Vakttårnet for mai 2023, sidene 5 og 5, paragraf 15:

15 Da Jesus snakket om innbyggerne i Sodoma og Gomorra, sa han at det ville gå bedre med dem «pådommens dag» enn med dem som avviste ham og hans lære. (Matt 10:14, 15; 11:23, 24; Luk 10: 12) Hva mente han? Vi tenker kanskje at Jesus her brukte en hyperbol. Men det ser ikke ut til at han gjorde det, noe han heller ikke gjorde da han snakket om ninivittene. Det ser i stedet ut til at Jesus mente det han sa. Han siktet tydeligvis til den samme «dommens dag» i begge tilfellene. I likhet med ninivittene gjorde innbyggerne i Sodoma og Gomorra det som var ondt. Men ninivittene fikk muligheten til å angre. Husk dessuten hva Jesus sa om «dommens oppstandelse». Den vil omfatte dem «som har gjort onde ting». (Joh 5:29) Så det ser ut til at det kan være et visst håp for innbyggerne i Sodoma og Gomorra. Det er mulig at i hvert fall noen av dem kommer til a fa livet igjen i oppstandelsen, slik at vi kan få muligheten til å lære dem om Jehova og Jesus.

Det er selvfølgelig fint at medlemmene av det styrende råd har gått tilbake på den oppfatningen at Jesu ord ikke kan bli tatt bokstavelig. Men fremdeles har de ikke fullt ut akseptert Jesu ord. Vakttårnet for mai 2024, side 6, sier:

Jesus sa ikke at alle i Sodoma ville få en oppstandelse. Det han sa, viste i stedet at det var håp for noen av dem.

Det er mulig at i hvert fall noen av dem [i Sodoma og Gomorra] kommer til a fa livet igjen i oppstandelsen.

Det er sant at Jesus ikke sa at «Alle i Sodoma vil få en oppstandelse.» men Jesus brukte navnet på byene som et kollektivt uttrykke for alle innbyggerne i byene, ikke som et kollektivt uttrykk for noen av innbyggerne. Vi ser dette i Matteus 11:21 (over) og Lukas 10:15 (under):

21 For hvis de kraftige gjerninger som har funnet sted i dere, hadde funnet sted i Trus og Sịdon, ville de for lenge siden ha angret i sekk og aske.

15 Og du, Kapẹrnaum, skal du kanskje bli opphøyd til himmelen? Ned til Hạdes skal du komme!

Pronomenet «de» i 11:21 referer til byene Tyrus og Sidon. Det var ikke byene, men innbyggerne i byene som ville ha angret i sekk og aske. Og det var ikke noen av innbyggerne i Kapernaum som skulle komme ned til Hades, men alle innbyggerne kollektivt sett. Vi har den samme situasjon med Sodoma og Gomorra, slik vi leser i Lukas 10:12 (over), Matteus 10:15 (i midten) og Matteus 11:24 (under):

12 Jeg sier dere at det skal bli mer utholdelig for Sodọma på den dag enn for den byen.

Jeg sier dere i sannhet: Det skal bli mer utholdelig for Sodọmas og Gomọrras land på Dommens dag enn for den byen.

24 Derfor sier jeg dere: Det skal bli mer utholdelig for Sodọmas land på Dommens dag enn for deg.»

Det vil ikke bli mer uholdelig for byen Sodoma eller for Sodomas og Gomorras land på dommens dag. Men referansene er til innbyggerne i Sodoms og Gomorra fra et kollektivt synspunkt.

Fordi medlemmene av det styrende råd ikke tror at Jesus kjøpte alle Adams etterkommere og at hver enkelt skal få en sjanse til å akseptere eller forkaste gjenløsningsofferet, så utvanner de Jesu ord og sier at de muligens referer til noen av innbyggerne. Vi må  huske at Jesus sa at «all slags synd og bespottelse» skal bli tilgitt, unntatt synd mot den hellige ånd. Derefor garanterer gjenløsningsofferet at alle innbyggerne i Sodoma og Gomorra vil få en oppstandelse, unntatt de som har syndet mot den hellige ånd.

Vi skal også huske at hvis Jesu mirakler hadde vært gjort i Sodoma, ville folket ha angret. (Matteus 11:23) I sammnehengen i Matteus 11:20-24 sier Jesus at innbyggerne i Korasin, Kapernaum og Betsaida vil være tilstede på dommens dag. Men de hadde et større ansvar enn innbyggerne i Sodoma og Gomorra, fordi de hørte Jesu forkynnelse og så hans miraklser, men allikevel nektet de å tro på ham. At innbyggerne i disse byene vil få en oppstandelse, viser at de hadde ikke fått en fullstendig sjanse til å akseptere eller avvise gjenløsningsofferet, og de hadde ikke syndet mot den hellige ånd.

Verken innbyggerne i Korasin, Kapernaum og Betsaida eller denne onde og utro generasjon er nevnt i Vakttårnet for mai 2024. For at vi skal se hvor mye av gjenløsningsofferet som medlemmene av det styrende råd forkaster, er det viktig at vi får vite om de aksepterer Jesu ord om at innbyggerne i disse byene og medlemmene av den onde og utro generesjon vil få en oppstandelse.

AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 

 Medlemmene av det styrende råd forstår ikke en av de mest grunnleggende sider ved Guds hensikt. Det er at den evige skjebnen til hvert menneske ikke blir avgjort I denne onde tingenes ordning, men på dommens dag.

Hensikten med forkynnelsen I det første århundre evt. var ikke å skille alle menneker I to grupper: de som ville få evig liv og de som ikke ville få evig liv. Bare én gruppe ble adskilt fra de andre menneskene, og det var de som skulle regjere med Jesus i himmelen.

Hensikte med forkynnelsen I endens tid er heller ikke å skille alle mennekser I to grupeper: de som vil få evig liv og de som ikke vil få evig liv. Men hensikten var først å samle inn resten av de 144 000 Jesu medregenter, og deretter å samle inn de som skal utgjøre den store skare, som skal overleve den store trengsel og som deretter gjøre jorden klar for oppstandelsen.

Åpenbaringen 20:12-15 gir en oversikt over Guds hensikt:

12 Og jeg så de døde, de store og de små, stå foran tronen, og bokruller ble åpnet. Men en annen bokrull ble åpnet; det er livets bokrull. Og de døde ble dømt etter de ting som stod skrevet i bokrullene, etter sine gjerninger. 13 Og havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og Hạdes gav tilbake de døde som var i dem, og de ble dømt hver især etter sine gjerninger. 14 Og døden og Hạdes ble kastet i ildsjøen. Dette betyr den annen død, ildsjøen. 15 Og enhver som ikke fantes skrevet i livets bok, ble kastet i ildsjøen.

Situasjonen er enkel. Alle de døde i havet ble oppreist, og dette må inkludere alle de som druknet i den store flommen i Noas dager, og ikke «muligens noen av dem», som Vakttårnet sier. Alle de døde i hadēs vil bli oppreist. Det hebraiske ordet som tilsvarer hades, er sheōl. De hebraiske skrifter viser at et stort antall mennesker og nasjoner, noen som var fiender av Gud, er i sheōl. Alle disse vil få en oppstandelse.

I motsetning til hva medlemmene av det styrende råd sier, så skrev Johannes at alle dem som døde i havet, noe som innbefatter de som døde i den store flommen, vil få en oppstandelse.  

Ingen som levde i tiden før vår tidsregning, hadde sjansen til å akseptere eller forkaste gjenløsningsofferet. De fleste som levde i det første århundre, hadde ikke sjansen — selv innbyggerne i Korasin, Kapernaum og Betsaida hadde ikke en fullstendig sjanse — derfor vil alle disse få en oppstandelse. De 12 artiklene i Vakttårnet for 1965 viser detaljert at de fleste mennesker som har levd, vil få en oppstandelse.

Vi kan konkludere med å si at de fleste mennesker som har levd på jorden, har ikke hatt en fullstendig sjanse til å akseptere eller forkaste gjenløsningsofferet. Derfor vil de få en oppstandelse på den tusenårige dommens dag for å få denne sjansen.

Hvis du leser de 12 artiklene om oppstandelsen i Vakttårnet for 1965, vil røykteppet over oppstandelseshåpet bli fjernet. Men dessverre har de nåværende medlemmene av det styrende råd forkastet mesteparten av denne bibelske informasjonen.

SPØRSMÅL TIL MEDLEMMENE AV DET STYRENDE RÅD 

  • Vil alle innbyggerne i Korasin, Kapernaum og Betsaida få en oppstandelse på dommens dag, unntatt de som syndet mot den hellige ånd?
  • Vil alle de mennesker som levde i Israel på Jesu tid få en oppstandelse, unntatt de som syndet mot den hellige ånd?
  • Lukas 10:14 sier at innbyggerne i Kapernaum ville komme til  hadēs. Studienoten til Matteus 11:23 sier at hadēs må bli sett på som et symbol. Må vi ikke ta hadēs bokstavelig, noe som viser at innbyggerne i Korasin vil få en oppstandelse?
Rolf Furuli

Author Rolf Furuli

More posts by Rolf Furuli

Leave a Reply