Skip to main content

Å LEGGE ET RØYKTEPPE OVER OPPSTANDELSESHÅPET — ANDRE DEL

By 29. februar 2024Det styrende råd

INNLEDNING

Vakttårnet for mai 2024 la et røykteppe over oppstandelseshåpet. Artiklene «Stol på ‘hele jordens dommer’!» og «Hva vet vi om hvordan gud vil dømme mennesker i nær framtid?» ble tydeligvis skrevet for å imøtegå kritikken av det styrende råds standpunkt når det gjelder oppstandelsen i min bok Forsoningen Mellom Gud og Mennesker og kritikk fra andre kilder.

Jeg skal nå drøfte artikkelen «Hva vet vi om hvordan Gud vil dømme mennesker i nær framtid?». Dette er en merkelig artikkel, som etterlater mange ubesvarte spørsmål. Vakttårnets litteratur har vist at når den store trengsel kommer, vil Jehovas vitner overleve, og alle andre mennesker vil bli evig tilintetgjort. Denne artikkelen var tydeligvis skrevet for å imøtegå kritikken av dette standpunktet.

DEN STOR FLOMMEN OG DEN STORE TTRENGSEL 

Den første merkelig ting jeg vil drøfte, er det som artikkelen sier om den store flommen i Noas dager. Vi leser på side 8, paragrafene 3 og 4:

3 Tidligere har vi sagt at så snart den store trengsel begynner, vil ingen lenger ha muligheten til å begynne åtjene Jehova og overleve Harmageddon. Vi kom til den konklusjonen fordi vi forsto det slik at beretningen om vannflommen var et profetisk forbilde. For eksempel mente vi at akkurat som Jehova lukket døren til arken rett før vannflommen begynte, ville han «stenge døren» for alle i Satans verden ved begynnelsen av den store trengsel, slik at ingen flere kunne redde livet. – Matt 24: 37–39.

4 Bør vi se på beretningen om vannflommen som et profetisk forbilde? Svaret er nei. Hvorfor? Fordi det ikke finnes noen direkte støtte i Bibelen for å gjøre det. Jesus sammenlignet «Noahs dager» med tiden for sitt nærvær. Men han sa ikke noe om at vannflommen var et profetisk forbilde, der hver person og hver hendelse har et motbilde, det vil si at alt som skjedde på Noahs tid, skulle få en større oppfyllelse i framtiden. Han sa for eksempel ikke at det at døren til arken ble lukket, hadde profetisk betydning. Men dette betyr ikke at vi ikke kan lære noe av beretningen om Noah og vannflommen.

Jeg forstår ordene i paragrafene, men jeg kan ikke forstå resonnementet til forfatteren og til de medlemmene av det styrende råd som godkjente artikkelen for publisering. Det første problemet for artikkelens forfatter er ordene i 1. Peter 3:20, 21:

20 de som en gang hadde vært ulydige, da Guds tålmodighet ventet i Noahs dager, mens arken ble bygd; i den ble noen få, det vil si åtte sjeler, ført trygt gjennom vannet.

21 Det som svarer til dette (antitypos), frelser nå også dere, nemlig dåpen (ikke avleggelsen av kjødets urenhet, men anmodningen til Gud om en god samvittighet), ved Jesu Kristi oppstandelse.

Peter sider direkte at flommen var et profetisk forbilde og dåpen var motbildet. Dette var den positive siden ved flommen. Den personen som blir døpt, blir ledet trykt gjennom vannet akkurat som Noas familie ble ledet trykt gjennom vannet. Når den positive siden av flommen utgjør et profetisk forbilde, må også den negative siden av flommen utgjøre et profetisk forbilde.

Kravet om at det må bli skrevet direkte at noe er et profetisk forbilde, hvis vi skal oppfatte en beretning som et forbilde, er et ekstremt og ubibelsk krav. Ordet antitypos forekommer bare i 1. Peter 3:21 og Hebreerne 9:24. Og ordet typos i betydningen «profetisk forbilde» forekommer bare i Romerne 5:15 (Adam var et forbilde på Jesus), i 1. Korinter 10:6 (om kryssingen av Rødehavet), og i Hebreerne 8:5 (tabernaklet var et forbilde).

Det kravet at det må bli sagt direkte at en begivenhet er et forbilde, utelukker alle begivenheter i De hebraiske skrifter, unntatt den store flommen, kryssingen av Rødehavet, byggingen av tabernaklet og Melkisedek (Hebreerne 7:1-3). Dette kravet er ren nonsens! I min bok My Beloved Religion — And The Governing Body, third edition, sidene 342-347, har jeg en liste over ti kriterier som viser at en beretning er et profetisk forbilde, og det er en mengde beretninger i De hebraiske skrifter som oppfyller ett eller flere av disse kriteriene.

Det er sant at Jesus ikke sa direkte at flommen var et profetisk forbilde, men han viste at den var et forbilde. Vi leser i Matteus 24:37-42:

37 For akkurat som (hosper) Noahs dager var, slik (hutos) skal Menneskesønnens nærvær være. 38 For som de var i dagene før flommen — de spiste og drakk, menn giftet seg, og kvinner ble giftet bort, inntil den dag da Noah gikk inn i arken; 39 og de gav ikke akt før flommen kom og feide dem alle bort — slik skal Menneskesønnens nærvær være. 40 Da skal to menn være på åkeren: den ene skal bli tatt med og den andre bli latt tilbake; 41 to kvinner skal male på håndkvernen: den ene skal bli tatt med og den andre bli latt tilbake. 42 Hold dere derfor våkne, for dere vet ikke på hvilken dag DERES Herre kommer.

Jesus brukte ikke ordene typos eller antitypos, men han viste at den store flommen var et profetisk forbilde på den store trengsel. Vi ser dette i vers 37. Den greske konkunksjonen  hosper har betydningen: «noe som er en kraftig markør for likheten mellom to begivenheter eller tilstander». (Louw og Nida). Så kommer adverbet houtos med betydningen: «med henvisning til det som står foran: slik, på denne måten, derfor». (Louw og Nida) Likheten mellom det som hendte i forbindelse med den store flommen og det som hender under Jesu nærvær kunne knapt ha blitt uttrykt på en klarere måte.

Etter at Jesus har sagt at det er klare likheter, så presenterer han bestemte parallelle begivenheter. Klimaks er at alle mennesker som lever på jorden, skal miste sitt liv ved enden av Jesu nærvær, akkurat som alle mennesker mistet sitt liv i den store flommen. At forfatteren av artikkelen benekter at flommen var et profetisk forbilde på den store trengsel, og at medlemmene av det styrende råd støtter denne konklusjonen, reiser spørsmål om disse personenes kompetanse når det gjelder å forklare Bibelske tekster.

Den konklusjonen vi kan trekke, er at i løpet av den store trengsel vil alle mennesker på jorden dø. Så hvordan vil medlemmene av det styrende råd vri seg unna den oppfatning Vakttårnets litteratur har publisert at 8 milliarder+ mennesker vil bli evig tilintetgjort i den store trengsel av Jehova, som er kjærlighetens Gud? Den artikkelen jeg drøfter, er et forsøk på å unngå denne umulige konklusjonen. La oss se.

SKJEBNEN TIL DEM SOM DØR I DEN STORE TRENGSEL 

Jesus viste at alle mennesker på jorden, unntatt den store skare som vil overleve trengselen, vil dø i den store trengsel. Åpenbaringen 7:14 viser at den store skare «har vasket sine lange kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod». Dette viser at de som vil overleve den store trengsel, tror på Jehova Gud og han sønn Jesus Kristus, og at de har tatt et aktivt standpunkt for Guds rike. Den eneste gruppen i verden som tror at de skal overleve den store trengsel og som har forberedt seg på det store arbeidet etter trengselen med å gjøre jorden klar for oppstandelsen, er Jehovas vitner. Dette betyr, etter min oppfatning, at Jehovas vitner er de eneste som vil overleve den store trengsel.

UTVIKLINGEN AV FORKYNNELSEN AV DET GODE BUDSKAP FRAM MOT DEN STORE TRENGSEL

I dag er det 8 milliarder innbyggere på jorden. Av disse er det 2 milliarder barn under 14 år, og 800 millioner mennesker med psykiske lidelser. Dette er 35 % av alle som lever på jorden. De fleste av disse har aldri hatt sjansen eller evnen til å akseptere eller avvise gjenløsningsofferet.

 Når vi ser på Jehovas vitners verdensrapport, ser vi at det er svært få forkynnere i India med 1,4 milliarder innbyggere og i Kina, som også har 1,4 milliarder innbyggere. I Asia er det 4,6 milliarder mennesker, og de fleste av disse har ikke hørt det gode budskap om riket. Hvis vi til dette tallet legger 1 million barn og 400 millioner med psykiske lidelser fra andre deler av jorden, får vi tallet 6,0 milliarder. Dette er 75 % av verdens innbyggere, og de fleste av dem har aldri hatt sjansen til å akseptere eller forkaste gjenløsningsofferet og kjenner ikke til Jesu brødre.

I Europa, Australia og Amerika har det vært mye forkynnelse av Guds rike. Hvordan vil så situasjonen utvikle seg mot den store trengsel? Verdens innbyggere øker med 140 millioner mennesker hvert år, og Jehovas vitner øker med omkring 300 000 mennesker hvert år. Dette betyr at forholdstallet mellom antall vitner og verdens befolkning vil øke år etter år. Derfor vil tallet på dem som i dag ikke har hørt det gode budskap  øke frem mot den store trengsel. Og derfor kan vi si at mer enn 6 milliarder+ mennesker— 75 % av verdens befolkning — vil være fullstendig uvitende om Jesu gjenløsningsoffer og om hvordan man får evig liv når den store trengsel kommer. Av de resterende 2 milliarder+ som lever, er det bare en liten prosent som vil overleve den store trengsel. Så hva vil alle de andre menneskenes skjebne bli?

OPPFATNINGEN FRAM TIL MAI 2024 OM SKJEBNEN TIL DEM SOM DØR I DEN GODE TRENGSEL 

I løpet av de 21. århundre har det være mange utsagn i Vakttårnets literatur som sier at alle mennesker som ikke er Jehovas vitner, vil bli evig tilintetgjort i den store trengsel. Vi finner følgende drøftelse i studieutgaven av Vakttårnet for mai 2022, sidene 16 og 17, paragrafene 8 og 10:

8 Som vi var inne på i den forrige artikkelen, skal de politiske delene av denne verden snart gå til angrep på Babylon den store, all falsk religion. (Åp 17:16, 17) Denne hendelsen vil være begynnelsen på den store trengsel. Vil dette føre til at mange flere begynner å tilbe Jehova? Nei. Åpenbaringen, kapittel 6, viser hva de som ikke tjener Jehova, vil gjøre på det tidspunktet. De vil tro at de kan bli beskyttet av de politiske og kommersielle delene av denne verden, som sammenlignes med fjell. Siden de ikke støtter Guds rike, vil Jehova se på dem som motstandere. – Luk 11:23; Åp 6:15–17

10 Hvordan kommer Jehova til å reagere på dette ondskapsfulle angrepet? Han sier: ‘Min voldsomme harme kommer til å flamme opp.’ (Esek 38:18, 21–23Åpenbaringen, kapittel 19, beskriver hva som skjer videre. Jehova sender ut sin Sønn for å forsvare sitt folk og for å beseire fiendene. «Hærene i himmelen», som består av de trofaste englene og de 144 000, vil kjempe sammen med Jesus mot Gog av Magog. (Åp 17:14; 19:11–15) Hva blir resultatet av denne krigen? En total utslettelse av alle mennesker og organisasjoner som motarbeider Jehova. – Les Åpenbaringen 19:19–21.

Sitatet viser at alle som ikke støtter Guds rike, er motstandere, og motstanderne vil oppleve total utslettelse. Som jeg har vist ovenfor, innebærer dette en total utslettelse av 8 milliarder+ mennesker.

MEDLEMMENE AV DET STYRENDE RÅDS U-SVING I MAI 2024 ANGÅENDE SKJEBNEN TIL DEM SOM LEVER NÅR DEN STORE TRENGSEL KOMMER 

Nøyaktig to år etter de kraftige uttalelsene om den totale utslettelsen av 8 milliarder+ mennesker, gjorde Vakttårnet en U-sving — et delvis tilbaketog fra det som medlemmene av det styrende råd tidligere hadde publisert. På sidene 11 og 12, paragrafene 12 og 13, leser vi:

12 Selv etter at den store trengsel har begynt, er det mulig at noen som ser ødeleggelsen av «Babylon den store», vil huske at Jehovas vitner i mange år hadde sagt at dette ville skje. Kan det være at noen som ser dette, begynner å tjene Jehova? – Åp 17:5; Esek 33:33.

13 Hvis dette skjer, vil det ligne på det som skjedde i Egypt på Moses’ tid. Husk at «en stor blandet folkemengde» ble med israelittene da de forlot Egypt. Noen av disse personene kan ha begynt å tro på Jehova da de så at det Moses hadde sagt om de ti plager, gikk i oppfyllelse. (2. Mos 12:38) Hvis det skulle skje noe lignende etter at Babylon den store har blitt ødelagt, kommer vi da til å synes at det er urettferdig at folk får sjansen til å slutte seg til oss like  før Harmageddon kommer? Selvfølgelig ikke! Vi ønsker å ha det samme synet på dette som vår himmelske Far, som er «en barmhjertig og medfølende Gud, sen til vrede og rik på lojal kjærlighet og sannhet».  – 2. Mos 34:6.

Artikkelen fra mai 2022 sa helt kategorisk at mennesker kunne ikke vende om og begynne å tjene Jehova etter at den store trengsel hadde begynt. Begrunnelsen var ordene i Åpenbaringen 6:15-17. Artikkelen fra mai 2024 ser bort fra ordene i Åpenbaringen kapittel 6 og sier at det er mulig, ja til og med sannsynlig, at mennesker vil forandre sin hjertetilstand og begynne å tjene Jehova etter at den store trengsel har begynt. Både artiklene i Vakttårnet for mai 2022 og mai 2024 er basert på innfallene til medlemmene av det styrende råd og deres subjektive synspunkter.

Jeg skal nå vende tilbake til skjebnen til de mennesker som ikke er innvigde kristne når den store trengsel kommer. Synspunktet før mai 2024 var at alle disse skulle bli evig tilintetgjort. At flere milliarder mennesker som aldri har hat sjansen til å tjene Gud, skal bli evig tilintetgjort, er noe som støter mange. Medlemmene av det styrende råd har nå forstått dette. Og for at de skal fremstå i et bedre lys, sier de nå at de ikke vet hva den evige skjebnen til de som ikke tror, vil bli når den store trengsel kommer. De har til og med gått et skritt videre og har sagt at det kan være håp for mange av dem. Vi leser på sidene 10-12:

10 Kommer alle de som dør under den store trengsel, til å bli tilintetgjort for bestandig uten å ha noe håp om en oppstandelse? Bibelen viser tydelig at de som går imot Jehovas vilje, og som blir tilintetgjort av Jehova og hans hærstyrker i Harmageddon, ikke vil bli oppreist. (2. Tess 1:6–10) Men hva med andre som dør under den store trengsel, for eksempel de som dør av naturlige årsaker, som mister livet i ulykker, eller som blir drept av andre mennesker? (Fork 9:11; Sak 14: 13) Kan det være at noen av disse vil være blant de «urettferdige» som får en oppstandelse i den nye verden? Det vet vi rett og slett ikke.

15 Det er også gode grunner til å si at en persons mulighet til å få evig liv ikke avhenger av hvor han bor. Det er utenkelig at Jehova automatisk ville dømme millioner av mennesker som ‘geiter’ bare fordi de bor i et land der de ikke har hatt muligheten til å bli kjent med det gode budskap. (Matt 25:46) Hele jordens rettferdige Dommer har mer omsorg for disse menneskene enn vi har. Vi vet ikke hvordan Jehova vil styre begivenhetene under den store trengsel. Kanskje noen av disse menneskene vil få en mulighet til å lære om Jehova, begynne å tro på ham og ta et standpunkt for ham når han gjør sitt navn kjent for hele jorden. – Esek 38:16.

De viktigste ordene i sitatet er de som står med blå skrift. Disse ordene representerer en 180 graders U-sving i forhold til det tidligere synspunktet. Dette synspunktet var at når den store trengsel kommer, er det to grupper som blir beskrevet som sauer og geiter. Sauene er Jehovas vitner, og geitene er alle andre mennesker som skal bli evig tilintetgjort. Den dramatiske U-svingen gjelder geitene og hvem de er. Det tidligere synspunktet som vi leser i Vakttårnet for mai 2022, var at «de som ikke er med oss, er imot oss». Men sitatet ovenfor viser at ikke alle som ikke er med oss, er geiter.

Men hva dette egentlig betyr, er uklart. Mener medlemmene av det styrende råd at mennesker som ikke har hatt sjansen til å høre det gode budskap og som dør i den store trengsel, automatisk vil få en oppstandelse? Eller mener de at det er noen mennesker i tillegg til dem som tjener Jehova som vil overleve den store trengsel?

Den dramatiske forandringen i synspunkt i mai 2024, er at ikke alle som ikke er innvigde kristne, kan bli klassifiesert som geiter.

AVSLUTTENDE BEMERKNINGER

Det syn medlemmene av det styrende råd har hatt om at 8 milliarder+ mennesker vil bli evig tilintetgjort i den store trengsel, er noe som mange tar avstand fra. Rettsfølelsen til de fleste mennesker er at folk ikke kan bli straffet for noe de ikke vet om og som de ikke har gjort.

Ved å påberope seg uvitenhet angående skjebnen til dem som ikke tjener Gud når den store trengsel kommer, så har de klart å stoppe kritikken av det synspunkt at 8 milliarder+ mennesker vil bli evig tilintetgjort i den store trengsel. Nå henger alt i luften.

Har medlemmene gode grunner for å påberope seg uvitenhet? Absolutt ikke! Bibelens tekst viser klart hva skjebnen til de 8 milliarder+ som lever når den store trengsel kommer, vil være. Men dessverre så tror ikke medlemmene av det styrende råd på det som Bibelen sier om dette. Det som hindrer dem i å tro på det Bibelen sier om disse menneskene skjebne, er at de har forkastet en viktig del av Jesu Kristi gjenløsningsoffer.

Dette vil bli drøftet i artikkelen «Å legge et røykteppe over oppstandelseshåpet — del tre».

Rolf Furuli

Author Rolf Furuli

More posts by Rolf Furuli

Leave a Reply