Skip to main content

Å LEGGE ET RØYKTEPPE OVER OPPSTANDELSESHÅPET — TREDJE DEL

INNLEDNING

Vakttårnet for mai 2024 la et røykteppe over oppstandelseshåpet. Artiklene «Stol på ‘hele jordens dommer’!» og «Hva vet vi om hvordan Gud vil dømme mennesker i nær framtid?» ble tydeligvis skrevet for å imøtegå kritikken av det styrende råds standpunkt når det gjelder oppstandelsen i min bok Forsoningen Mellom Gud og Mennesker og kritikk fra andre kilder.

Jeg skal nå vise at medlemmene av det styrende råd, som sier at de tror på gjenløsningsofferet, i virkeligheten har devaluert og begrenset dette offeret. Dette har hindret dem i å akseptere det som Bibelen sier om oppstandelsen av de døde.

HENSIKTEN MED FORKYNNELSEN AV DET GODE BUDSKAP OM RIKET 

Det kan høres merkelig ut, men medlemmene av det styrende råd har fullstendig misforstått hensikten med det viktigste arbeidet Guds tjenere har fått å gjøre, nemlig å forkynne det gode budskap om riket.

Hensikten med forkynnelsen av det godt budskap i det første århundre var ikke å skille menneskene i to grupper, de som skulle få evig liv, og de som ikke skulle få evig liv. Men hensikten var å finne oppriktige mennesker som skulle regjere sammen med Jesus Kristus i himmelen.

Hensikten med forkynnelsen i vår tid er ikke å skille menneskene i to grupper, de som skal få evig liv og de som ikke skal få evig liv. Men hensikten var først å samle inn resten av de 144 000 som skulle regjere med Jesus, og deretter å samle inn den store skare som vil overleve den store trengsel.

VERDIEN AV JESU GJENLØSNINGSOFFER  

Det sentrale moment i gjenløsningsofferet er at Jesus døde for Adam og alle hans etterkommere. Vi leser i 1. Timoteus 2:5, 6:

5 For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker, et menneske, Kristus Jesus, 6 som gav seg selv som en tilsvarende løsepenge for alle (pas) — dette er hva det skal vitnes om ved de tider som er bestemt til det.

Det greske ordet antilytron blir helt riktig oversatt med «tilsvarende løsepenge», noe som betyr at løsepengen har akkurat samme verdi som det som ble solgt. Denne verdien var Jesu Kristi fullkomne menneskeliv. Og dette tilsvarte nøyaktig Adams fullkomne menneskeliv. Derfor kjøpte Jesus Adam og hans ufødte etterkommere da han døde.

Dette er den eneste forklaringen som fullt ut tar i betraktning betydningen av det greske ordet antilytron. Bibelstudentene på C.T. Russells tid forsto dette, og det samme gjorde J.F. Rutherford, som publiserte noen av de beste forklaringene av gjenløsningsofferet som jeg har sett. Men de nåværende medlemmene av det styrende råd forstår ikke dette. Og forklaringene av gjenløsningsofferet i Vakttårnets litteratur i det 21. århundre har vært uriktige, og har ikke fullt ut tatt i betraktning betydningen av ordene «tilsvarende løsepenge».

Hensikten med gjenløsningsofferet og med at Jesus kjøpte alle Adams etterkommere, var at hver enkelt etterkommer av Adam skulle få en personlig sjanse til å akseptere eller avvise gjenløsningsofferet. Jesu ord i Matteus 12:31, 32 setter gjenløsningsofferet inn i den rette sammenheng. Vi leser:

31 Derfor sier jeg dere: All slags synd og bespottelse skal bli menneskene tilgitt, men bespottelse mot ånden skal ikke bli tilgitt. 32 For eksempel: Enhver som taler et ord mot Menneskesønnen, ham skal det bli tilgitt; men enhver som taler mot den hellige ånd, ham skal det ikke bli tilgitt, nei verken i denne tingenes ordning eller i den som skal komme.

Disse Jesu ord lager en ramme for den situasjon som den menneskelige familie er i. Ordene viser at alle mennesker som har levd og dødd på jorden siden Adam, og alle mennesker som dør i den store trengsel, uavhengig hvor mye galt de har gjort, vil få en oppstandelse på den tusenårige dommens dag. Bare de få som har syndet mot den hellige ånd, vil ikke få en oppstandelse.[1]

Jeg har allerede nevnt at Jesus kjøpte Adam. Men fordi han syndet da han var en fullkommen mann, syndet han mot den hellige ånd. Derfor vil han ikke få noen oppstandelse.

Det er virkelig trist å se at de nåværende medlemmene av det styrende råd ikke forstår betydningen av gjenløsningsofferet. De sier at Jesus ikke døde «for alle mennesker», men for «alle slags mennesker», og at han døde for alle som vil bli frelst og ikke for alle Adams etterkommere. Her er det en meget stor forskjell. På grunn av deres feilaktige oppfatning av gjenløsningsofferet, hevder medlemmene av det styrende råd at oppstandelsen er begrenset have antall angår, og at den ikke gjelder alle mennesker unntatt de få som er skyldig i den utilgivelige synd.

[1]. En forklaring av hva synd mot den hellige ånd er, finnes i artikkelen «Medlemmene av det styrende råd har devaluert og begrenset Jesu Kristi gjenløsningsoffer» i kategorien «Det styrende råd».

Å FÅ ADAMS SJANSE

Fordi Jesus kjøpte alle Adams etterkommere, garanterer Jesu gjenløsningsoffer at hver enkelt skal få den samme sjanse som Adam fikk. Hva betyr så det? Adam var en fullkommen mann uten synd, og i denne tilstand fikk han valget mellom å tilbe Jehova og følge hans lover eller å nekte å gjøre det. Hver etterkommer av Adam vil få den samme sjanse. Hvordan er dette mulig i denne onde tingenes ordning hvor alle er syndere? Det er ikke mulig å få denne sjansen i denne onde tingenes ordning. Derfor avgjøres ikke menneskenes evige skjebne i denne onde tingenes ordning, unntatt for to små grupper: De 144 000 som skal regjere med Jesus Kristus i himmelen, og de som synder mot den hellige ånd. Det betyr at de fleste mennesker som har levd, vil få en oppstandelse på dommens dag for å få Adams sjanse.

“Adams sjanse” er når en fullkommen mann eller kvinne uten synd velger å tilbe Jehova og å følge hans lover eller ikke. De fleste mennesker som har levd på jorden, vil få en oppstandelse på dommens dag og få Adams sjanse.

Å BLI HINDRET I Å FÅ ADAMS SJANSE 

I Romerne 7:20, sier Paulus:

20 Når jeg nå gjør det jeg ikke ønsker, da er det ikke lenger jeg som bevirker det, men synden som bor i meg.

Disse ordene kan se ut som en unnskyldning for å gjøre gale ting. Men det er ikke tilfellet. Det Paulus sier i dette verset og i hele kapitlet, er at i den gamle tingenes ordning er det umulig å få Adams sjanse, for synden hindrer oss i dette.

Jeg har allerede understreket at hensikten med forkynnelsen ikke er å skille alle mennesker i to grupper, de som vil få evig liv og de som vil bli evig tilintetgjort. Men hensikten med forkynnelsen i vår tid er å finne mennesker som ønsker å tjene Gud og som vil bli en del av den store skare. Selv disse menneskene har ikke fått Adams sjanse. Men på grunn av gjenløsningsofferet godkjenner Gud disse menneskene på tross av at de er syndere.

Men hva med alle de andre som nekter å tro på Gud og som praktiserer onde gjerninger? Hva var det Jesus sa? Han sa at alle synder ville bli tilgitt unntatt synd mot den hellige ånd. Dette viser at uansett hvor mange onde gjerninger menneskene gjør, så har de blitt kjøpt av Jesus, og de vil få en oppstandelse for å få Adams sjanse. Paulus viste til grunnen til at onde mennesker skulle få en oppstandelse: Synden «som bor i dem» hindrer dem i å få en virkelig personlig sjanse til å tjene Gud eller ikke å tjene Gud i denne onde tingenes ordning. Synden hindrer dem fra å få Adams sjanse!

EKSEMPLER PÅ GJERNINGER SOM KAN KNYTTES TIL «SYNDEN SOM BOR I MEG» 

Den beste måten for å forstå Guds hensikt er å se hvordan Jesus behandlet forskjellige mennesker og hva han sa til dem. Et eksempel er Matteus 11:20-24:

20 Så begynte han å bebreide de byene hvor de fleste av hans kraftige gjerninger hadde funnet sted, fordi de ikke angret: 21 «Ve deg, Kọrasin! Ve deg, Betsaida! For hvis de kraftige gjerninger som har funnet sted i dere, hadde funnet sted i Tỵrus og Sịdon, ville de for lenge siden ha angret i sekk og aske. 22 Derfor sier jeg dere: Det skal bli mer utholdelig for Trus og Sịdon på Dommens dag enn for dere. 23 Og du, Kapẹrnaum, skal du kanskje bli opphøyd til himmelen? Ned til Hạdes skal du komme; for hvis de kraftige gjerninger som har funnet sted i deg, hadde funnet sted i Sodọma, ville det ha bestått helt til denne dag. 24 Derfor sier jeg dere: Det skal bli mer utholdelig for Sodọmas land på Dommens dag enn for deg.»

Hvorfor bebreidet Jesus innbyggerne i Korasin, Kapernaum og Betsaida? Han hadde tilbrakt mye tid i disse byene. Han hadde forkynte budskapet om riket i disse byene, og han hadde utført mange mirakler der. Men innbyggerne nektet å tro på Jesus. Jesu poeng var at innbyggerne i disse byene burde ha trodd på ham, om ikke for annet, så på grunn av hans gjerninger. (Johannes 10:38)

Noen vil kanskje si: «Innbyggerne i disse byene var onde og var ikke verdig evig liv, fordi de for kastet Guds sønn.» De kan nok ha vært onde. Men allikevel sa Jesus at de ville få oppstandelse på dommens dag sammen med innbyggerne i Sodoma. Er du enig i at det var «synden som bodde i dem» som hindret dem i å tro på Jesus? Eller mener du at dette synspunktet er en unnskyldning for å handle galt?

For omkring 70 år siden begynte Jehovas vitner å forkynne i Quebec i Canada. De fleste av innbyggerne var fanatiske katolikker, og det er flere beretninger om at det ble dannet en mobb for å jage forkynnerne fra en by. Det er også beretninger om at forkynnere ble angrepet og skadet av en slik mobb. Var alle de som ble med i en slik mobb, onde mennesker som ikke var verdige til å få evig liv? De fleste var fylt av et sterkt religiøst hat, og tydeligvis trodde de at det de gjorde, var riktig. Det er også beretninger om at noen som var en del av en mobb, senere ble Jehovas vitner.

Siden Jesus sa at innbyggerne i Korasin, Kapernaum og Betsaida ville få en oppstandelse, var de ikke uten mulighet for å omvende seg, og de hadde ikke syndet mot den hellige ånd. Det samme var tilfellet med medlemmene av mobbene i Quebec.

Jeg skal også drøfte en annen situasjon hvor Jesus snakket om oppstandelsen. VI leser i Matteus 12:38-42:

38 Som et svar til ham sa så noen av de skriftlærde og fariseerne: «Lærer, vi vil gjerne se et tegn fra deg.» 39 Han svarte ved å si til dem: «En ond og utro generasjon fortsetter å søke etter et tegn, men det skal ikke bli gitt den noe tegn, bortsett fra profeten Jonas tegn. 40 For akkurat som Jona var i den veldige fiskens buk i tre dager og tre netter, så skal Menneskesønnen være i jordens hjerte i tre dager og tre netter. 41 Menn fra Nịnive skal stå opp i dommen sammen med denne generasjon og fordømme den; for de angret på grunn av det Jona forkynte, men se, her er mer enn Jona. 42 Sydens dronning skal bli oppreist i dommen sammen med denne generasjon og fordømme den; for hun kom fra jordens ender for å høre Salomos visdom, men se, her er mer enn Salomo.

Det viktige punktet her er at «denne onde og utro generasjon» skal få en oppstandelse. Jeg viser i min bok Forsoningen Mellom Gud og Mennesker at «denne utro og onde generasjon» innbefattet alle mennesker som levde i Israel på Jesu tid, også innbyggerne i Korasin, Kapernaum og Betsaida. Disse menneskene var «onde og utro» på grunn av «synden som bodde i dem». Men bare noen av fariseerne og de skriftlærde og noen få andre som syndet mot den hellige ånd, vil ikke få en oppstandelse for å få Adams sjanse.

Åpenbaringen 20:13 viser at alle som er i hadēs vil få en oppstandelse, og det tilsvarende hebraiske ordet er sheōl. Jeg viser i den nevnte boken at onde mennesker og nasjoner som var fiender av Gud, blir sagt å være i sheōl, og som derfor vil få en oppstandelse. Dette innbefatter Babylon, Farao og Egypt, Elam, Mesek, Tubal, Sidon og mange andre folk og nasjoner. Det er interessant at alle de folk som sies å ha dødd i De hebraiske skrifter, kom til sheōl ifølge disse skrifter. Alle disse vil få en oppstandelse.

Alle innbyggerne i disse nasjoner som ikke hadde begått den utilgivelige synd, vil ved slutten av Jesus tusenårige styre stå foran Jehova som fullkomne mennesker uten synd. Og de vil få Adams sjanse. De vil få sjansen til å tilbe Jehova eller til å følge Djevelen. Nå vil selve hensikten med gjenløsningsofferet ha blitt fullført!

GUDS FIENDER SKAL OGSÅ FÅ ADAMS SJANSE 

Når det gjelder dens store trengsel, sier Vakttårnet for mai 2024, sidene 10 og 11, paragraf 10:

10 Kommer alle de som dør under den store trengsel, til å bli tilintetgjort for bestandig uten å ha noe håp om en oppstandelse? Bibelen viser tydelig at de som går imot Jehovas vilje, og som blir tilintetgjort av Jehova og hans hærstyrker i Harmageddon, ikke vil bli oppreist. (2. Tess 1:6–10) Men hva med andre som dør under den store trengsel, for eksempel de som dør av naturlige årsaker, som mister livet i ulykker, eller som blir drept av andre mennesker? (Fork 9:11; Sak 14: 13) Kan det være at noen av disse vil være blant de «urettferdige» som får en oppstandelse i den nye verden? Det vet vi rett og slett ikke.

Det er sant at Paulus sier at de som er nevnt i 2. Tessaloniker 1:6-10, vil bli evig tilintetgjort. Hvem er disse? Vers 6 sier:

6 Her tas i betraktning at det er rettferdig fra Guds side å gi dem som volder dere trengsel, trengsel til gjengjeld.

Dette er de som forfulgte medlemmene av menigheten i Tessalonika. Disse menneskene vil ikke leve når den store trengsel kommer. Men jeg viser i den nevnte boken at det er mennesker som er lik disse, som vil bli evig tilintetgjort i den store trengsel. Disse personene har syndet mot den hellige ånd. Men ordene i 2. Tessaloniker kapittel 1 kan ikke anvendes på andre mennesker, fordi noen sier at disse er fiender av Gud.

 Medlemmene av det styrende råd sier at de ikke vet hva som vil skje med dem som dør av «naturlige grunner» i forbindelse med den store trengsel. Men på grunnlag av Jesu ord vet vi hva som vi skje med dem: disse vil få oppstandelse. Men hva vil bli skjebnen til de som blir drept av de himmelske hærer i den store trengsel? Åpenbaringen 19:19 sier:

19 Og jeg så villdyret og jordens konger og deres hærer samlet for å føre krigen mot ham som satt på hesten, og mot hans hær.

Det er omkring 110 millioner soldater i verden. Kan vi si at alle soldater er onde personer som har syndet mot den hellige ånd? Absolutt ikke! Soldatene adlyder ordre fra sine overordnede, og de overordnede adlyder ordre fra politikerne. Disse soldatene er ikke mer ansvarlige for sine handlinger enn innbyggerne i Korasin, Kapernaum og Betsaida, eller de romerske soldatene på Jesu tid.

Vi merker oss at versene 20 og 21 sier at de politiske organisasjonene som er symbolisert ved dyret og den falske profet, ble kastet i ildsjøen, som symboliserer den andre død. Men soldatene i hærene ble ikke kastet i ildsjøen, men de ble drept. De blir derfor ikke evig tilintetgjort i den store trengsel. Men de og alle andre som dør, vil få en oppstandelse. Jesu Kristi gjenløsningsoffer garanterer dette.

MEDLEMMENE AV DET STYRENDE RÅDS FORVRENGTE SYN PÅMENNESKER 

Er det ikke arrogant og frekt å hevde at medlemmene av det styrende råd har et forvrengt syn på mennesker, og at det syn jeg presenterer, er det riktige synet? Absolutt ikke! Når jeg hevder dette, er jeg i godt selskap. C.T. Russell og Bibelstudentene fremhevet sterkt at alle Adams etterkommere skulle få Adams sjanse. Og J.F. Rutherford og Jehovas vitner på hans tid gjorde akkurat det samme. De trodde også at alle ville få Adams sjanse. I de første årene da N.H. Knorr var president for Selskapet Vakttårnet, kom dette synspunktet i bakgrunnen. Men de 12 artiklene om oppstandelsen i Vakttårnet i 1965, gjenopprettet mesteparten av det bibelske synspunktet på oppstandelsen.

Derfor kan vi si at Russell og bibelstudentene, Rutherford og Jehovas vitner på hans tid, og Knorr og de andre som var ledere i året 1965, ville være enig i at de nåværende medlemmene av det styrende råd har et forvrengt syn på mennesker og på Jehova Guds hensikt. En detaljert drøftelse av dette finnes i min bok Forsoningen Mellom Gud og Mennesker (2023)

Guds hensikt er at alle etterkommere av Adam som ble kjøpt av Jesus, skal få Adams sjanse. Dette betyr, som jeg allerede har vist, at den evige skjebne til bare to små grupper blir avgjort i denne onde tingenes ordning hvor Satan Djevelen hersker. Den ene gruppen er de 144 000 som skal regjere med Jesus Kristus i himmelen, og den andre gruppen er de som har syndet mot den hellige ånd. På grunnlag av hvordan synd mot den hellige ånd blir definert i Skriften, kan vi trekke den slutning at de fleste mennesker som har levd på jorden, vil få en oppstandelse på dommens dag. I løpet av de tusen år vil den store skare og alle de som har fått en oppstandelse, bli ført fram til fullkommenhet uten synd. Og som fullkomne mennesker vil all få anledning til å velge om de vil tilbe og tjene Jehova Gud eller støtte Satan Djevelen. På denne måten vil alle få Adams sjanse!

De nåværende medlemmene av det styrende råd tror ikke at Jesus døde for alle Adams etterkommere og kjøpte dem alle. Og de er heller ikke enig i at gjenløsningsofferet garanterer at hver og en av Adams etterkommere skal få en personlig sjanse til å akseptere eller avvise gjenløsningsofferet.

Deres forvrengte syn på mennesker kan vi også se i det system for eksklusjon som de har funnet opp. I tillegg til de 11 eksklusjonsgrunnene som er nevnt i Bibelen, har de laget 37 andre eksklusjonsgrunner. Og det meste av de retningslinjene som domsutvalgene har fått i forbindelse med behandling av saker om eksklusjon, er i strid med Bibelen. Resultatet er at 80 000 vitner blir ekskludert hvert år, og trusselen til dem er at de som ikke er gjenopptatt i menigheten, når de dør eller når den store trengsel kommer, vil bli evig tilintetgjort uten håp om noen oppstandelse. De har derfor skapt et system som hindrer at hver enkelt av Adams etterkommere vil få Adams sjanse. Flere en 90 % av de som har blitt ekskludert, skulle aldri ha blitt ekskludert hvis Bibelens retningslinjer ble fulgt.

Ironien i denne menneskelagde situasjonen kan vi se av det faktum at innbyggerne i de tre byene nord for Genesaretsjøen som hørte Jesu forkynnelse og så hans mirakler, men nektet å tro på ham, vil ifølge Jesus få en oppstandelse og få Adams sjanse. Men et vitne i dag som har røkt en sigarett noen få ganger eller har berørt brystene til en kvinne han ikke er gift med noen ganger, vil bli ekskludert, og vil ikke få noen oppstandelse for å få Adams sjanse, ifølge det styrende råd.

Deres forvrengte syn kan vi også se når de fornekter selve hensikten med Jesu gjenløsningsoffer, og i deres synspunkt at oppstandelsen er begrenset. Det er én tydelig U-sving i Vakttåtrnet for mai 2024, nemlig det at ikke alle mennesker som dør i den store trengsel, vil bli evig tilintetgjort. Men i mesteparten av de to artiklene i dette bladet dekker medlemmene av det styrende råd bak uttrykket «De vet vi ikke». Og grunnen til bruken av dette uttrykket er tydeligvis at de ønsker å unngå kritikken av deres syn på oppstandelsen.

 De nye synspunktene om at noen som døde i den store flommen og i ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra, kanskje får en oppstandelse, forandrer ikke deres syn om at oppstandelsen er begrenset, og at den evige skjebnen til de fleste av Adams etterkommere blir avgjort i denne onde tingenes ordning.

Men det er en avgjørende prøve, som kan avsløre det som medlemmene av det styrende råd virkelig tror om Jesu gjenløsningsoffer og om oppstandelsen:

1)   Aksepterer medlemmene av det styrende råd Jesu ord om at innbyggerne i Korasin, Kapernaum og Betsaida, som nektet å tro på Jesus, skal oppstå på dommens dag?

2)   Aksepterer medlemmene av det styrende råd Jesu ord om at medlemmene av «denne onde og utro generasjon» skal oppstå på dommens dag?

Jeg vil bli svært overrasket om medlemmene av det styrende råd ikke forsøker å vri seg unna det å svare på disse to spørsmålene. Men vi må vente og se.

AVSLUTTENDE BEMERKSNINGER 

Jeg har skrevet tre artikler om artiklene i Vakttårnet for mai 2024. Noen lesere vil kanskje tro at artiklene i bladet representerer et stort fremskritt i riktig retning. Men sannheten er at de forandringer som blir presentert — for det meste utsagn om at man ikke vet — bare er kosmetiske forandringer når det gjelder forståelsen av og anvendelsen av Jesu gjenløsningsoffer.

 Medlemmene av det styrende råd benekter fremdeles den grunnleggende bibelske sannhet at Jesus døde for Adam og alle hans etterkommere, og at Jesus kjøpte dem alle. Og de benekter fremdeles at hver enkelt av Adams etterkommere, unntatt de få som har syndet mot den hellige ånd, vil få en oppstandelse for å få Adams sjanse.

De hevder i stedet at den evige skjebnen til mange mennesker blir avgjort i denne onde tingenes ordning og ikke på dommens dag. Og de «hjelper» Gud til å finne dem som ikke er verdige for evig liv ved a ekskludere vitner som ikke følger deres menneskebud — og det er eksklusjoner som vil føre til evig tilintetgjørelse.

I løpet av det 21. århundre har livet til mer enn 1,5 millioner vitner og deres familier blitt ødelagt ved eksklusjon. Grunnen til dette er det forvrengte menneskesynet til medlemmene av det styrende råd, og ikke at de har fulgt Guds normer som finnes i Bibelen. Men alle vi som elsker Jehova Gud, skulle vende oss til Bibelen og tro på det som den sier om Jesu gjenløsningsoffer og oppstandelsen.

Rolf Furuli

Author Rolf Furuli

More posts by Rolf Furuli

Leave a Reply