Skip to main content

USANN INFORMASJON UNDER «NYHETER» PÅ JW. ORG

Overskriften er:

Jehovas vitner i Norge anker grunnlovsstridig rettsavgjørelse

Atikkelen sier: “Den 4. mars 2024 opprettholdt Oslo tingrett myndighetenes avgjørelse om å trekke tilbake Jehovas vitners registrering som trossamfunn i Norge. Jehovas vitner i Norge anker avgjørelsen.»

Grunnen til at staten nekter registrering  blir  beskrevet på følgende måte:

 Staten vil fortsette å nekte Jehovas vitner i Norge å være registrert som trossamfunn med mindre vi endrer praksisen i forbindelse med det at overtredere som ikke angrer, blir fjernet fra menigheten.

Dette er en usann påstand. Det var ikke praksisen med å fjerne overtredere fra menigheten (eksklusjon) som retten fant var et brudd på norsk lov, men det er det å sky de ekskluderte og utmeldte og utsette dem for sosial isolasjon. Retten fant at dette var «alvorlige krenkelser av andres rettigheter og friheter».

Dommens fokus var på det å sky de unmelte. Dette skal regnes som noe «som alvorlig krenker friheten til å endre religion eller overbevisning», spesielt når det gjelder barn. Jeg siterer fra sidene 25 og 26 i dommen:

Gjennom retningslinjene og praksisen for eksklusjon, oppfordrer Jehovas vitner til å sky medlemmer som utstøtes eller trekker seg, slik at de med få unntak utsettes for sosial isolasjon fra de gjenværende i trossamfunnet. Retten er enig med staten i at dette har virkninger som skal regnes som alvorlige krenkelser av andres rettigheter og friheter som gir grunnlag for å nekte statstilskudd og registrering, jf. trossamfunnsloven § 6, jf. §§ 2 og 4.

Det som her er nevnt må innebære at barn skal beskyttes mot virkningene av eksklusjonspraksisen, som alvorlig krenker friheten til å endre religion eller overbevisning. I Norge er den religiøse myndighetsalderen 15 år, jf. trossamfunnsloven § 2. For døpte mindreårige i den alderen vil det være tilnærmet umulig å utøve retten til fri utmelding, når konsekvensen er å miste normal kontakt med familie og venner, og også foreldre, søsken og andre i husstanden etter de flytter hjemmefra. Også i voksen alder vil det være meget vanskelig.

I retten løy Jehovas vitner om hvilken praksis de hadde i forbindelse med å sky ekskluderte og umeldte, og nå kommer de med uriktig informasjon om hva dommen gjaldt.

Se artiklene:

«Jehovas vitner har løyet i retten om behandlingen av de ekskluderte og de som har trukket seg» og «Jehovas vitner mot staten 8.-19. januar 2024.» Begge artikler finnes i kategorien «Studier».

Rolf Furuli

Author Rolf Furuli

More posts by Rolf Furuli

Leave a Reply