Skip to main content

«FORKYNNER EN ANNEN JESUS ENN DEN VI HAR FORKYNT»

By 25. juni 2024Bibelstudium

—OVERSKRIFT—

JEHOVAS VITNER HAR LAGET EN FILM OM JESU  LIV MED 12 EPISODER SOM VARER ÉN TIME HVER. VITNENE TROR PÅ JESUS. MEN MEDLEMMENE AV DERES STYRENDE RÅD NEKTER Å TRO PÅ VIKTIGE SIDER AV DET BIBELEN SIER OM HANS GJENLØSNINGSOFFER OG OM OPPSTANDELSEN FRA DE DØDE. DE HAR DEVALUERT OG BEGRENSET BÅDE GJENLØSNINGEN OG OPPSTANDELSEN. DENNE ARTIKKELEN DRØFTER DETTE.

INNLEDNING

Ordene i overskriften er hentet fra 2. Korinter 2:5, og jeg siterer versine 2-5:

2 For jeg er nidkjær for dere med en nidkjærhet som er av Gud, for jeg har personlig lovt dere bort til ekteskap med én mann for å kunne framstille dere som en ren jomfru for KRISTUS. 3 Men jeg er redd for at liksom slangen forledet Eva ved sin list, skal DERES sinn på en eller annen måte bli fordervet og vendt bort fra den oppriktighet og den renhet som KRISTUS har krav på. 4 For det er slik at hvis noen kommer og forkynner en annen Jesus enn den vi har forkynt, eller dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet godt budskap enn det dere har tatt imot, så tåler dere ham med letthet. 5 Jeg mener nemlig at jeg ikke i noe som helst har vist meg å stå tilbake for DERES overmåte fine apostler.

I menigheten i Korint var det noen som Paulus kalte for «de overmåte fine apostler». Etter at Paulus hadde referert til å forkynn en enn annen Jesus enn den vi har forkynt, nevnte han de overmåte fine apostler. Det er derfor tydelig at de forkynte en annen Jesus enn den Jesus Paulus forkynte. Hvordan burde de som trodde på den Jesus Paulus forkynte, reagere på de overmåte fine apostlers forkynnelse? Jeg siterer 1. Korinter 11:18, 19:

18 For det første hører jeg nemlig at det er splittelser (skhisma) blant dere når dere kommer sammen som en menighet; og i noen grad tror jeg det. 19 Det må jo også være sekter (hairesis) blant dere, for at de godkjente også kan bli tilkjennegitt blant dere.

Ordet skhisma betyr «splittelse i partier». (Mounce) og hairesis betyr «religiøst parti, splittelse, sekt, falsk lære».  (UBS leksikon) Det Paulus skriver, viser at enheten ikke skal  bevares for enhver pris. Hvis noe er galt, må de som tjener Gud, distansere seg fra dette, selv om det skulle føre til splittelse. Paulus’ poeng er at splittelser eksisterte i menigheten i Korint, for at det skulle bli klart hvem som ville holde seg til sannheten.

Dette betyr at når vi I dag ser at medlemmene av Jehovas vitners styrende råd «forkynner en annen Jesus» enn ham Paulus forkynte, så kan vi ikke overse det. Men vi må vi påpeke dette for hele verden.

Sannheten om Jesus kan uttrykkes med følgende punkter:

 • Han kom til jorden som et fullkomment menneske.
 • Han ofret sitt liv for å tilveie gjenløsningen.
 • Han ble oppreist som en ånd.
 • Han steg opp til himmelen og presenterte gjenløsningsofferet for Jehova.
 • Ved sin død kjøpte Jesus alle Adams etterkommere.
 • Jesus kom for å frelse verden (den menneskelige familie). Derfor må alle Adams etterkommere få en personlig sjanse for å velge om de vil akseptere gjenløsningsofferet eller ikke.
 • Alle Adams etterkommere som har dødd, vil få en oppstandelse, unntatt de som allerede har avvist gjenløsningsofferet.
De nåværende medlemmene av Jehovas vitners styrende råd aksepterer punktene 1-6, men de avviser punktene 5, 6 og 7. Derfor forkynner de en annen Jesus enn den Jesus Paulus forkynte.

EN TILSVARENDE LØSEPENGE

Det greske ordet antilytron kan bli oversatt som «en tilsvarende løsepenge», og ordet forkommer i 1. Timoteus 2:6:

6 som gav seg selv som en tilsvarende løsepenge (antilytron) for alle (pas) — dette er hva det skal vitnes om ved de tider som er bestemt til det.

Det greske ordet lytron betyr «løsepenge». Den preposisjonen som er lagt til lytron, er anti, som betyr «imot, derfor, tilsvarende, som tilsvarer». (Mounce) Når de to ordene forekommer som en enhet, er gjengivelsen «tilsvarende løsepenge» korrekt.

BETYDNINGEN AV «EN TILSVARENDE LØSEPENGE»

Betydningen er at den pris som blir betalt for en ting, er akkurat den samme som den pris tingen ble solgt for. Vakttårnet for desember 1966, side 231:

59 Menneskesønnen Jesus Kristus svarer således til det ene menneske Adam. Ved det Jesus Kristus gjorde, opphevet han virkningene av det Adam gjorde. Hvordan kunne det være mulig? Det var mulig fordi Jesus Kristus døde som et gjenløsningsoffer for alle Adams etterkommere, som Adam hadde «solgt» til slaveri under synden, og som var underlagt døden, som er straffen for dem som befinner seg i dette slaveri. Adam førte døden over alle mennesker. De var alle døde. Som apostelen Paulus sier: «Den kjærlighet som Kristus har, tvinger oss, for . . . et menneske døde for alle; alle hadde altså dødd.» (2 Kor. 5: 14, NW) Jesus Kristus døde som et gjenløsningsoffer for dem som var døde på grunn av Adam, akkurat som det står skrevet: «For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, som ga seg selv som en tilsvarende løsepenge for alle.» — 1 Tim. 2: 5, 6, NW.

Jeg siterer også fra boken «Det er Umulig for Gud å Lyve» (1966), side 233.

33 Da Adam syndet og ble dømt til døden, befant hele hans slekt eller alle hans etterkommere seg i en ufødt tilstand i hans lender, og de døde derfor alle i ham. Ved kjødelig arv er de alle blitt født i en døende tilstand. De døde som følge av at de ble født som synderen Adams etterkommere.  Som et fullkomment menneske hadde også Jesus en slekt eller etterkommere i ufødt tilstand i sine lender da han i uskyldighet døde som et fullkomment menneskeoffer, og denne mulige menneskeslekt døde med ham. Han døde som en ugift mann som ikke hadde stiftet familie. Ettersom Jesus døde som en barnløs mann, motsvarer hans ufødte menneskelige etterkommere hele den slekt som har utgått fra Adam.

34 På denne måten tilveiebrakte den allmektige Gud ved sin sønn Jesus Kristus en «tilsvarende løsepenge for alle». Et fullkomment menneske, Jesus Kristus, kunne således dø for hele menneskeheten. På den tredje dag oppreiste Gud ham fra de døde, hvoretter han fór opp til himmelen med den fulle verdi av sin tilsvarende løsepenge til gagn for alle mennesker å legge dem fram for Gud som krever absolutt rettferdighet — Hebreerne 9:24

35 Ved å frambære et offer for Adam og Evas etterkommere løskjøpte Jesus Adams etterkommere og gjorde dem til sine egne.

Begge sitatene er utmerkede beskrivelser av Jesu «tilsvarende løsepenge for alle». Den nøyaktige paralellen er mellom Jesus og Adam, og Adams etterkommere og Jesu mulige etterkommere. Legg merke til at sitatet ikke sier at gjenløsningsofferet er Jesus og hans ufødte etterkommere. Gjenløsningsofferet er Jesus alene som tilsvarer Adam alene. Men konsekvensen av Adams synd var at alle hans etterkommere ble syndere. Fordi de var ufødte da Adam syndet, var de inkludert iden «tilsvarende løsepengen» For åvise den nøyaktige pralellen, så nevner boken at Jesus kunne ha hatt etterkommere som arvet ham.

Det syn de nåværende medlemmene av det styrende råd har når det gjelder Jesus tilsvarende løsepenge, er meget langt fra det syn som de to sitatene gir uttrykk for. Jeg siterer fra en online artikkel om gjenløsningen:

Hvorfor trengtes det en «løsepenge for mange»?

Hvordan fungerer løsepengen?

 I Bibelen har uttrykket «løsepenge» disse tre aspektene:

 1. Den er en betaling. –  Mosebok 3:46, 47.
 2. Den sørger for at noe blir utfridd, eller gjenkjøpt. –  Mosebok 21:30.
 3. Den tilsvarer (dekker) verdien av det som blir kjøpt. a

 Tenk over hvordan disse aspektene passer på Jesu Kristi gjenløsningsoffer.

 1. Bibelen sier at de kristne ble «kjøpt for en pris». (1. Korinter 6:20; 7:23) Den prisen er Jesu blod, for med det har han «kjøpt mennesker til Gud fra hver stamme og hvert tungemål og hvert folk og hver nasjon». – Åpenbaringen 5:8, 9.
 2. Jesu offer sørger for en «utfrielse [fra synden] ved en løsepenge». – 1. Korinter 1:30; Kolosserne 1:14; Hebreerne 9:15.
 3. Tilsvarende verdi. Jesu offer tilsvarer helt eksakt det Adam mistet – et fullkomment menneskeliv. (Korinter 15:21, 22, 45, 46) Bibelen sier: «Liksom mange ble stilt som syndere ved det ene menneskes [Adams] ulydighet, så skal også mange bli stilt som rettferdige ved den enes [Jesu Kristi] lydighet.» (Romerne 5:19) Dette forklarer hvordan ett menneskes død kan være en løsepenge for mange syndere. Jesu offer er «en tilsvarende løsepenge for alle» som tar de nødvendige skrittene for å kunne nyte godt av den. – 1. Timoteus 2:5, 6.[1]

Den viktigste forskjellen mellom det synspunkt medlemmene av det styrende råd har i dag, og synspunktet i det 20. århundre, er at Jesu «tilsvarende løsepenge» ikke er for alle, men for mange. Ved begynnelsen av artikkelen blir Matteus 20:28 sitert: «og gi sin sjel som en løsepenge i bytte for mange».  Jeg viser i boken Forsoningen Mellom Gud og Mennesker, sidene 39-41, at det greske ordet polys («mange») i forbindelse med gjenløsningsofferet sikter til alle Adams etterkommere.

Punkt 1, som sier at løsepengen er en betaling, er riktig. Men den første setningen under punkt 3 er uriktig. Jesu offer tilsvarer helt eksakt til Adam — Adam og hans ufødte avkom ble kjøpt — offeret tilsvarer ikke noe abstrakt, det Adam mistet, et fullkomment menneskeliv. Det er riktig at det er en mulighet for å oppnå et fullkomment menneskeliv ved slutten av Jesu tusenårige styre. Men dette er en konsekvens av anvendelsen av gjenløsningsofferet og ikke gjenløsningsofferet selv.

Nedenfor skal jeg sitere flere tekster som viser at gjenløsningsofferet ikke er for «mange», men for «alle» Adams etterkommere. I det 21. århundre har det styrende gjort mange krumspring for å bortforklare tekster som sier at alle Adams etterkommere har blitt gjenløst. Et eksempel ser vi i slutten av sitatet ovenfor. Det sies at pronomenet alle i 1. Timoteus 2:6 i uttrykket «en tilsvarende løsepenge for alle», ikke referer til alle Adams etterkommere, men til dem «tar de nødvendige skrittene for å kunne nyte godt av den». Disse ordene representerer en fullstendig avvisning av Guds ord og av gjenløsningsofferet, slik det blir presentert av Paulus. Derfor er det helt klart at medlemmene av det styrende råd forkynner «en annen Jesus» enn den Jesus Paulus forkynte.

ADAM OG JESU «TILSVARENDE LØSEPENGE»

Jeg har vist at Jesus nøyaktig tilsvarte Adam fordi han var en fullkommen mann slik som Adam var før han syndet. Derfor dekker gjenløsningsofferet Adam og alle hans etterkommere — Adam og alle han etterkommere ble kjøpt av Jesus. Når medlemmene av det styrende råd benekter dette, tror de ikke lenger på «en tilsvarende løsepenge», selv om de hevder at de gjør det.

Men vi må stille følgende spørsmål: Hvis gjenløsningsofferet dekker Adam, vil han få en oppstandelse med mulighten for evig liv? Dette spørsmålet ble drøftet i detalj i Vakttårnet for 1. august 1965. Én grunn for at gjenløsningsofferet, som dekker Adam og hans etterkommere, ikke vil gi Adam en oppstandelse, er den situasjon som utspant seg i Edens hage.

Vi kan illustrere situasjonen med en side ved Moseloven. Hvis en person i Israel drepte en mann uten å ville det, kunne han flykte til en av se seks tilsfluktsbyene i landet. Så lenge ypperstepresten var i live og mannen befant seg i tilfluktsbyen, kunne han ikke bli drept. Men når ypperstepresen døde, kunne mannen forlate tilfluktsbyen. Men hvordan ville det gå med en mann som drepte en annen med vilje? 4. Mosebok 35:18-21 viser sette, og jeg siterer versene 30 og 31:

30 Enhver som slår en sjel i hjel, skal drepes som en morder etter vitners munn, men ett vitne kan ikke vitne mot en sjel og forårsake hans død. 31 Og dere skal ikke ta imot noen løsepenge for en morders sjel som fortjener å dø, for han skal ubetinget lide døden.

En løsepenge kunne bli betalt for forskjellige forbrytelser. Men for en mann som drepte en annen med vilje, kunne det ikke betales en løsepenge. Denne loven er ikke gyldig for kristne, men prinsippet gjelder. En løsepenge kan ikke bli betalt for en som med vilje bryter Guds lover, en hvis handlinger ikke blir gjort på grunn av nedarvet synd, men på grunn av personens egen ondskap. Som den nevnte artikkelen i Vakttårnet peker på, så selv om gjenløsningen var tilgjengelig for Adam, kunne den ikke bli betalt for ham, fordi han var en fullkommen mann som brøt Guds love med vilje. Jeg skal senere vise at det finnes en gruppe som gjenløsningen er tilgjengelig for, men hvor den ikke kan bli anvendt. Det gjelder noen få som har syndet mot den hellige ånd.

Jesus tilsvarer Adam — en fullkommen mann for en fullkommen mann. Gjenløsningsofferet inkluderer Adam og alle hans etterkommere. Men gjenløsningsofferet kan ikke bli anvendt for Adam, fordi han var en fullkommen mann som syndet med vilje.

I det som følger, skal jeg vise at medlemmene av det styrende råd i det 20. århundre forkynte den samme «Jesus» som den Jesus  Jesus som Paulus forkynte. Men i det 21. århundre har de forkynt «en annen Jesus» en den Jesus Paulus forkynte.

[1] https://www.jw.org/no/hva-bibelen-laerer/sporsmal/jesus-offer-losepenge/.

JESUS KJØPTE ADAM OG ALLE HANS ETTERKOMMERE DA HAN DØDE

Hvorvidt en person tror på den Jesus som Paulus forkynte, kan vi se av hens eller hennes syn på gjenløsningen og på oppstandelsen fra de døde, som er mulig på grunn av gjenløsningsofferet.

I året 1965 ble 12 artikler om oppstandelsen trykt i Vakttårnet.[1] Disse artiklene lå svært nær den fremstilling av oppstandelsen som vi finner I det Paulus har skrevet. Gjennom det 20. århundre sto det mange artikler i Vakttårnet som presenterte gjenløsningsofferet på samme måte som Paulus presenterte det.

Men i det 21. århundre har medlemmene av det styrende råd avvist gjenløsningen og oppstandelsen, slik De kristne greske skrifter presenterer disse. Jeg har allerede vist at medlemmene av det styrende råd har avvist det Paulus skrev i 1. Timoteus 2:6, og de har forsøkt å bortforklare meningen av antilytron («en tilsvarende løsepenge»). Jeg skal nå gi noen eksempler på forskjellen mellom det riktige syn på Jesus og gjenløsningsofferet, som ble presentert i det 20. århundre, og det uriktige synet som blir presentert i det 21. århundre.

De KRISTNE GRESKE SKRIFTER  

GJENLØSNINGSOFFERET

1. Timoteus 2:6

6 som gav seg selv som en tilsvarende løsepenge (antilytron) for alle (pas) — dette er hva det skal vitnes om ved de tider som er bestemt til det.

2. Korinter 4:14

14 For KRISTI kjærlighet tvinger oss, for slik har vi dømt: at én døde for alle; altså hadde alle dødd; 15 og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde for dem og ble oppreist.

Hebreerne 2:9

men Jesus, som var blitt gjort litt lavere enn engler, ser vi kronet med herlighet og ære fordi han led døden, for at han ved Guds ufortjente godhet skulle smake døden for hvert menneske.

OPPSTANDELSEN

1. Korinter 15:21, 22

21 For ettersom døden er kommet ved et menneske, kommer også de dødes oppstandelse ved et menneske. 22 For liksom alle dør i Adam, så skal også alle bli gjort levende i KRISTUS.

VAKTTÅRNETS LITTERATUR I DET 20. ÅRHUNDRE

GJENLØSNINGSOFFERET

Vakttårnet for 15 April 1972, side 181, sier:

 Han ofret sin rett til å bli far og sitt fullkomne menneskelige liv som en tilsvarende løsepenge for hele menneskeheten.

    Vakttårnet for 15. desember 1973, side 567, sier:

I løpet av de siste 6000 år har Adams familie formert seg slik at den nå omfatter milliarder. Kristus kjøpte dem alle.

OPPSTANDELSEN

Vakttårnet  for 1. august 1965, side 553, sier (min oversettelse):

Det vil virkelig bli en oppstandelse av mange uvitende mennesker, av størstedelen av de som er døde.

VAKTTÅRNETS LITTERATUR I DET 21. ÅRHUNDRE

GJENLØSNINGSOFFERET

Vakttårnet for 15. juli, 2014, side 30, sier:

7 Det som skjedde på pinsedagen i år 33, viste at Jehova godkjente verdien av Jesu fullkomne, menneskelige offer som et sonoffer som dekket over synder. (Hebr 9:11, 12,24) Som Jesus forklarte, var han «ikke . . . kommet for å bli tjent, men for å tjene og gi sin sjel som en løsepenge i bytte for mange». (Matt 20:28) De «mange» som skulle få gagn av Jesu gjenløsningsoffer, var ikke bare angrende jøder. Det er Guds vilje at «alle slags mennesker skal bli frelst». Gjenløsningsofferet «tar bort verdens synd!» – 1. Tim 2:4–6;Joh 1:29.

Online-artikkelen: «Hvordan Jesu offer er ‘en løsepenge for mange’»?[2]

Tilsvarende verdi. Jesu offer tilsvarer helt eksakt det Adam mistet – et fullkomment menneskeliv. (1. Korinter 15:21, 22, 45, 46) Bibelen sier: «Liksom mange ble stilt som syndere ved det ene menneskes [Adams] ulydighet, så skal også mange bli stilt som rettferdige ved den enes [Jesu Kristi] lydighet.» (Romerne 5:19) Dette forklarer hvordan ett menneskes død kan være en løsepenge for mange syndere. Jesu offer er «en tilsvarende løsepenge for alle» som tar de nødvendige skrittene for å kunne nyte godt av den. – 1. Timoteus 2:5, 6.[3]

OPPSTANDELSEN

Lukas 10:12-15:

12 Jeg sier dere at det skal bli mer utholdelig for Sodọma  på den dag enn for den byen. 13 Ve deg, Kọrasin! Ve deg, Betsaida! For hvis de kraftige gjerninger som har funnet sted i dere, hadde funnet sted i Tỵrus og Sịdon, ville de for lenge siden ha angret og sittet i sekk og aske. 14 Det skal derfor bli mer utholdelig for Trus og Sịdon i dommen enn for dere.15 Og du, Kapẹrnaum, skal du kanskje bli opphøyd til himmelen? Ned til Hạdes skal du komme!

Studienote i Sudiebibelen til Lukas 10:12:

skal slippe lettere: Jesus brukte tydeligvis en form for hyperbol og mente antagelig ikke at det han sa, skulle oppfattes bokstavelig. (Se også andre kraftfulle hyperboler som Jesus brukte, som i Mt 5:18; Lu 16:17; 21:33.) Da Jesus sa at Sodoma skulle «slippe lettere på dommens dag» (Mt 10:15;11:22, 24; Lu 10:14), mente han ikke at innbyggerne i Sodoma må være til stede på den dagen. (Se også Jud 7.) Han kan ganske enkelt ha understreket hvor avvisende og straffskyldige de fleste innbyggerne var i slike byer som Korasin, Betsaida og Kapernaum. (Lu 10:13–15) Det er verdt å merke seg at det som skjedde med det gamle Sodoma, var blitt godt kjent og ofte ble nevnt i forbindelse med Guds vrede og dom. – 5Mo 29:23; Jes 1:9; Kla 4:6.

 

La oss sammenligne sitatene i rammen. Jeg begynner med De kristne greske skrifter. De tre tekstene 1. Timoteus 2:6, 2. Korinter 2:14 og Hebreerne 2:9 sier at Jesus døde for alle mennesker, noe som innebærer at den tilsvarende løsepengen dekker alle Adams etterkommere. Når det gjelder oppstandelsen, så sier 1. Korinter 15:22, 23 at alle som dør på grunn av den synd de arvet fra Adam, vil få en oppstandelse.

I løpet av det 20. århundre inneholdt Vaktårnets litteratur mange artikler som viste at Jesus døde for alle mennesker og at han kjøpte alle Adams etterkommere ved sin død. Artiklene viste også at det store flertall av Adams etterkommere ville få en oppstandelse. Jeg har vist at også Adam ble kjøpt av Jesus ved den tilsvarende løsepengen. Men gjenløsningsofferet kan ikke bli anvendt for ham, fordi han syndet som en fullkommen mann av fri vilje

Ifølge Matteus 12:31, 32 sier Jesus at alle slags synder vil bli rilgitt, men synd mot den hellige ånd vil ikke bli tilgitt. Dette viser at noen menneker er i samme situasjon som Adam. De ble kjøpt av Jesus ved hans død. Men de har syndet mot den hellige ånd på grunn av deres egen ondskap. Derfor kan ikke gjenløsningsofferet bli anvendt på dem. Disse personene dør ikke på grunn av den synd de har arvet fra Adam. Men de dør på grunn av sin egen ondskap.[4]

Fordi disse ikke dør i Adam, vil de ikke få en oppstandelse. Men alle andre Adams etterkommere vil få en oppstandelse, slik 1. Korinter 15:23 sier. Når vi forstår hva synd mot den hellige ånd innebærer, må vi trekke den slutning at det bare er få mennesker som er skyldig i denne synd. Det er grunnen til at boken Kunnskap som fører til Evig Liv, som ble utgikk i 1995, sier at «de aller fleste av dem som nå er døde, vil bli oppreist til liv på en paradisisk jord».

I det 21. århundre har medlemmene av det styrende råd avvist den fremstilling av gjenløsningsofferet og oppstandelsen som ble publisert i det 20.  århundre. De tror ikke lenger på «en tilsvarende løsepenge», selv om de offisielt sier det. Det gjenøsningsofferet de tror på, har ikke samme pris som det som ble solgt, nemlig Adam og hans ufødte avkom. De har skrevet at Jesus ikke døde for alle Adams etterkommere, men for alle slags mennesker. Og de hevder at ordet «alle» i uttrykket «en tilsvarende løsepenge for alle» i 1 Timoteus 2:6 gjelder «alle dem som tar de nødvendige skrittene for å kunne nyte godt av den». Dette viser at de «forkynner en annen Jesus» enn den Jesus Paulus forkynte.

De har også avvist noe av det Jesus sa om hvem som ville få en oppstandelse. Han sa at innbyggerne i Korasin, Kapernaum og Betsaida ville være tilstede på dommens dag, noe som krever en oppstandelse. Men studienoten til Lukas 10:12, som er sitert ovenfor, sier at han ikke mente «at innbyggerne i Sodoma må være til stede på den dagen». Dette er en direkte motsigelse av Jesu ord.

Tidligere har medlemmene av det styrende råd skrevet at alle som døde i den store flommen i Noas dager og de som døde i ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra, har blitt evig tilintetgjort uten håp om noen oppstandelse. Nylig har de skrevet at noen av dem som døde i flommen og da Sodoma og Gomorra ble ødelagt, muligens vil få en oppstandelse. Det syn som medlemmene av det styrende råd nå har på oppstandelsen, er svært langt fra det som ble publisert i Vakttårnets litteratur i det 20. århundre. Og det er svært langt fra det som Jesus uttrykte, at alle, unntatt de som har syndet mot den hellige ånd vil få en oppstandelse.

[1]. Se min bok, The Atonement between God and Man, note 13, side 81.

[2]. https://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/502016129.

[3].  https://www.jw.org/no/hva-bibelen-laerer/sporsmal/jesus-offer-losepenge/.

[4]. Se artikkelen «Synd mot den hellige ånd.»

EN ANALYSE AV ORDENE OM AT ALLE SOM DØR «I ADAM», VIL FÅ EN OPPSTANDELSE

Det er mange eksempler som viser at medlemmene av det styrende råd ikke aksepterer det som Bibelen sier. De forsøker å bortforklare mange tekster, fordi disse ikke passer med deres læresetninger. Jeg har presentert ett slikt eksempel, nemlig Jesu ord om at innbyggerne i Korasin, Kapernaum og Betsaida ikke vil få en oppstandelse på dommens dag. I det som følger, skal jeg foreta et detaljert studium av 1. Korinter 15:22, 23, som viser at alle som dør på grunn av sin nedarvede synd, vil få en oppstandelse. Men dette blir bortforklart av medlemmene av det styrende råd:

22 For liksom alle dør i Adam, så skal også alle bli gjort levende i KRISTUS. 23 Men hver og én i sin egen orden: førstegrøden Kristus, så de som hører KRISTUS til, under hans nærvær.

Det er mange tekster i De kristne greske skrifter som kan bli forstått på forskjellige måter. Men de siterte ordene som Paulus skrev, er helt klare. Alle mennesker som dør fordi de har arvet synd fra Adam, vil få en oppstandelse. Ordene om at alle som dør i Adam, vil få en oppstandelse, har bare blitt kommentert én gang i Vakttårnets litteratur i det 21. århundre, nemlig i Vakttårnet for desember 2020, sidene 5 og 6:

15 Legg merke til at Paulus sa at «alle [skal] bli gjort levende på grunn av Kristus». (1. Kor 15:22) Siden Paulus skrev sitt brev til salvede kristne i Korint, som skulle bli oppreist til liv i himmelen, hørte de med til de «alle» som skal «bli gjort levende». De var «gjort hellige» og var «forent med Kristus Jesus». Han nevnte også at noen av de salvede allerede hadde «sovnet inn i døden som Kristi disipler». (1. Kor 1:2; 15:18; 2. Kor 5:17) I et annet av brevene sine skrev Paulus at de som er «forent med [Jesus] i en død som er lik hans», skal «bli forent med ham i en oppstandelse som er lik hans». Jesus ble oppreist som en åndeskapning og steg opp til himmelen. (Romerne 6:3—Så det er det som kommer til å skje med alle som er «forent med Krtistus.» Det vil si alle salvede kristne.   (Sort fet skrift, uthevet i artikkelen)

I paragrafen foran de siterte ordene blir det sagt at ordene, «alle dør på grunn av Adam» referer til «Adams etterkommere, som har arvet synd og ufullkommenhet fra Adam og derfor er i en døende tilstand». Dette er korrekt. Men sitatet ovenfor anvender pronomenet alle på gruppen av 144,000 som vil få en himmelsk oppstandelse. At alle som dør «i Adam,» vil få en jordisk oppstandelse, blir ikke nevnt.

HVORFOR DØR DE SALVEDE KRISTNE?  

Spørsmålet er hvem «alle som dør i Adam» og som vil få en oppstandelse, refererer til. Ordet innbefatter ikke korinterne, slik Vakttårnet hevder. Hvordan kan vi se det? Korinternes stilling blir beskrevet i 2. Korinter 5:16-19:

16 Derfor kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjødet. Selv om vi har kjent Kristus etter kjødet, kjenner vi ham visselig ikke slik nå lenger. 17 Derfor, hvis noen er i forening med Kristus, er han en ny skapning; de gamle ting er forsvunnet; se, nye ting er blitt til. 18 Men alt er fra Gud, som forlikte oss med seg selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste, 19 nemlig å gjøre kjent at Gud ved Kristus forlikte en verden (kosmos) med seg selv, idet han ikke tilregnet dem deres overtredelser, og han overgav ordetom forlikelsen til oss.

Denne teksten nevner to grupper: de nye skapninger og verden. De nye skapninger er de som har blitt erklært rettferdig og som derfor, fra Guds synspunkt, ikke lenger er syndere. Gruppen som teller 144000, som vil regjere sammen med Jesus Kristus i himmelen, er nye skapninger, og de kriste i Korint tilhørte denne gruppen. Verden (kosmos) refererer til alle Adams etterkommere, som Gud hadde forlikt med seg selv ved Kristus.

De som er innbefattet i ordet «verden», er Adams etterkommere, de som dør «i Adam», de dør på grunn av sin nedarvede synd. De som er  nye skapninger, dør ikke «i Adam». De dør ikke på grunn av nedarvet synd, for siden de har blitt rettferdiggjort, har de ingen nedarvet synd. De dør fordi de ofrer sine kjødelige legemer, slik at de kan få den samme slags oppstandelse som Jesus fikk. La oss se litt nærmere på dette.

 Vakttårnet for 15. februar 1973, side 93, sier:

Da Jesus døde, døde han ikke som en synder. Hvordan forholder det seg så med dem som utgjør den kristne menighet, Guds åndsavlede sønner, som er salvet med hans ånd? (1 Joh. 2: 27; 3: 1) Disse er ifølge Bibelen 144 000, og de er Jesu Kristi medarvinger og skal være konger og prester i himmelen sammen med ham. (Åpb. 14: 1—4; 5: 9, 10) Heller ikke de dør som syndere. Hvorfor ikke?

Som en berunnelse for Vakttårnets ord, siterer jeg Romerne 6:3-7:

3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? 4 Derfor ble vi begravet med ham ved vår dåp til hans død, for at liksom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skulle også vi vandre i et nytt liv. 5 For hvis vi er blitt forent med ham i en død som er lik hans, skal vi visselig også bli forent med ham i en oppstandelse som er lik hans; 6 for vi vet at vår gamle personlighet ble pælfestet med ham, for at vårt syndige legeme skulle bli gjort uvirksomt, så vi ikke lenger skulle fortsette å være slaver for synden. 7 For den som har dødd, er blitt frikjent fra sin synd.

Paulus’ ord er helt klare. De salved kristne opplever en død som er lik Jesu død. Og han døde fordi han ofret sitt liv. Fordi de har blitt erklært rettferdige og ikke lenger er slaver for synd, dør de ikke «i Adam», de dør ikke på grunn av nedarvet synd.[1]

Vi har allerede sett at ifølge 2. Korinter 5:17 var korinterne nye skapninger. Dette blir også bekreftet i 1. Korinter kapittel 15. Her kommer Paulus med mange argumenter for at Jesus virkelig fikk en oppstandelse. Deretter viser han hva situasjonen hadde vært hvis dette ikke var tilfellet. Vi leser i 15:17-19:

17 Og hvis Kristus ikke er blitt oppreist, da er DERES tro unyttig; dere er fortsatt i DERES synder. 18 Ja, også de som har sovnet inn i døden i forening med Kristus, har gått til grunne. 19 Hvis vi bare i dette liv har håpet på Kristus, er vi de mest ynkverdige av alle mennesker.

Paulus viser at hvis ikke Jesus hadde stått oppfra de døde, da er dere «fortsatt i deres synder». Men Jesus var blitt reist opp. På grunn av Jesu oppstandelse var de blitt erklært rettferdige og var ikke fortsatt i sine synder. Derfor kan de ikke dø «i Adam», som om de var syndere. Som Paulus viser, så dør de fordi de ofrer sitt liv for å få en oppstandelse lik Jesu oppstandelse.

Alle salvede kristne, inkludert korinterne, har blitt erklært rettferdige og har blitt nye skapninger. Derfor kan de ikke dø «i Adam», og derfor er de ikke inkludert blant «alle» som vil blir gjort levende i Kristus.

1. KORINTER KAPITTEL 15 NEVNER TO FORSKJELLIGE SLAGS OPPSTANDELSESLEGEMER

Paulus’ ord om oppstandelsen var rettet til korinterne, som var nye skapninger, og fokus i 1. Korinter kapittel 15 er den himmelske oppstandelse når de oppstandne får åndelige legemer. Rammen omkring kapitlet er imidlertid Jesu gjenløsningsoffer, som ble gyldig ved Jesu død og oppstandelse, og hans himmelfart da han presenterte verdien av sitt offer for Jehova Gud i himmelen. (Hebreerne 9:24) Dette er grunnen for at Paulus, mens hans fokus er på den himmelske oppstandelse også nevner den jordiske oppstandelse i 1. Koritner kapittel 15. Jeg siterer versene 35-38:

35 Noen vil likevel si: «Hvordan skal de døde bli oppreist? Ja, med hva slags (poios) legeme kommer de?» 36 Du ufornuftige menneske! Det du sår, blir ikke gjort levende uten at det først dør; 37 og når det gjelder det du sår, sår (speiroō) du ikke det legemet som skal bli til, men et nakent korn, det kan være av hvete eller av et hvilket som helst av de andre kornslagene; ; 38 men Gud gir det et legeme slik som det har behaget ham, og til hvert av såkornene dets eget legeme (sōma).

Det greske ordet poios betyr «av hva slag, sort eller art». (Mounce) Verbet speiroō betyr «å så sæd eller frø». (Mounce) Det spørsmål Paulus stiller, er hva slags legeme   oppstandelseslegemet vil være. Paulus illustrerer dette med å så frø i jorden. Ved å nevne forskjellige slags frø (sperma) i vers 37, slik som hvete og andre slags frø, så åpner han muligheten for at oppstandelseslegemene kan være av forskjellige slag. I vers 38 viser han dette helt klart.

Vi må forstå forbindelsen mellom verbet speiroō «å så» og sperma «det som er sådd, frø». I vers 36 bruker Paulus speiroō i sin illustrasjon, og så fortsetter han i vers 38 ved å bruke ordet sperma («frø»). Det viktige poenget er at sperma («frø») blir brukt om det legemet som dør. Og Gud gir forskjellige slags sperma («frø») forskjellige slags sōma («legemer»)

Når verbet speiroō star uten et uttrykt objekt, er det underforståtte objektet sperma («frø»), som altså referer til det legemet som dør. Det er viktig å huske dette, fordi sperma forekommer bare i vers 38. Men verbet speiroō forekommer fire ganger i versene 42-44 uten noe uttrykt objekt. Det betyr at sperma («frøet, som er det legemet som dør») er objekt for speiroō i versene 42-44.

42 Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd (speiroō) i forgjengelighet, det blir oppreist i uforgjengelighet. 43 Det blir sådd (speiroō) i vanære, det blir oppreist i herlighet. Det blir sådd (speiroō) i svakhet, det blir oppreist i kraft. 44 Det blir sådd (speiroō) et fysisk legeme (sōma), det blir oppreist et åndelig legeme (sōma). Når det finnes et fysisk legeme (sōma), finnes det også et åndelig.

Paulus viser hva slags oppstandelseslegemer korinterne, som var nye skapninger, ville få. Så forbinder han oppstandelsen med Jesu gjenløsningsoffer, og så peker han på at det er to slags oppstandelseslegemer. Jeg siterer versene 45-49:

45 Slik står det også skrevet: «Det første menneske, Adam, ble en levende sjel.» Den siste Adam ble en livgivende ånd. 46 Men det første er ikke det åndelige, men det fysiske, deretter det åndelige. 47 Det første menneske er av jorden og dannet av støv; det annet menneske er av himmelen. 48 Slik den som er dannet av støv, er, slik er også de som er dannet av støv; og slik den himmelske er, slik er også de himmelske. 49 Og liksom vi har båret (foreō, aorist) bildet av den som er dannet av støv, skal vi også bære (foreō, futurum) bildet av den himmelske.

Paulus viser kontrasten mellom Adam, som ble en levende sjel, og Jesus, som ble en livgivende ånd. Når det gjelder oppstandelsen, så trekker han en konklusjon i vers 48. Verbets tempus (tid) i dette verset er feilaktig i de fleste bibeloversettelser som jeg kjenner, inbefattet NV96 og NV18. Problemet er at den greske teksten for dette verset ikke inneholder noen verb. Det betyr at valget av verbets tid må sluttes av sammenhengen. Det er helt klart at presens (nåtid) er umulig, men futurum er den korrekte tiden. Her følger en ord for ordoversettelse:

48 Slik som den jordiske av et slikt slag også de jordiske og slik som den himmelske av et slikt slag også de himmelske.

Hvem er «de himmelske»? Ifølge sammenhengen referer ordene til dem som vil få åndelige legemer i den himmelske oppstandelse (vers 44). Fordi disses oppstandelse vil skje i fremtiden, under Jesu nærvær, kan ikke Paulus bruke nåtid (presens) og beskrive hvordan de var på hans tid. Dette blir vist i vers 49: «skal vi også bære bildet av den himmelske». Det perspektiv som Paulus helt tydelig bruker i vers 49, må være det samme perspektiv som han bruker i vers 48. Jeg oversetter på følgende måte:

48 Slik som den jordiske var, av det slag skal også de jordiske bli, og slik som den himmelske var, av det slag skal også de himmelske bli. 49 Og slik som vi har båret bildet av den jordiske, slik skal vi bære bildet av den himmelske.

Fordi «de himmelske» refererer til dem som vil få en himmelsk oppstandelse i et åndelig legeme, så må «de jordiske» referere til dem som får en jordisk oppstandelse med et jordisk legeme, de som vil være til stede på dommens dag. Her har vi et klart eksempel på at Paulus direkte viser at noen vil få himmelske legemer, og andre vil få jordiske legemer i oppstandelsen.

Jeg skal nå vise hvordan denne forståelsen harmonerer med det Paulus sier i de tidligere versene. Jeg siterer versine 35-37:

35 Noen vil likevel si: «Hvordan skal de døde bli oppreist? Ja, med hva slags (poios) legeme kommer de?» 36 Du ufornuftige menneske! Det du sår, blir ikke gjort levende uten at det først dør; 37 og når det gjelder det du sår, sår (speiroō) du ikke det legemet som skal bli til, men et nakent korn, det kan være av hvete eller av et hvilket som helst av de andre kornslagene; ; 38 men Gud gir det et legeme slik som det har behaget ham, og til hvert av såkornene dets eget legeme (sōma).

Paulus bruker en illustrasjon om å så et frø (sperma) in jorden. Ordet sperma («frø») representerer det legeme som dør. Paulus viser at dette frøet (sperma) må dø før det kan bli en oppstandelse.

Paulus viser at det er forskjellige typer sperma («legemer som dør»). Gud gir hvert slag sperma sitt eget legeme. Siden Paulus i vers 48 viser at det er himmelske legemer og jordiske legemer, kan vi trekke den slutning at det er to slags sperma («legemer som dør»).

Hva er de to slags legemer som dør? De som vil få en jordisk oppstandelse, har legemer som dør «i Adam», legemer som dør på grunn av nedarvet synd. De som vil få en himmelsk oppstandelse, har legemer som de ofrer, for at de skal oppleve den samme slags død som Jesus og få den samme slags oppstandelse som ham.  Disse to slags legemer (sperma) dør, og i oppstandlsen vil hver sperma få sitt eget legeme, enten et jordisk legeme eller et himmelsk legeme.

Dette bekreftes også i versene 39-42:

39 Ikke alt kjøtt er det samme kjøtt, men ett er menneskenes, og et annet er kvegets kjøtt, og et annet er fuglenes kjøtt, og et annet er fiskenes. 40 Og det er himmelske legemer (sōma) og jordiske legemer (sōma); men de himmelske legemers herlighet er av ett slag, og de jordiske legemers er av et annet slag. 41 Solens glans er av ett slag, og månens glans er av et annet, og stjernenes glans er av et annet; ja, stjerne skiller seg fra stjerne i glans. 42 Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det blir oppreist i uforgjengelighet.

For å illustrere sitt poeng i vers 38, at hvert slags sperma («frø = det legemet som dør») får forskjellige slags legemer, så peker Paulus på at det er forskjellige former for kjøtt. Dette er en illustrasjon, for det er ingen som blir oppreist som kveg eller fulger. Etter å ha pekt på at det er forskjellige slags kjøtt, så nevner han jordiske legemer (sōma) og himmelske legemer (sōma). På grunn av bruken av det greske ordet sōma, kan referansen her ikke være til livløse himmellegemer. Men referansen må være til legemene av levende personer. Paulus bruker så en illustrasjon i vers 41 om glansen av himmellegemene som er forskjellig.

Vers 42 begynner med det greske ordet hōutos («på denne måten»), og vi leser «Slik er det også med de dødes oppstandelse». Ordet hōutos («på denne måten») må referere til vers 40. I oppstandelsen er det himmelske legemer og jordiske legemer. Disse skiller seg fra hverandre i glans. Dette er nøyaktig det samme Paulus sier om de himmelske og de jordiske i vers 48.

ALLE DE SOM DØR I ADAM, VIL FÅ EN OPPSTANDELSE

Pauls’ brev er adressert til dem som har det håp å regjere med Jesus Kristus i himmelen. I kapittel 15 i 1. Korinter har Paulus en lang drøftelse om oppstandelsen med fokus på den himmelske oppstandelsen. Men han kommer også med flere utsagn om den jordiske oppstandelsen. Vi leser i versene 22, 23:

22 For liksom alle dør i Adam, så skal også alle bli gjort levende i KRISTUS. 23 Men hver og én i sin egen orden (tagma): førstegrøden Kristus, så de som hører KRISTUS til, under hans nærvær.

Paulus’ ord forteller oss at de aller fleste av Adams etterkommere, men ikke alle av dem, vil få en oppstandelse.

DE SOM IKKE DØR «I ADAM»

Jeg har allerede vist at de som er nye skapninger, ikke dør «i Adam», fordi de ikke har nedarvet synd. Men de dør fordi de ofrer sine liv for å få del i den samme oppstandelse som Jesus fikk del i.

Den andre gruppen som ikke dør «i Adam», blir nevnt av Jesus i Matteus 12:31:

31 Derfor sier jeg dere: All slags synd og bespottelse skal bli menneskene tilgitt, men bespottelse mot ånden skal ikke bli tilgitt. 32 For eksempel: Enhver som taler et ord mot Menneskesønnen, ham skal det bli tilgitt; men enhver som taler mot den hellige ånd, ham skal det ikke bli tilgitt, nei verken i denne tingenes ordning eller i den som skal komme.

Alle de som synder på grunn av den synd de har arvet fra Adam, vil få tilgivelse for sine synder på grunn av Jesu gjenløsningsoffer, uansett hvor alvorlige deres synder er. Når det gjelder de som synder mot den hellige ånd, så er grunnlaget for deres synder ikke deres nedarvede synd, men deres egen ondskap. For slike synder finnes det ikke noe offer.[2] Bladet Awake! for mai 1963, side 28, inneholdt en artikkel med temaet «Resurrection — for whom?» Denne artikkelen har en utmerket beskrivelse av de synder som ikke blir forårsaket av arven fra Adam, men av deres egen ondskap:

There will not be a resurrection for the willfully, deliberately, incorrigibly wicked, those without the slightest spark remaining of conscience or love of righteousness.

Det vil ikke bli noen oppstandelse for dem som av fri vilje, med overlegg er uforbederlig onde, for dem som ikke har den minste gnist igjen av deres samvittighet eller kjærlighet til sannheten.

Synd mot den hellige ånd kan bli begått både av Guds tjenere og av dem som ikke tjener Gud. Jeg skal nå sitere Hebreerne 10:26-31, for å vise at de som synder mot den hellige ånd, ikke dør på grunn av nedarvet synd:

26 For hvis vi med vilje praktiserer synd (hamartanō) [med vilje, ekousiōs ] etter at vi har fått den nøyaktige kunnskap om sannheten, er det ikke lenger noe offer for synder tilbake, 27 men det er en fryktelig forventning om dom, og det er en brennende nidkjærhet som skal fortære dem som står imot. 28 Enhver som har ringeaktet Moseloven, dør uten medynk etter vitnesbyrd fra to eller tre. 29 Hvor mye strengere straff mener dere da ikke den fortjener som har tråkket på Guds Sønn, og som har ansett paktens blod, som han ble helliget ved, for å være av alminnelig verdi, og som med forakt (enybrizō)? har krenket den ufortjente godhets ånd? 30 For vi kjenner ham som sa: «Hevnen er min; jeg vil gjengjelde», og igjen: «Jehova skal dømme sitt folk.» 31 Det er fryktelig å falle i den levende Guds hender.

Det viktige poenget her er at Guds tjenere kan begå synder som ikke dekkes av gjenløsningsofferet, fordi disse syndene er blitt begått på grunnlag av deres nedarvede synd. Men de er gjort med vilje. Ordene «med vilje» finnes ikke i NV96. Men jeg har satt dem i parantes på grunn av det greske ordet ekousiōs. Konsekvensen av slike synder er at de faller i den levende Guds hender og blir dømt av ham.

Disse personene er i akkurat samme situasjon som Adam var. Han ble også kjøpt av Jesus. Men han syndet med vilje, og derfor kunne ikke gjenløsningsofferet bli anvendt til gagn for ham. De som er nevnt i sitatet ovenfor, synder også med vilje. De har blitt kjøpt av Jesus Kristus, og hans gjenløsningsoffer er klart for dem. Men de har avvist gjenløsningsofferet, og derfor finnes det ikke noe offer for deres synder

På grunnlag av drøftelsen ovenfor forstår vi at det boken Kunnskap som Fører til Evog Liv sier, er korrekt:

De aller fleste av dem som nå er døde, kommer til å bli oppreist til liv på en paradisisk jord.

Alle Adams etterkommere, unntatt gruppen på 144,000 som vil regjere med Jesus i himmelen og de få som har syndet mot den hellige ånd, vil få en oppstandelse på den tusenårige dommens dag. Gjenløsningsofferet vil bli anvendt for alle som dør i Adam, som dør på grunnlag av deres nedarvede synd.

«HVER OG ÉN I SIN EGEN ORDEN»

Alle de som dør «i Adam», vil få sin oppstandelse på den tusenårige dommens dag. Men hva betyr ordene «hver i sin egen orden»? Det greske ordet for «orden» er tagma, og la oss nå se hvordan dette ordet er brukt i Septuaginta. Jeg siterer 4. Mosebok 2:3 (over) og 2. Samuel 23:13 (under):

and let us see how this Greek word is used in the Septuagint. I quote Numbers 2:3 (above) and 2 Samuel 23:13 (below) from the NETS translation of the Septuagint:

3 Og de som skal ha sin leir mot øst, mot soloppgangen, skal være Judas leirs avdeling (tagma, dægæl) på tre stammer, etter sine hærer, og høvdingen for Judas sønner er Nạhsjon, Amminạdabs sønn.

13 Og tre av de tretti førerne drog nedover og kom i høsttiden til David i hulen ved Adụllam; og en teltby (tagma, hayā) av filistere var leiret på Rẹfa’im-lavsletten.

Det greske ordet tagma har betydningen «noe som er plassert i en orden, klasse, gruppe».(Mounce) I 4. Mosebok 2:3 referer tagma til avdelingene i Judas leir. Det hebraiske ordet som er oversatt med tagma er dægæl, som betyr «banner, spesielt for å adskille stammene i Israel».  (BDB leksikon). Hver stamme i Israel hadde sitt banner, og bade det greske ordet tagma og det hebraiske ordet dægæl refererer til måten leiren var organisert på med forskjellige stammer under forskjellige banre.

I 2. Samuel 23:13, blir tagma brukt om en gruppe filistre (en teltby). Det hebraiske ordet som tagma er oversatt fra, er hayā med betydningen «gruppe, hær, folk». (Kohlenberger og Mounce). Ordet hayā kommer fra en rot som betyr «liv», og en gruppe eller en hær består av mange liv, eller levende mennesker.

Vi vet ikke nøyaktig hva Paulus tenkte på når han brukte ordet tagma. Men som jeg har vist, så refererer ordet i Septuaginta til forskjellige grupper.

Ifølge Åpenbaaringen 7:9, 14 vil en stor skare med rettsindige mennesker overleve den store trengsel. Disse vil gjøre jorden klar for oppstandelsen ved å bygge hus, dyrke jorden, og lagre mat for dem som vil bli oppreist. Urettferdige mennesker som blir oppreist, kan forårsake problemer hvis det ikke er nok tjenere for Gud som kan ta seg av dem og hjelpe dem til å følge Guds lover.

I betraktning av dette er det sannsynlig at personer som har tjent Gud før de døde, vil være blant dem som oppstår først. Hvis dette er riktig, vil det alltid være noen som tjener Gud, som kan ta seg av de urettferdige som får en oppstandelse. Uttrykket «orden», eller rettere «grupper» kan referere til de to nevnte gruppene. Vi kan merke oss at hvis tagma sikter til «rekkefølge», slik mange oversettelser gjengir ordet, så ville også denne betydningen passe med oppfatningen at Guds tjenere er blant de første som får en oppstandelse, og at de urettferdige kommer senere.

Verse 23 i 1. Korinter kapittel 15 sier at «førstegrøden [er] Kristus, så de som hører KRISTUS til, under hans nærvær». NV96 har et kolon etter «orden», noe som indikerer at det som følger — Jesu oppstandelse og oppstandelsen av dem som tilhører Kristus under hans nærvær — er en del av «orden» (tagma). Dette villeder leserne. Det er ingen forbindelse mellom setningen som ender med «orden» og den følgende setningen som begynner med «førstegrøden» i den greske teksten.

I betraktning av at «de som hører Kristus til» ikke dør «i Adam», på grunn av nedarvet synd, så kan ikke deres oppstandelse være en del av «orden» (tagma). Derfor må uttrykket «hver og én i sin orden» vise at det er minst to grupper i den jordiske oppstandelsen.

Jeg har nå drøftet den himmelske og den jordiske oppstandelsen etter emner. Nå følger en tabell hvor skal versene i 1. Korinter kapittel 15 står kronologisk:

Tabell 1.1 Den himmelske og jordiske oppstanlsen ifølge 1. Koritener kapittel 15

VERS KOMMENTARER
22 Alle Adams etterkommere, unntatt gruppen på 144 000 og de få som har syndet mot den hellige ånd, vil få en oppstandelse på dommens dag.
23 Gruppen på 144 000 vil få en himmelsk oppstandelse i løpet av Jesu nærvær.
38 Det er to slags legemer som dør, legemene av dem som dør på grunn av nedarvet synd, og legemenene av dem som dør fordi de ofrer sitt legeme.
38 Gud gir forskjellige legemer i oppstandelsen til de to slags legemer som dør.
40 To typer oppstandelseslegemer blir nevnt, himmelske legemer og jordiske legemer.
48 De som får del i den jordiske oppstandelse, får legemer som ligner Adam. De som får en himmelsk oppstandelse, får legemer som ligner den livgivende ånd, Jesus Kristus.

Denne drøftelsen har vist at Vakttårnet for desember 2020, sidene 5 og 6, hvor ordene  «alle (som) dør i Adam» blir anvendt på de nye skapninger som som får en himmelsk oppstandelse, er uriktig. Disse kommentarene viser at medlemmene av det styrende råd forsøker å bortforklare de klare ordene til Paulus. De tror ikke at «alle (som) dør i Adam», på grunn av nedarvet synd, vil få en oppstandelse. Dette er i virkeligheten en devaluering  av Jesu gjenløsningsoffer, en avvisning av at Jesus kjøpte alle Adams etterkommere da han døde. Medlemmene av det styrende råd «forkynner en annen Jesus» enn den Jesus Paulus forkynte.

[1].  Jeg anbefaler artikkelen «En død som er en vinning» i Vakttårnet for 15. februar 1973, side 92.

[2]. Se artikkelen «Synd mot den hellige ånd».

AVSLUTTENDE BEMERKNINGER

Åpenbaringen 19:10 sier:

Tilbe Gud; for det å vitne om Jesus er det som inspirerer profeteringen.

Ordene viser at vi må tilbe Gud. Men de viser også at profetenes profetier ble skrevet ned for å vise Jesu rolle som frelser. Hvis vi derfor forkynner «en annen Jesus» enn den Jesus Paulus forkynte, så tilber vi ikke Gud på den riktige måten.

Hva er grunnen til at medlemmene av det styrende råd ikke akspeter Paulus’ klare ord om at Jesus kjøpte alle Adams etterkommere og at alle som dør på grunn av nedarvet synd, vil få en oppstandelse? Grunnen er at de har en fullstendig feilaktig forståelse av Jehovas vitners stilling i Guds hensikt.

Medlemmene av det styrende råd tror at Jehovas vitners oppgave er å forkynne det gode budskap om Riket for å skille alle mennesker i to grupper, de som vil tjene Gud på en riktig måte, og de andre som ikke tjener Gud. De som tjener Gud, vil overleve den store trengsel, og de andre vil bli evig tilintetgjort, kanskje med unntak av noen som Gud plukker ut fra denne gruppen.

Dette synspunktet er fullstendig feilaktig! I det første århundre evt. var hensikten med forkynnelsen av det gode budskap om Riket å kalle personer som ville bli medlemmer av det himmelske riket. Hensikten var ikke å adskille alle mennesker i to grupper. I vår tid er hensikten med forkynnelsen av det gode budskap om Riket å samle inn resten av de 144 000 som skal regjere i himmelen, og å samle andre mennesker som ønsker å tjene Gud i én gruppe. Denne gruppen vil overleve den store trengsel, og de vil bli brukt for å legge grunnlaget for å ta imot de milliarder av mennesker som vil få en jordisk oppstandelse. Hensikten er ikke å skille alle mennesker i to grupper, og at den gruppen som består av personer som ikke tjener Gud, vil bli evig tilintetgjort.

Den grunnleggende svakhet ved det syn sommedlemmene av det styrende råd har, er at deres syn ville bety at milliarder av mennesker ville bli evig tilintetgjort uten å ha hatt noen mulighet til å akseptere eller avvise gjenløsningsofferet. Dette er både i strid med Guds rettferdighet og hans kjærlighet. Den lære som Paulus har presentert, at gjenløsningsofferet er en garanti for at alle som dør i Adam, vil få en oppstandelse, passer ikke  i troen til medlemmene av det styrende råd. Derfor prøver de å bortforklare tekster som sier at Jesus døde for alle og kjøpte alle Adams etterkommere.

Denne sannheten er klart uttrykt i Bibelen, og denne sannheten oppdaget C.T. Russel og Bibelstudentene raskt, da det begynte sine bibelstudier i 1970-årene: Alle Adams etterkommere har arvet synd, og dette faktum, sammen med deres situasjon i den verden som er styrt av Satan, har hindret dem i å bli tjenere for Gud. På grunn av forkynnelsen av Riket har en gruppe på 144 000 blitt samlet får å være en himmelsk regjering.

Alle andre etterkommere av Adam, unntatt de som har syndet mot den hellige ånd, har ikke, på grunn av sin ufullkommenhet, hatt en full sjanse til å tjene Gud. Alle disse vil få en oppstandelse på den tusenårige dommens dag får å få denne sjansen. Ved slutten av dommens dag har de blitt fullkomne og uten synd. De har nå akkurat den samme stilling som Adam hadde. Nå vil de få en full mulighet for å velge om de vil tjene Gud eller ikke.

Dette er et enestående uttrykk for Gud kjærlighet og rettferdighet. Alle hans sønner og døtre vil få en fullstendig mulighet til å tjene ham. .[1]

[1]. Se artikkelen, «Å få Adams sjanse».

Rolf Furuli

Author Rolf Furuli

More posts by Rolf Furuli

Leave a Reply